Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    dup, dup2 - powielenie deskryptora pliku

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int dup(int oldfd);
    int dup2(int oldfd, int newfd);

OPIS

    dup i dup2 tworz kopi deskryptora pliku oldfd.

    Po pomylnym zakoczeniu dup lub dup2, stary i nowy deskryptor mog by
    uywane zamiennie. Wspoldziel one blokady, pozycj pliku i znaczniki; na
    przyklad, jeli pozycja pliku zmieni si w wyniku uyciu lseek dla jednym
    z deskryptorow, zmieni si ona take dla drugiego.

    Te dwa deskryptory nie wspoldziel jednak znacznika close-on-exec.

    dup uywa dla nowego deskryptora nieuywanego deskryptora o najniszym
    numerze.

    dup2 powoduje, e newfd staje si kopi oldfd, zamykajc najpierw newfd,
    jeli jest to potrzebne.

WARTO ZWRACANA

    dup i dup2 zwracaj nowy deskryptor, lub -1 po bldzie (w tym przypadku
    odpowiednio ustawiane jest errno).

B/LDY

    EBADF oldfd nie jest deskryptorem otwartego pliku, lub newfd jest poza
       dozwolonym dla deskryptorow plikow zakresem.

    EMFILE Proces ju osignl maksymaln liczb otwartych deskryptorow plikow,
       a probowal otworzy nowy.

OSTRZEENIE

    Bld zwracany przez dup2 jest inny ni zwracany przez fcntl(..., F_DUPFD,
    ...), gdy newfd jest poza zakresem. W niektorych systemach dup2 zwraca
    te czasem EINVAL jako F_DUPFD.

USTERKI

    Jeli newfd byl otwarty, wszelkie bldy, ktore moglyby zosta zgloszone w
    chwili wykonania close() zostan utracone. Ostrony programista nie uyje
    dup2 bez wczeniejszego zamknicia newfd.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. SVr4 dokumentuje dodatkowe bldy
    EINTR i ENOLINK. POSIX.1 dodaje EINTR.

ZOBACZ TAKE

    fcntl(2), open(2), close(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.