Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    execve - uruchomienie programu

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int execve(const char *filename, char *const argv [], char *const
    envp[]);

OPIS

    execve() uruchamia program wskazany przez filename. filename musi by
    albo  wykonywalnym  programem  binarnym,  albo  skryptem powloki,
    rozpoczynajcym si od linii postaci "#! interpreter [arg]".  W tym
    drugim przypadku, interpreter musi by prawidlow ciek do programu, a nie
    skryptem, ktory bylby uruchomiany jako interpreter [arg] filename.

    argv jest tablic lacuchow przekazywanych jako  argumenty  nowego
    programu. envp jest tablic lacuchow postaci klucz=warto, ktora jest
    przekazywana jako rodowisko do nowego programu. Zarowno argv, jak i
    envp musz by zakoczone wskanikiem pustym (NULL). Tablica argumentow
    oraz rodowisko s dostpne w funkcji main wywolywanego programu, jeeli
    jest ona zdefiniowana jako int main(int argc, char *argv[], char
    *envp[]).

    execve() nie powraca po pomylnym wywolaniu, a segmenty text, data, bss
    oraz  segment  stosu  procesu wywolujcego zostaj nadpisane przez
    odpowiedniki ladowanego programu. Wywolywany program dziedziczy PID
    procesu wywolujcego i wszelkie deskryptory otwartych plikow, ktore nie
    s ustawione jako "close on exec". Sygnaly oczekujce na proces wywolujcy
    zostaj wyczyszczone. Sygnalom, ktore byly przechwytywane przez proces
    wywolujcy, zostaje przypisana ich domylna obsluga. Sygnal SIHCHLD
    (jeeli jest ustawiony na SIG_IGN) moe, ale nie musi by przestawiony na
    SIG_DFL.

    Jeli obecny program jest ptrace'owany, wysyla si mu SIGTRAP po pomylnym
    execve().

    Jeeli plik programu wskazywany przez filename ma ustawiony bit set-uid,
    to efektywny identyfikator uytkownika  procesu  wywolujcego  jest
    ustawiany na wlaciciela pliku programu. Podobnie, jeeli dla pliku
    programu ustawiony jest bit set-gid, to efektywnemu identyfikatorowi
    grupy procesu wywolujcego jest przypisywana grupa pliku programu.

    Jeli program wykonywalny jest skonsolidowany dynamicznie w formacie
    a.out z bibliotekami dzielonymi, na pocztku uruchamieina wywolywany
    jest  konsolidator  dynamiczny  ld.so(8),  ktory laduje wszystkie
    biblioteki do rdzenia i konsoliduje z nimi program wykonywalny.

    Jeeli program jest skonsolidowany dynamicznie jako ELF,  to  do
    zaladowania  potrzebnych  bibliotek  wspoldzielonych  uywany  jest
    interpreter okrelony w segmencie PT_INTERP. Tym interpreterem jest
    zazwyczaj /lib/ld-linux.so.1, w wypadku programow skonsolidowanych z
    bibliotek libc w wersji 5, albo /lib/ld-linux.so.2 - dla programow
    skonsolidowanych z bibliotek GNU libc w wersji 2.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu execve() nie wraca, w wypadku bldu zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno .

B/LDY

    EACCES Plik lub interpreter skryptu nie jest zwyklym plikiem.

    EACCES Brak praw wykonywania dla pliku, skryptu lub intepretera ELF.

    EACCES System plikow jest zamontowany jako noexec.

    EPERM System plikow jest zamontowany jako nosuid, uytkownik nie jest
       superuytkownikiem, a plik ma ustawiony bit SUID lub SGID.

    EPERM Proces  jest  ledzony  (trace),  uytkownik  nie  jest
       superuytkownikiem, a plik ma ustawiony bit SUID lub SGID.

    E2BIG Lista argumentow jest zbyt dluga.

    ENOEXEC
       Nie rozpoznano formatu pliku  binarnego,  plik  ten  jest
       skompilowany dla innej architektury albo wystpil jaki inny bld w
       formacie, ktory powoduje, e program nie moe by uruchomiony.

    EFAULT filename wskazuje poza dostpn dla uytkownika przestrze adresow.

    ENAMETOOLONG
       filename jest zbyt dlugie.

    ENOENT Plik filename, skrypt, lub intepreter ELF nie istnieje albo nie
       mona znale biblioteki wspoldzielonej potrzebnej do uruchomienia
       pliku lub interpretera.

    ENOMEM Brak dostpnej pamici jdra.

    ENOTDIR
       Skladnik cieki filename, cieki skryptu lub cieki interpretera
       ELF nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla skladnika cieki filename lub
       cieki interpretera skryptu.

    ELOOP Podczas rozwizywania filename, nazwy skryptu lub interpretera
       ELF napotkano zbyt wiele dowiza symbolicznych.

    ETXTBSY
       Plik wykonywalny byl otwarty do zapisu przez jeden lub wicej
       procesow.

    EIO  Wystpil bld wejcia-wyjcia.

    ENFILE Zostal osignite ograniczenie liczby otwartych plikow w systemie.

    EMFILE Proces osignl ju maksymaln liczb otwartych plikow.

    EINVAL Plik wykonywalny w formacie ELF ma wicej ni jeden segment
       PT_INTERP (tzn. ma wicej ni jeden interpreter).

    EISDIR Intepreter ELF jest katalogiem.

    ELIBBAD
       Nie zostal rozpoznany format intepretera ELF.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, X/OPEN, BSD 4.3. POSIX nie dokumentuje zachowania #!, lecz
    poza tym jest zgodny. SVr4 dokumentuje dodatkowe bldy EAGAIN, EINTR,
    ELIBACC, ENOLINK, EMULTIHOP; POSIX nie dokumentuje bldow ETXTBSY,
    EPERM, EFAULT, ELOOP, EIO, ENFILE, EMFILE, EINVAL, EISDIR i ELIBBAD.

UWAGI

    Procesy ustawiajce SUID lub SGID nie mog by traktowane ptrace().

    Linux ignoruje bity SUID i SGID dla skryptow.

    Efect zamontowania systemu plikow nosuid jest rony dla ronych wersji
    jdra Linuksa: niektore odmowi uruchomienia programow SUID/SGID, gdy
    spowodowaloby to udostpnienie uytkownikowi moliwoci, ktorymi w danym
    momencie nie dysponuje (i zwroc EPERM), inne po prostu zignoruj bity
    SUID/SGID i wykonaj exec pomylnie.

    Maksymalna dlugo pierwszej linii skryptu powloki, zawierajcej #! wynosi
    127 znakow.

ZOBACZ TAKE

    chmod(2), fork(2), execl(3), environ(5), ld.so(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.