Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fcntl - manipulacje na deskryptorze pliku

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <fcntl.h>

    int fcntl(int fd, int cmd);
    int fcntl(int fd, int cmd, long arg);
    int fcntl(int fd, int cmd, struct flock *lock);

OPIS

    fcntl dokonuje jednej z wielu ronych operacji na fd. Wykonywana
    operacja zdeterminowana jest przez cmd.

  Obs/luga zamknicia przy uruchomieniu (close-on-exec)
    F_DUPFD
       Znalezienie najniszego dostpnego numeru dla deskryptora pliku,
       wiekszego lub rownego arg i uczynienie deskryptora o tym numerze
       kopi fd. Jest to inna posta dup2(2), korzystajca z konkretnego,
       zadanego deskryptora.

       Stare i nowe deskryptory mog by uywane zamiennie. Dziel one
       blokady, wskaniki pozycji pliku i flagi; na przyklad, jeli
       pozycja pliku zostanie zmodyfikowana poprzez uycie lseek na
       jednym z deskryptorow, zmieni si rownie pozycja dla drugiego
       deskryptora.

       Te dwa deskryptory nie wspoldziel jednak znacznika "zamknicia
       przy uruchomieniu" (close-on-exec). Znacznik ten dla kopii jest
       wyzerowany, co oznacza, e kopia nie zostanie zamknita podczas
       wywolania exec.

       Po pomylnym zakoczeniu zwracany jest nowy deskryptor.

    F_GETFD
       Odczytanie znacznika "zamknicia przy uruchomieniu" (close-on-
       exec). Jeli bit FD_CLOEXEC jest rowny 0, to plik pozostanie
       otwarty po wykonaniu exec, w przeciwnym przypadku zostanie
       zamknity.

    F_SETFD
       Nadanie znacznikowi "zamknicia przy uruchomieniu" (close-on-
       exec) wartoci okrelonej przez bit FD_CLOEXEC arg.

  Znaczniki stanu pliku
    Z  deskryptorem  pliku  stowarzyszonych  jest  kilka  znacznikow
    inicjalizowanych przez open(2), ktore mog ewentualnie by modyfokowane
    przez fcntl(2). Znaczniki s wspoldzielone przez kopie (wykonane za
    pomoc dup(2), fork(2), itp.) tego samego deskryptora pliku.

    Znaczniki i ich znaczenie s opisane w open(2).

    F_GETFL
       Odczytanie znacznikow deskryptora.

    F_SETFL
       Nadanie tym znacznikom deskryptora, ktore okrelaj stan pliku,
       wartoci okrelonej przez arg.  Pozostale bity (prawa dostpu,
       znaczniki tworzenia pliku) w arg pozostaj niezmienione. Pod
       Linuksem polecenie to moe zmienia jedynie znaczniki O_APPEND,
       O_NONBLOCK, O_ASYNC i O_DIRECT.

  Blokowanie doradcze
    F_GETLK, F_SETLK i F_SETLKW slu do zakladania, zwalniania i sprawdzania
    obecnoci blokad rekordow (znanych rownie jako blokady segmentow lub
    obszarow pliku).  Trzeci argument, lock, jest wskanikiem do struktury
    zawierajcej co najmniej nastpujce pola (kolejno nie jest okrelona).

     struct flock {
       ...
       short l_type;  /* Rodzaj blokady: F_RDLCK,
                 F_WRLCK, F_UNLCK */
       short l_whence; /* Sposob interpretacji l_start:
                 SEEK_SET, SEEK_CUR, SEEK_END */
       off_t l_start;  /* Pocztek (offset) blokady */
       off_t l_len;   /* Liczba blokowanych bajtow */
       pid_t l_pid;   /* PID procesu uniemoliwiajcego blokad
                 (tylko F_GETLK) */
       ...
     };

    Pola l_whence, l_start i l_len powyszej struktury okrelaj zakres
    bajtow, ktory chcemy zablokowa.  l_start jest pocztkiem (offsetem)
    blokady i jest interpretowane wzgldem: pocztku pliku (gdy l_whence jest
    rowne SEEK_SET); aktualnej pozycji w pliku (gdy l_whence jest rowne
    SEEK_CUR); lub koca pliku (gdy l_whence jest rowne SEEK_END).  W dwu
    ostatnich przypadkach l_start moe by liczb ujemn o ile pozycja nie
    znajdzie si przed pocztkiem pliku.  l_len jest liczb nieujemn (ale
    zobacz UWAGI poniej) okrelajc liczb blokowanych bajtow. Mona blokowa
    bajty poza kocem pliku, ale nie przed jego pocztkiem. Podanie 0 jako
    l_len ma specjalne znaczenie: blokowanie wszystkich bajtow poczwszy od
    pozycji okrelonej przez l_whence i l_start do koca pliku, niezalenie od
    tego, jaki duy stanie si plik.

    Pole l_type moe sluy do zaloenia blokady dla odczytu (F_RDLCK) lub dla
    zapisu (F_WDLCK) do pliku. Dowolna liczba procesow moe utrzymywa blokad
    dla odczytu pliku (blokada wspolna) w pewnym jego obszarze, ale tylko
    jeden proces moe utrzymywa blokad dla zapisu do pliku (blokada
    wylczna). Blokada wylczna wyklucza wszelkie inne blokady, zarowno
    wspolne, jak i wylczne. Pojedynczy proces moe w danym obszarze pliku
    utrzymywa blokad tylko jednego rodzaju; gdy w aktualnie zablokowanym
    obszarze zakladana jest nowa blokada, to istniejca blokada jest
    przeksztalcana w blokad nowego typu. (Takie przeksztalcenie moe pociga
    za sob podzial, skrocenie lub polczenie z istniejc blokad, gdy zakres
    bajtow podany dla nowej blokady nie pokrywa si dokladnie z zakresem
    istniejcej blokady.)

    F_SETLK
       Ustawienie blokady dla zakresu bajtow okrelonego przez pola
       l_whence, l_start and l_len lock (gdy l_type jest rowne F_RDLCK
       lub F_WRLCK) albo jej zwolnienie (gdy l_type jest  rowne
       F_UNLCK).  Jeli kolidujca blokada jest utrzymywana przez inny
       proces, funkcja ta zwraca -1 i ustawia errno na EACCES lub
       EAGAIN.

    F_SETLKW
       Podobne do F_SETLK, lecz w sytuacji, gdy na pliku zaloona jest
       kolidujca blokada czeka na zwolnienie tej blokady. Jeli podczas
       oczekiwania  zostanie  przechwycony  sygnal,  funkcja  jest
       przerywana i (po powrocie z funkcji obslugi sygnalu) powraca
       natychmiast (zwracajc warto -1 i ustawiajc errno na EINTR).

    F_GETLK
       Jako argument lock tej funkcji okrela blokad, jak chcielibymy
       zaloy na pliku. Gdy zaloenie blokady jest moliwe, fcntl() w
       rzeczywistoci jej nie zaklada, lecz zwraca F_UNLCK w polu l_type
       struktury  lock  pozostawiajc  inne  pola  tej  struktury
       niezmienione.  Jeli  co  najmniej jedna niezgodna blokada
       uniemoliwilaby zaloenie zadanej blokady, to fcntl() zwroci w
       polach  l_type,  l_whence, l_start i l_len struktury lock
       informacje dotyczce jednej z kolidujcych blokad oraz ustawi
       l_pid na warto PID procesu utrzymujcego t blokad.

    Aby zaloy blokad do odczytu, deskryptor fd musi by otwarty do odczytu.
    Aby zaloy blokad do zapisu, deskryptor fd musi by otwarty do zapisu.
    Aby zaloy obydwa rodzaje blokad, naley otworzy plik do odczytu i
    zapisu.

    Blokady s usuwane w wyniku jawnego F_UNLCK, jak te s one automatycznie
    zwalniane gdy proces koczy dzialanie lub zamyka dowolny deskryptor
    odnoszcy si do pliku, na ktorym blokady s utrzymywane.  Jest to zle:
    oznacza, e proces moe utraci blokady na pliku takim jak /etc/passwd lub
    /etc/mtab gdy jaka funkcja biblioteczna zdecyduje si z jakiego powodu
    ten plik otworzy, odczyta i zamkn.

    Blokady rekordow nie s dziedziczone przez procesy potomne poprzez
    fork(2), ale s zachowywane poprzez execve(2).

    Ze wzgldu na wykonywane przez bibliotek stdio(3) buforowanie, naley
    unika blokowania rekordow w polczeniu z funkcjami z tego pakietu;
    zamiast tego naley uywa read(2) i write(2).

  Blokowanie obowizujce
    (Nie POSIX-owe.) Powysze blokady plikow mog by albo doradcze, albo
    obowizujce, a domylnie s obowizujce.  Aby skorzysta z obowizujcych
    blokad, na systemie plikow zawierajcym blokowany plik musi by wlczone
    blokowanie obowizujce (za pomoc opcji "-o mand" programu mount(8)) oraz
    musi by ono wlczone dla samego pliku (poprzez wylczenie  prawa
    uruchamiania dla grupy i wlczenie bitu set-GID).

    Blokady doradcze nie s wymuszane i s przydatne jedynie pomidzy
    wspolpracujcymi procesami. Blokady  obowizujce  s  wymuszane  dla
    wszystkich procesow.

  Zarzdzanie sygna/lami
    F_GETOWN, F_SETOWN, F_GETSIG i F_SETSIG slu do zarzdzania sygnalami
    dostpnoci we/wy:

    F_GETOWN
       Pobranie ID procesu lub grupy procesow aktualnie otrzymujcych
       sygnaly SIGIO i SIGURG dla zdarze na deskryptorze plikow fd.
       Grupy procesow s zwracane jako wartoci ujemne.

    F_SETOWN
       Ustawia ID procesu lub grupy procesow aktualnie otrzymujcych
       sygnaly SIGIO i SIGURG dla zdarze na deskryptorze plikow fd.
       Grupy procesow s okrelane za pomoc wartoci ujemnych.  (F_SETSIG
       moe sluy do okrelenia innego sygnalu zamiast SIGIO).

       Jeli na deskryptorze pliku ustawiony zostanie znacznik stanu
       O_ASYNC (przez usttawienie tego znacznika  przy  wywolaniu
       open(2), albo przy uyciu polecenia F_SETFL w fcntl), to gdy
       wejcie lub wyjcie dla tego deskryptora pliku stanie si moliwe,
       wyslany zostanie sygnal SIGIO.

       Proces lub grup procesow, ktore otrzymaj sygnal mona wybra za
       pomoc polecenia F_SETOWN w funkcji fcntl. Jeli deskryptor pliku
       jest  gniazdem,  okrela to rownie odbiorc sygnalow SIGURG
       dostarczanych gdy poprzez gniazdo przybd dane autonomiczne.
       (SIGURG  jest  wysylany w sytuacjach, w ktorych select(2)
       zglosilby "stan wyjtkowy" dla gniazda.) Jeli deskryptor pliku
       jest skojarzony z urzdzeniem terminalowym, to sygnaly SIGIO s
       wysylane do grupy procesow pierwszoplanowych tego terminala.

    F_GETSIG
       Pobranie numeru sygnalu wysylanego, gdy wejcie lub wyjcie stanie
       si moliwe. Warto zerowa oznacza wysylanie SIGIO. Dowolna inna
       warto (lcznie z SIGIO) stanowi numer sygnalu wysylanego zamiast
       SIGIO. W tych sytuacjach dodatkowe informacje mog by dostpne dla
       programu obslugi sygnalu, o ile zostaly zainstalowane z uyciem
       SA_SIGINFO.

    F_SETSIG
       Ustawienie numeru sygnalu wysylanego, gdy wejcie lub wyjcie
       stanie si moliwe. Warto zerowa oznacza wysylanie  sygnalu
       domylnego, czyli SIGIO.  Dowolna inna warto (lcznie z SIGIO)
       stanowi numer sygnalu wysylanego zamiast  SIGIO.  W  tych
       sytuacjach dodatkowe informacje mog by dostpne dla programu
       obslugi sygnalu, o ile  zostaly  zainstalowane  z  uyciem
       SA_SIGINFO.

       Za  pomoc  F_SETSIG z niezerow wartoci i przy ustawionym
       SA_SIGINFO dla programu obslugi sygnalu (patrz sigaction(2)),
       mona przekaza do programu obslugi sygnalu w strukturze siginfo_t
       dodatkowe informacje o zdarzeniach we/wy Jeli pole si_code
       wskazuje,  e rodlem jest SI_SIGIO, to pole si_fd zawiera
       deskryptor pliku zwizany ze zdarzeniem. W przeciwnym przypadku,
       brak jest wskazania, ktore deskryptory plikow oczekuj i do
       okrelenia dostpnych dla we/wy deskryptorow plikow naley uywa
       zwyklych mechanizmow (select(2), poll(2), read(2) z ustawionym
       O_NONBLOCK itd.),

       Wybierajc sygnal czasu rzeczywistego wg POSIX.1b (warto >=
       SIGRTMIN), mona, uywajc tych samych numerow sygnalow, spowodowa
       umieszczenie w kolejce wielu zdarze we/wy. (Kolejkowanie zaley
       od  dostpnej pamici.)  Jak powyej, dodatkowe informacje s
       dostpne, gdy programy obslugi sygnalow zostaly zainstalowane z
       ustawionym SA_SIGINFO.

    Za  pomoc  tych  mechanizmow program moe zaimplementowa w pelni
    asynchroniczne we/wy nie uywajc przez wikszo czasu select(2) i poll(2).

    Opisane powyej korzystanie z O_ASYNC,  F_GETOWN,  F_SETOWN  jest
    specyficzne dla BSD i Linuksa. F_GETSIG i F_SETSIG s specyficzne dla
    Linuksa. POSIX posiada asynchroniczne we/wy i struktur aio_sigevent
    sluc do podobnych celow; w Linuksie s one rownie dostpne jako cz
    biblioteki GNU C (glibc).

  Dzierawy
    F_SETLEASE i F_GETLEASE (od Linuksa 2.4 wzwy) slu do (odpowiednio)
    ustanowienia  i pobrania aktualnego ustawienia dzierawy na pliku
    okrelonym przez fd dla procesu wywolujcego funkcj.  Dzierawa pliku
    zapewnia mechanizm, w ktorym proces utrzymujcy dzieraw ("dzierawca")
    jest zawiadamiany (poprzez dostarczenie sygnalu) o tym, e inny proces
    ("wspolzawodnik") probuje wykona open(2) lub truncate(2) na tym pliku.

    F_SETLEASE
       Ustawia lub usuwa dzieraw pliku w zalenoci od tego, ktora z
       nastpujcych wartoci zostanie podana jako argument arg typu
       integer :

       F_RDLCK
           Wzicie dzierawy odczytu.  Spowoduje to zawiadamianie o
           otwarciu pliku do zapisu lub jego obciciu przez inny
           proces.

       F_WRLCK
           Wzicie dzierawy zapisu.  Spowoduje to zawiadamianie o
           otwarciu pliku (do odczytu lub do zapisu) lub obciciu go
           przez inny proces. Dzierawa zapisu moe zosta naloona na
           plik tylko wtedy, gdy plik ten nie jest aktualnie otwarty
           przez aden inny proces.

       F_UNLCK
           Zdjcie wlasnej dzierawy z pliku.

    Proces moe utrzymywa na pliku dzieraw tylko jednego typu.

    Dzierawy  mona  pobiera  tylko  dla  zwyklych  plikow.  Proces
    nieuprzywilejowany moe pobiera jedynie dzierawy na plikach, ktorych UID
    odpowiada UID-owi systemu plikow dla danego procesu.

    F_GETLEASE
       Wskazuje rodzaj dzierawy utrzymywanej przez aktualny proces na
       pliku okrelonym przez deskryptor fd, zwracajc F_RDLCK, F_WRLCK
       albo F_UNLCK, w zalenoci od tego, czy (odpowiednio) aktualny
       proces utrzymuje dzieraw odczytu, zapisu, czy nie utrzymuje
       adnej dzierawy na danym pliku. (Trzeci argument fcntl() jest
       pomijany.)

    Gdy wspolzawodnik wykona operacj open() lub truncate() kolidujc z
    dzieraw ustanowion poprzez F_SETLEASE, wywolanie funkcji systemowej
    jest blokowane przez jdro (chyba e w open(), podano znacznik O_NONBLOCK
    kiedy  powraca  ona natycmiast zglaszajc bld EWOULDBLOCK).  Jdro
    zawiadamia wowczas dzierawc poprzez wyslanie sygnalu (domylnie SIGIO).
    Dzierawca powinien odpowiedzie na otrzymanie tego sygnalu wykonujc
    porzdki niezbdne dla przygotowania pliku do dostpu przez inny proces
    (np. zrzucenie buforow) a nastpnie usunicie swojej dzierawy poprzez
    wykonanie polecenia F_SETLEASE podajc jako arg F_UNLCK.

    Jeli dzierawca nie zwolni dzierawy w cigu podanej w /proc/sys/fs/lease-
    break-time  liczby  sekund, a wywolanie funkcji systemowej przez
    wspolzawodnika pozostaje zablokowane (tzn. wspolzawodnik nie podal
    O_NONBLOCK w swoim wywolaniu funkcji open(), ani te wywolanie funkcji
    systemowej nie zostalo przerwane przez obslug sygnalu), to jdro wymusi
    przerwanie dzierawy przez dzierawc.

    Po dobrowolnym lub wymuszonym usuniciu dzierawy, pzry zaloeniu, e
    wywolanie funkcji systemowej przez wspolzawodnika nie jest nieblokujce,
    jdro  pozwala  na  kontynuacj funkcji systemowej wywolanej przez
    wspolzawodnika.

    Domylnym sygnalem stosowanym do zawiadamiania dzierawcy jest SIGIO,
    lecz mona go zmieni za pomoc polecenia F_SETSIG w fcntl (). Jeli
    wydano polecenie F_SETSIG (nawet podajc SIGIO), a funkcja obslugi
    sygnalu zostala okrelona za pomoc SA_SIGINFO, to ta funkcja obslugi
    otrzyma jako drugi argument struktur siginfo_t, ktorej pole si_fd bdzie
    zawiera deskryptor dzierawionego pliku, do ktorego uzyskuje dostp inny
    proces. (Jest to przydatne, gdy wywolujcy utrzymuje dzierawy na wielu
    plikach).

  Powiadamianie o zmianach pliku lub katalogu
    F_NOTIFY
       (od Linuksa 2.4 wzwy) Zapewnia powiadamianie o modyfikacji
       katalogu, do ktorego odnosi  si  fd  lub  o  modyfikacji
       ktoregokolwiek  z  plikow  w  tym  katalogu.  Zdarzenia,
       powiadamianie o ktorych ma nastpi s okrelone w arg, bdcym mask
       bitow utworzon jako suma logiczna (OR) zera lub wicej sporod
       nastpujcych bitow:

       Bit     Opis (zdarzenie w katalogu)
       ----------------------------------------------------------
       DN_ACCESS  Dostp do pliku (read, pread, readv)
       DN_MODIFY  Modyfikacja pliku (write, pwrite,

             writev, truncate, ftruncate)
       DN_CREATE  Utworzenie pliku (open, creat, mknod,
             mkdir, link, symlink, rename)
       DN_DELETE  Usunicie pliku (unlink, rename do
             innego katalogu, rmdir)
       DN_RENAME  Zmiana nazwy w obrbie katalogu
             (rename)
       DN_ATTRIB  Zmiana atrybutow pliku
             (chown, chmod, utime[s])

       (Uzyskanie ich definicji wymaga zdefiniowania makra _GNU_SOURCE
       przed wlczeniem <fcntl.h>.)

       Powiadomienia dotyczce katalogow s zazwyczaj jednorazowe, wic
       aplikacja musi si ponownie zarejestrowa, aby otrzyma dalsze
       powiadomienia.  Alternatywnie, jeli w arg wlczono DN_MULTISHOT,
       to powiadomienia bd dokonywane a do ich jawnego usunicia.
       Szereg wywola podajcych DN_MULTISHOT kumuluje si, przy czym
       zdarzenia w arg s dodawane logicznie do ju monitorowanych.  Aby
       wylczy  powiadamianie o jakichkolwiek zdarzeniach, naley w
       wywolaniu F_NOTIFY poda arg rowne 0.

       Powiadamianie odbywa si poprzez dostarczenie sygnalu.  Domylnym
       sygnalem jest SIGIO, ele mona go amieni za pomoc polecenia
       F_SETSIG w fcntl(). W tym drugim przypadku, funkcja obslugi
       sygnalu otrzymuje jako swoj drugi argument struktur siginfo_t
       (gdy funkcja obslugi sygnalu zostala  okrelona  za  pomoc
       A_SIGINFO) a pole si_fd tej struktury zawiera deskryptor pliku,
       ktory spowodowal powiadomienie. (przydatne, gdy utrzymywane s
       dzierawy na wielu katalogach).

       W szczegolnoci, gdy uywa si DN_MULTISHOT, do zawiadamiania
       powinien by stosowany sygnal czasu rzeczywistego zgodny z
       POSIX.1b, tak aby mozna bylo kolekowa wiele zmian.

WARTO ZWRACANA

    Warto zwracana po pomylnym zakoczeniu funkcji zaley od operacji:

    F_DUPFD Nowy deskryptor.

    F_GETFD Warto znacznika.

    F_GETFL Wartoci znacznikow.

    F_GETOWN Warto wlaciciela deskryptora.

    F_GETSIG Warto sygnalu wyslyanego, gdy odczyt lub zapis stan si moliwe,
    lub zero, dla tradycyjnego zachowania SIGIO.

    Wszystkie pozostale polecenia
       Zero.

    Przy bldach zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EACCES lub EAGAIN
       Operacja jest zabroniona przez blokad utrzymywan przez inny
       proces.  Albo, operacja jest zabroniona, gdy plik zostal
       odwzorowany w pamici przez inny proces.

    EBADF fd nie jest deskryptorem otwartego pliku, albo bylo to polecenie
       F_SETLK lub F_SETLKW a tryb otwarcia deskryptora pliku nie
       odpowiada rodzajowi danej blokady.

    EDEADLK
       Stwierdzono,  e  podane  polecenie  F_SETLKW  spowodowaloby
       zakleszczenie blokad.

    EFAULT lock znajduje si poza dostpn dla uytkownika przestrzeni adresow.

    EINTR Dla F_SETLKW, oznacza, e polecenie zostalo przerwane przez
       sygnal. Dla F_GETLK i F_SETLK, polecenie zostalo przerwane
       przez sygnal zanim blokada zostala sprawdzona lub ustawiona.
       Najbardziej prawdopodobne podczas blokowania zdalnego pliku (np.
       blokowanie przez NFS), ale czasmi zdaa si lokankie.

    EINVAL Dla  F_DUPFD, arg jest ujemny, lub wikszy od maksymalnej
       dozwolonej wartoci. Dla F_SETSIG, arg nie jest dozwolonym
       numerem sygnalu.

    EMFILE Dla  F_DUPFD,  proces ju osignl maksymaln liczb otwartych
       deskryptorow plikow.

    ENOLCK Zbyt wiele otwartych blokad segmentowych, tablica blokad jest
       pelna lub zawiodl protokol blokowania zdalnego (np. dla blokad
       przez NFS).

    EPERM Probowano wyzerowa znacznik O_APPEND na pliku  posiadajcym
       ustawiony atrybut "append-only".

UWAGI

    Bldy zwracane przez dup2 s inne ni zwracane przez F_DUPFD.

    Poczwszy od jdra 2.0, nie ma oddzialywania pomidzy typami blokad
    zakldanych przez flock(2) i przez fcntl(2).

    POSIX 1003.1-2001 zezwala na ujemne wareoci l_len. (I jeli warto jest
    ujemna, to przedzialem, ktorego dotyczy blokada obejmuje bajty od
    l_start+l_len do l_start-1 wlcznie.) Jednake, funkcja systemowa z
    aktualnych jder Linuksa zwraca w tej sytuacji EINVAL.

    W niektorych systemach struktura struct flock zawiera dodatkowe pola,
    takie jak np. l_sysid. Oczywicie, samo l_pid jest malo przydatne, gdy
    proces utrzymujcy blokad moe dziala na innej maszynie.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. Tylko operacje F_DUPFD, F_GETFD,
    F_SETFD, F_GETFL, F_SETFL, F_GETLK, F_SETLK i F_SETLKW s opisane w
    POSIX.1. F_GETOWN i F_SETOWN s BSDizmami niewspieranymi przez SVr4;
    F_GETSIG i F_SETSIG s specyficzne dla Linuksa. F_NOTIFY, F_GETLEASE i
    F_SETLEASE s rownie specyficzne dla Linuksa. (Uzyskanie ich definicji
    wymaga zdefiniowania makra _GNU_SOURCE przed wlczeniem <fcntl.h>.)
    Legalne znaczniki dla F_GETFL/F_SETFL to te, ktore s wspierane przez
    open(2) i s tu ronice midzy wymienionymi  systemami;  O_APPEND,
    O_NONBLOCK, O_RDONLY, i O_RDWR s opisane w POSIX.1. SVr4 wspiera wiele
    innych opcji i znacznikow, tutaj nie opisanych.

    SVr4 dokumentuje dodatkowe bldy EIO, ENOLINK i EOVERFLOW.

ZOBACZ TAKE

    dup2(2), flock(2), lockf(3), open(2), socket(2)

    Zobacz  te  locks.txt,  mandatory.txt   i   dnotify.txt   w
    /usr/src/linux/Documentation.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.