Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fdatasync - synchronizuje rdzeniowe zawartoci plikow z zawartoci na
    dysku.

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    #ifdef _POSIX_SYNCHRONIZED_IO

    int fdatasync(int fd);

    #endif

OPIS

    fdatasync wypronia wszystkie bufory pliku na dysk (zanim nastpi powrot
    z tej funcji systemowej). Robi to co fsync lecz nie musi odnawia
    metadanych takich jak czas dostpu.

    Aplikacje, ktore dostaj si do baz danych, lub plikow z logami czsto
    dopisuj niewielk ilo danych (np. linijk do pliku z logiem), a nastpnie
    natychmiast wywoluj fsync, aby zapewni fizyczny zapis danych na dysk.
    Niestety, fsync zawsze inicjuje dwie operacje: jedn dla nowo zapisanych
    danych i drug w celu odnowienia czasu modyfikacji zapisanego w i-wle.
    Jesli czas modyfikacji nie jest czci pojcia transakcji, mona uy
    fdatasync, aby zapobiec niepotrzebnym zapisom i-wzlow.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EBADF fd nie jest prawidlowym deskryptorem pliku otwartego do zapisu.

    EROFS, EINVAL
       fd jest skojarzony z plikiem specjalnym, ktory nie wspiera
       synchronizacji.

    EIO  Nastpil bld podczas synchronizacji.

USTERKI

    Obecnie (Linux 2.2) fdatasync jest rownowane fsync.

ZGODNE Z

    POSIX1b (wczeniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKE

    fsync(2), B.O. Gallmeister, POSIX.4, O'Reilly, str. 220-223 i 343.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.