Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    flock - zaloenie lub zdjcie doradczej blokady na otwartym pliku.

SK/LADNIA

    #include <sys/file.h>

    int flock(int fd, int operation);

OPIS

    Zaklada lub zdejmuje doradcz blokad na otwartym pliku, okrelonym przez
    fd. Parameter operation jest jednym z poniszych:

       LOCK_SH  Zaloenie blokady wspoldzielonej. Wicej ni jeden proces
            moe j utrzymywa na danym pliku w danej chwili.

       LOCK_EX  Zaloenie blokady wylcznej. Tylko jeden proces moe j
            utrzymywa na danym pliku w danej chwili.

       LOCK_UN  Usunicie istniejcej blokady, zaloonej przez biecy
            proces.

    Wywolanie flock() moe si zblokowa, gdy inny proces utrzymuje blokad
    niezgodnego typu. Aby uzyska wywolanie nieblokujce, naley doda w
    dowolnej z powyszych wartoci operation LOCK_NB (za pomoc bitowego OR).

    Pojedynczy plik nie moe mie jednoczenie zaloonej blokady wspoldzielonej
    i wylcznej.

    Blokady utworzone za pomoc flock() s skojarzone z plikiem, lub
    dokladniej, z wpisem w tablicy otwartych plikow.  Oznacza to, e
    powielone deskryptory plikow (utworzone na przylad za pomoc fork(2) lub
    dup(2)) odnosz si do tej samej blokady i ta blokada moe by zmieniana
    lub zwalnaina za pomoc dowolnego ze wspomnianych deskryptorow. Ponadto,
    blokada zostaje zwolniona albo w wyniku jawnego wykonania operacji
    LOCK_UN na dowolnym z tych powielonych deskryptorow, albo po zamkniciu
    wszytkich tych deskryptorow.

    Proces moe utrzymywa dla pliku tylko jeden rodzaj blokady (wspoldzielon
    lub wylczn). Poniejsze wywolania flock() s  zachowywane  poprzez
    wywolania execve(2).

    Blokada wspoldzielona lub wylczna moe zosta zaloona na pliku niezalenie
    od trybu otwarcia tego pliku.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EWOULDBLOCK
       Plik jest zablokowany, a byl ustawiony znacznik LOCK_NB.

    EBADF fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.

    EINTR Wywolanie zostalo przerwane podczas oczekiwania na zaloenie
       blokady w wyniku dorczenia i przechwycenia sygnalu  przez
       procedur jego obslugi.

    EINVAL operation jest niepoprawne.

    ENOLCK Zabraklo pamici dla jdra na przydzielenie rekordow dla blokad.

ZGODNE Z

    4.4BSD (funkcja flock(2) pojawila si pierwotnie w 4.2BSD). Pewna
    wersja flock(2), prawdopodobnie zaimplementowana w oparciu o fcntl(2),
    pojawia si w wikszoci Uniksow.

UWAGI

    flock(2) nie blokuje plikow przez NFS. Naley zamiast tego korzysta z
    fcntl(2): ta funkcja dziala przez NFS, o ile wersja Linuksa jest
    dostatecznie nowe i serwer wspiera blokowanie.

    Poczwszy od jdra 2.0, flock(2) jest zaimplementowane jako samodzielna
    funkcja systemowa, zamiast jej emulacji w bibliotece GNU C za pomoc
    wywolania fcntl(2).  Daje to prawdziw semantyk BSD: nie ma interakcji
    pomidzy blokadami ronych typow, tworzonymi za pomoc flock(2) oraz
    tworzonymi za pomoc fcntl(2).  flock(2) Nie wykrywa zakleszczenia
    blokad.

    flock(2) tworzy jedynie blokady doradcze; proces posiadajcy odpowiednie
    uprawnienia do pliku, moe swobodnie zignorowa fakt uycia flock(2) i
    wykonywac operacje we/wy na tym pliku.

    Blokady flock(2) i fcntl(2) posiadaj ron semantyk w odniesieniu do
    rozgalzionych procesow oraz dup(2).

ZOBACZ TAKE

    open(2), close(2), dup(2), execve(2), fcntl(2), fork(2). lockf(3)

    Istniej   take   pliki   locks.txt   i   mandatory.txt   w
    /usr/src/linux/Documentation.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.