Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fork - utworzenie procesu potomnego

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    pid_t fork(void);

OPIS

    fork tworzy proces potomny, ktory roni si od procesu macierzystego
    jedynie swoimi numerami PID i PPID oraz tym, e w rzeczywistoci uycie
    przez niego zasobow jest ustawione na 0. Blokady plikow i oczekujce
    sygnaly nie s dziedziczone.

    Pod Linuksem fork funkcja jest zaimplementowana za pomoc kopiowania
    stron pamici przy zapisie, wic jedynymi mankamentami fork s czas i pami
    wymagane do powielenia tablic stron rodzica i utworzenia unikalnej
    struktury zadania dla potomka.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu, w procesie macierzystym zwracany jest PID
    procesu potomnego, a w procesie potomnym zwracane jest 0. Po bldzie
    zwracane jest -1 w kontekcie rodzica, nie jest tworzony procesie
    potomny i odpowiednio ustawiane jest errno.

B/LDY

    EAGAIN fork nie mogl zaalokowa  iloci  pamici  wystarczajcej  do
       skopiowania tablic stron rodzica i dla struktury zadania dla
       potomka.

    ENOMEM fork nie potrafil zaalokowa niezbdnych struktur jdra z powodu
       niedostatecznej iloci pamici.

ZGODNE Z

    Funkcja fork jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.

ZOBACZ TAKE

    clone(2), execve(2), vfork(2), wait(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.