Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fsync, fdatasync - synchronizacja pelnego wewntrzrdzeniowego stanu
    pliku z zapisanym na dysku

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int fsync(int fd);

    int fdatasync(int fd);

OPIS

    fsync kopiuje wszystkie wewntrzrdzeniowe czci pliku na dysk i czeka na
    zgloszenie przez urzdzenie, e wszystkie dane znajduj si na trwalym
    noniku. Aktualizuje rownie informacje statystyczne o metadanych. Nie
    gwarantuje, e wpis w katalogu zawierajcy informacje o pliku rownie
    zostanie zapisany na dysku. Aby to osign, wymagane jest jawne wywolanie
    fsync dla deskryptora katalogu.

    fdatasync  robi  to samo, co fsync, lecz zapisuje jedynie dane
    uytkownika, bez metadanych, takich jak mtime czy atime.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EBADF fd nie jest prawidlowym deskryptorem pliku otwartego do zapisu.

    EROFS, EINVAL
       fd jest powizany ze specjalnym plikiem, ktory nie wspiera
       synchronizacji.

    EIO  Pojawil si bld podczas synchronizacji.

UWAGI

    W sytuacji, gdy twardy dysk ma wlczone buforowanie zapisow, dane mog w
    rzeczywistoci nie zosta zapisane na trwalym noniku do chwili powrotu z
    fsync/fdatasync.

    Gdy system plikow ext2 jest zamontowany z opcj sync, wpisy w katalogach
    s rownie jawnie zapisywane przez fsync.

    W kernelach przed 2.4, fsync na duych plkach moglo by niewydajne.
    Alternatyw moglo by uywanie znacznika O_SYNC dla open(2).

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wczeniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKE

    bdflush(2), open(2), sync(2), mount(8), update(8), sync(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.