Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    truncate, ftruncate - ustawienie dlugoci pliku

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <sys/types.h>

    int truncate(const char *path, off_t length);
    int ftruncate(int fd, off_t length);

OPIS

    Funkcje  truncate  i  ftruncate powoduj ustawienie dlugoci pliku
    wskazanego przez nazw path lub wskazanego przez deskryptor fd na
    dokladnie length bajtow dlugoci.

    Jeeli plik przed operacj byl dluszy to odcite dane zostan utracone.
    Jeeli plik przed operacja byl krotszy zostanie on wydluony bajtami o
    wartoci zero.

    Biecy wskanik pliku nie jest zmieniany.

    Jeeli zmienil si rozmiar pliku to ctime i mtime pliku s aktualizowane,
    a bity suid i sgid atrybutow pliku s kasowane.

    Deskryptor pliku przekazywany do ftruncate, musi by otwarty do zapisu,
    a plik ktorego nazwa przekazywana jest do truncate, musi by dostpny do
    zapisu.

WARTO ZWRACANA

    Przy pomylnym zakoczeniu funkcje zwracaj warto zero. Przy wystpieniu
    bldu zwracane jest -1 a wlaciwa informacja o bldzie jest w errno.

B/LDY

    Dla truncate:

    EACCES Search permission is denied for a component of the path prefix,
       or the named file is not writable by the user.

    EFAULT Path points outside the process's allocated address space.

    EFBIG Argument length jest wikszy ni maksymalna dlugo pliku. (XSI)

    EINTR A signal was caught during execution.

    EINVAL The argument length is negative or larger than the maximum file
       size.

    EIO  An I/O error occurred updating the inode.

    EISDIR Wskazana nazwa pliku jest nazw katalogu.

    ELOOP Too many symbolic links were encountered in translating the
       pathname.

    ENAMETOOLONG
       A component of a pathname exceeded 255 characters, or an entire
       path name exceeded 1023 characters.

    ENOENT Plik wskazywany przez nazw nie istnieje.

    ENOTDIR
       A component of the path prefix is not a directory.

    EROFS The named file resides on a read-only file system.

    ETXTBSY
       The file is a pure procedure (shared text) file that is being
       executed.

    For ftruncate the same errors apply, but instead of things that can be
    wrong with path, we now have things that can be wrong with fd:

    EBADF The fd is not a valid descriptor.

    EBADF or EINVAL
       The fd is not open for writing.

    EINVAL The fd does not reference a regular file.

ZGODNE Z

    4.4BSD, SVr4 (these function calls first appeared in BSD 4.2). POSIX
    1003.1-1996 has ftruncate. POSIX 1003.1-2001 also has truncate, as an
    XSI extension.

    SVr4 documents additional truncate error conditions EMFILE, EMULTIHP,
    ENFILE, ENOLINK. SVr4 documents for ftruncate an additional EAGAIN
    error condition.

UWAGI

    The above description is for XSI-compliant systems. For non-XSI-
    compliant systems, the POSIX standard allows two behaviours for
    ftruncate when length exceeds the file length (note that truncate is
    not specified at all in such an environment): either returning an
    error,  or  extending  the  file.  (Most Unices follow the XSI
    requirement.)

ZOBACZ TAKE

    open(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1998-12-21            TRUNCATE(2)