Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getdents - pobranie wpisow z katalogu

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <linux/types.h>
    #include <linux/dirent.h>
    #include <linux/unistd.h>

    _syscall3(int, getdents, uint, fd, struct dirent *, dirp, uint, count);

    int getdents(unsigned int fd, struct dirent *dirp, unsigned int count);

OPIS

    getdents odczytuje kolejne struktury dirent z katalogu wskazywanego
    przez fd do obszaru pamici wskazywanego przez dirp.  Parametr count
    jest rozmiarem obszaru pamici.

    Struktura dirent jest zadeklarowana nastpujco:

       struct dirent
       {
         long d_ino;         /* numer i-wzla */
         off_t d_off;        /* offset do nastpnego dirent */
         unsigned short d_reclen;  /* dlugo tego dirent */
         char d_name [NAZWA_MAX+1];  /* nazwa pliku (zakoczona NUL) */
       }

    d_ino jest numerem i-wzla. d_off jest odlegloci od pocztku katalogu do
    pocztku nastpnej struktury dirent. d_reclen jest wielkoci tej calej
    struktury dirent. d_name jest nazw pliku zakoczon znakiem NUL.

    Ta funkcja zastpuje readdir(2).

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracana jest ilo odczytanych bajtow. Na kocu
    katalogu zwracane jest 0. Przy bldzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

B/LDY

    EBADF Nieprawidlowy deskryptor pliku fd.

    EFAULT Argument wskazuje poza przestrze adresow wywolujcego procesu.

    EINVAL Bufor wynikowy jest za maly.

    ENOENT Nie ma takiego katalogu.

    ENOTDIR
       Deskryptor pliku nie odnosi si do katalogu.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID. SVr4 dokumentuje dodatkowe bldy ENOLINK, EIO.

ZOBACZ TAKE

    readdir(2), readdir(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.