Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptorow

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int getdtablesize(void);

OPIS

    getdtablesize zwraca maksymaln liczb otwartych przez proces plikow. o
    jeden wicej od najwikszej moliwej wartoci deskryptora pliku.

WARTO ZWRACANA

    Aktualne ograniczenie liczby otwartych plikow dla procesu.

UWAGI

    getdtablesize jest zaimplementowane jako funkcja biblioteczna libc.
    Wersja glibc wywoluje getrlimit(2) i zwraca aktualn warto ograniczenia
    RLIMIT_NOFILE lub OPEN_MAX, gdy si zakoczy niepomylnie. Wersje z libc4
    i libc5 zwracaly OPEN_MAX (ustawione na 256 poczwszy od Linuksa
    0.98.4).

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja getdtablesize pojawila si pierwotnie w BSD 4.2).

ZOBACZ TAKE

    close(2), dup(2), getrlimit(2), open(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.