Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getuid, geteuid - pobranie tosamoci uytkownika

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <sys/types.h>

    uid_t getuid(void);
    uid_t geteuid(void);

OPIS

    getuid zwraca rzeczywisty ID uytkownika dla aktualnego procesu.

    geteuid zwraca efektywny ID uytkownika dla aktualnego procesu.

    Rzeczywisty ID odpowiada ID dla procesu wywolujcego. Efektywny ID
    odpowiada bitowi set UID dla uruchomionego pliku.

B/LDY

    Te funkcje zawsze kocz si pomylnie.

ZGODNE Z

    POSIX, BSD 4.3.

ZOBACZ TAKE

    setreuid(2), setuid(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.