Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getgroups,  setgroups - pobiera/ustawia list identyfikatorow grup
    dodatkowych

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int getgroups(int size, gid_t list[]);

    #include <grp.h>

    int setgroups(size_t size, const gid_t *list);

OPIS

    getgroups
       Zwraca w list maksymalnie size dodatkowych ID grup. Nie jest
       okrelone, czy efektywny ID grupy procesu wywolujcego bdzie
       znajdowa si na zwroconej licie. Tak wic, aplikacja powinna
       wywola rownie getegid(2) i doda lub usun otrzyman warto.) Jeli
       size jest rowne zero, to list nie jest modyfikowane, lecz
       zwracana jest ogolna liczba dodatkowych grup procesu.

    setgroups
       Ustawia dodatkowe grupy procesu. Jedynie superuytkownik moe tego
       dokona.

WARTO ZWRACANA

    getgroups
       po pomylnym zakoczeniu zwraca liczb grup dodatkowych. Po bldzie
       zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

    setgroups
       po pomylnym zakoczeniu zwraca zero. Po bldzie zwracane jest -1
       i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EFAULT list ma nieprawidlowy adres.

    EPERM Dla setgroups, uytkownik nie jest superuytkownikiem.

    EINVAL Dla setgroups, size jest wiksze ni NGROUPS (32 dla Linuksa
       2.0.32).  Dla getgroups, size jest mniejsze ni liczba grup
       dodatkowych, ale niezerowe.

UWAGI

    Proces moe posiada maksymalnie co najmniej NGROUPS_MAX grup dodatkowych
    oprocz efektywnego ID grupy. Zbior grup dodatkowych jest dziedziczony
    po procesie rodzicielskim i moe zosta zmieniony za pomoc setgroups.
    Maksymalna  liczba  grup  dodatkowych moe by odczytana za pomoc
    sysconf(3):
      long ngroups_max;
      ngroups_max = sysconf(_SC_NGROUPS_MAX);
    Maksymalna zwracana przez getgroups warto nie moe by wiksza ni
    powikszona o jeden warto otrzymana w powyszy sposob.

    Prototyp dla setgroups jest dostpny jedynie, gdy zdefiniowane jest
    _BSD_SOURCE (bezporednio, albo porednio - nie definiujc _POSIX_SOURCE
    czy kompilujc z wlczon flag -ansi).

ZGODNE Z

    SVr4, SVID (tylko wydanie 4; wywola tych nie bylo w SVr3), X/OPEN,
    4.3BSD. Funkcja getgroups istnieje w POSIX.1. Poniewa setgroups wymaga
    przywilejow, nie jest opisana w POSIX.1.

ZOBACZ TAKE

    initgroups(3), getgid(2), setgid(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.