Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getitimer, setitimer - pobranie i ustawienie wartoci czasomierza

SK/LADNIA

    #include <sys/time.h>

    int getitimer(int which, struct itimerval *value);
    int  setitimer(int  which, const struct itimerval *value, struct
       itimerval *ovalue);

OPIS

    System zaopatruje kady proces w trzy czasomierze, z ktorych kady
    odlicza czas si w innej domenie czasowej. Gdy uplynie czas wanoci
    ustawiony dla ktorego z czasomierzy, do procesu wysylany jest sygnal, a
    czasomierz jest (potencjalnie) restartowany.

    ITIMER_REAL
       odlicza czas rzeczywisty i dostarcza SIGALRM po uplywie czasu
       wanoci.

    ITIMER_VIRTUAL
       odlicza czas wykonywania si procesu i dostarcza SIGVTALRM po
       uplywie czasu wanoci.

    ITIMER_PROF
       odlicza  zarowno czas wykonywania si procesu, jak i czas
       wykonywania przez system zlecenie procesu. W powizaniu  z
       ITIMER_VIRTUAL,  ten  czasomierz  zwykle  jest  uywany  do
       parametryzowania czasu uywanego przez aplikacj  zarowno  w
       przestrzeni uytkownika, jak i jdra. Po uplywie czasu wanoci
       dostarczany jest SIGPROF.

    Wartoci czasomierza s zdefiniowane za pomoc nastpujych struktur:
      struct itimerval {
        struct timeval it_interval; /* nastpna warto */
        struct timeval it_value;  /* obecna warto */
      };
      struct timeval {
        long tv_sec;        /* sekundy */
        long tv_usec;        /* mikrosekundy */
      };

    Funkcja getitimer(2) wypelnia struktur wskazywan przez value aktualnym
    ustawieniem czasomierza wskazywanego przez which (jeden z ITIMER_REAL,
    ITIMER_VIRTUAL lub ITIMER_PROF). Do pola it_value jest wpisywana ilo
    czasu, ktory pozostal czasomierzowi lub zero, jeli czasomierz jest
    wylczony.  Podobnie,  do  it_interval  jest  wpisywana  warto
    inicjalizacyjna.  Funkcja  setitimer(2)  ustawia  dla  wskazanego
    czasomierza wartoci zawarte w value. Jeli ovalue jest niezerowe, to
    jest tam zapisywana stara warto czasomierza.

    Czasomierz odlicza od it_value do zera, generuje sygnal i inicjalizuje
    si na it_interval. Czasomierz ustawiony na zero (it_value jest zerowe,
    lub uplynl czasu wanoci czasomierza, a it_interval jest zerowe)
    zatrzymuje si.

    Przy okrelaniu czasu dzialania czasomierza istotne s zarowno tv_sec jak
    i tv_usec.

    Wano czasomierzy nigdy nie uplywa przed zadanym czasem, natomiast
    dzieje si to o krotki, staly czas, zaleny od rozdzielczoci zegara
    systemowego (obecnie 10ms), poniej. W chwili uplywu czasu wanoci
    generowany jest sygnal, a czasomierz jest resetowany. Jeli czas wanoci
    uplywa,  gdy  proces  jest  aktywny (jest to zawsze prawda dla
    ITIMER_VIRT),  to  sygnal  zostanie  dostarczony  natychmiast  po
    wygenerowaniu. W przeciwnym wypadku dostarczenie bdzie oponione o
    krotki okres czasu, zaleny od obcienia systemu.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EFAULT value lub ovalue nie jest prawidlowym wskanikiem.

    EINVAL which  nie  jest  jednym  z  ITIMER_REAL, ITIMER_VIRT lub
       ITIMER_PROF.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (Ta funkcja pierwotnie pojawila si w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKE

    gettimeofday(2), sigaction(2), signal(2)

USTERKI

    Pod Linuksem, generowanie i dostarczanie sygnalu  s  oddzielnymi
    zdarzeniami i dla kadego sygnalu moe by tylko jedno zalegle zdarzenie.
    Zatem moliwe jest, e podczas patologicznie duego obcienia czas wanoci
    ITIMER_REAL moe uplyn wczeniej, ni sygnal poprzedniego przeterminowania
    zostanie dostarczony. Drugi sygnal w takiej sytuacji zostanie utracony.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.