Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getpeername - pobranie nazwy drugiej strony polczonego gniazda

SK/LADNIA

    #include <sys/socket.h>

    int getpeername(int s, struct sockaddr *name, socklen_t *namelen);

OPIS

    getpeername  zwraca  nazw  drugiej  strony rownorzdnego polczenia
    odbywajcego si poprzez gniazdo s.  Parametr namelen powinien by
    zainicjalizowany tak, aby podawa rozmiar obszaru wskazywanego przez
    name. Po zakoczeniu, bdzie on zawiera rzeczywisty rozmiar zwroconej
    nazwy (w bajtach). Nazwa jest obcinana, jeli zadany bufor jest zbyt
    maly.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EBADF Argument s nie jest prawidlowym deskryptorem.

    ENOTSOCK
       Argument s jest plikiem, a nie gniazdem.

    ENOTCONN
       Gniazdo nie jest podlczone.

    ENOBUFS
       Braklo zasobow w systemie do wykonania tej operacji.

    EFAULT Parametr name wskazuje na obszar pamici nie bdcy dozwolon
       przestrzeni adresow procesu.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja getpeername pojawila si pierwotnie w 4.2BSD).

UWAGA

    Trzeci argument getpeername jest w rzeczywistoci typu `int *' (i tak
    jest w BSD 4.*, libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadzilo
    jego zmiany na obecny socklen_t. Szkic standardu nie sostal jeszcze
    przyjty, ale glibc2 ju jest z nim zgodne i zawiera rownie socklen_t.
    Zobacz take accept(2).

ZOBACZ TAKE

    accept(2), bind(2), getsockname(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.