Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    setpgid, getpgid, setpgrp, getpgrp - pobranie/ustawienie grupy procesow

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int setpgid(pid_t pid, pid_t pgid);
    pid_t getpgid(pid_t pid);
    int setpgrp(void);
    pid_t getpgrp(void);

OPIS

    setpgid ustawia dla procesu okrelonego przez pid numer ID grupy
    procesow na pgid. Jli pid jest zerem, to uywany jest numer ID biecego
    procesu. Jeli pgid jest zerem, to uywany jest numer ID procesu dla
    procesu okrelonego przez pid.  Jeli  setpgid  jest  uywane  do
    przeniesienia procesu z jednej grupy procesow do innej (jak to robi
    niektore powloki podczas tworzenia potokow), to obie grupy procesow
    musz nalee do tej samej sesji. W tym przypadku pgid okrela istniejc
    grup procesow, do ktorej zostanie przylczony proces i numer sesji dla
    tej grupy musi by taki sam, jak numer sesji dla przylczanego procesu.

    getpgid zwraca numer ID grupy procesow dla procesu okrelonego przez
    pid. Jeli pid jest zerem, to uywany jest numer ID biecego procesu.

    Wywolanie setpgrp() jest rownowane setpgid(0,0).

    Podobnie getpgrp() jest rownowane getpgid(0).  Kada grupa procesow
    naley do pewnej sesji i kady proces naley do sesji, do ktorej naley
    jego grupa procesow.

    Grupy procesow uywane s  do  rozprowadzania  sygnalow  oraz  do
    rozstrzygania przez terminale da dotyczcych danych wejciowych: procesy,
    ktore nale do tej samej grupy procesow, co terminal s pierwszoplanowe i
    mog czyta, podczas gdy pozostale procesy s blokowane sygnalem, jeli
    probuj czyta. Te funkcje s wic uywane przez programy takie, jak csh(1)
    do tworzenia grup procesow w implementacji sterowania zadaniami.
    Funkcje TIOCGPGRP i  TIOCSPGRP  opisane  w  termios(3)  slu  do
    pobierania/ustawiania grupy procesow dla terminala sterujcego.

    Jeli sesja posiada terminal sterujcy, nie jest ustawione CLOCAL i
    wystpi zawieszenie, to do procesu przewodzcego sesji wysylany zostanie
    SIGHUP. Jeli proces przewodzcy sesji zakoczy si, to sygnal SIGHUP
    zostanie wyslany to wszystkich procesow pierwszoplanowych nalecych do
    grupy procesow terminala sterujcego.

    Jeli  zakoczenie  procesu spowoduje, e grupa procesow stanie si
    osierocona, a wszystkie procesy nowoosieroconej grupy bd zatrzymane, to
    do kadego z nich zostanie wyslany sygnal SIGHUP, po ktorym nastpi
    wyslanie sygnalu SIGCONT.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu setpgid i setpgrp zwracaj zero. W przypadku bldu
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

    getpgid po pomylnym zakoczeniu zwraca grup procesow. W przypadku bldu
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

    getpgrp Zawsze zwraca aktualn grup procesow.

B/LDY

    EINVAL pgid jest mniejsze ni 0 (setpgid, setpgrp).

    EACCES Nastpila proba zmiany identyfikatora grupy procesow dla jednego
       z procesow potomnych procesu wywolujcego funkcj, za ow proces
       potomny wykonal ju execve (setpgid, setpgrp).

    EPERM Nastpila proba przeniesienia procesu do grupy procesow nalecej
       do innej sesji, lub proba zmiany identyfikatora grupy procesow
       dla jednego z procesow potomnych procesu wywolujcego funkcj, za
       ow proces potomny naley do innej sesji, lub proba zmiany
       identyfikatora grupy procesow dla przywodcy sesji (setpgid,
       setpgrp).

    ESRCH Dla getpgid: nie ma procesu o numerze pid. Dla setpgid: pid nie
       jest ani biecym procesem, ani potomkiem biecego procesu.

ZGODNE Z

    Funkcje setpgid i getpgrp s zgodne z POSIX.1. Funkcja setpgrp pochodzi
    z BSD 4.2. Funkcja getpgid jest zgodna z SVr4.

UWAGI

    POSIX oparl funkcj setpgid na funkcji BSD setpgrp. SysV rownie posiada
    funkcj o tej nazwie, ale funkcja ta jest tosama z setsid(2).

    Aby uzyska prototypy tych funkcji pod glibc naley zdefiniowa zarowno
    _XOPEN_SOURCE,  jak  i  _XOPEN_SOURCE_EXTENDED,  lub  uy "#define
    _XOPEN_SOURCE n", gdzie n jest pewn liczb calkowit wiksz lub rown 500.

ZOBACZ TAKE

    getuid(2), setsid(2), tcgetpgrp(3), tcsetpgrp(3), termios(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.