Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getpriority, setpriority - pobranie/ustawienie priorytetu programu
    podczas szeregowania zada

SK/LADNIA

    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>

    int getpriority(int which, int who);
    int setpriority(int which, int who, int prio);

OPIS

    Priorytet procesu, grupy procesow, lub uytkownika podczas szeregowania
    zada, wskazywany przez which i who jest uzyskiwany za pomoc wywolania
    getpriority a ustawiany za pomoc wywolania setpriority.  which jest
    jednym  z  PRIO_PROCESS,  PRIO_PGRP  lub  PRIO_USER, a who jest
    interpretowane wzgldem which (identyfikator procesu dla PRIO_PROCESS,
    identyfikator grupy procesow dla PRIO_PGRP i identyfikator uytkownika
    dla PRIO_USER). Zerowa warto who okrela (odpowiednio) proces wywolujcy
    funkcj, jego grup procesow lub rzeczywisty identyfikator uytkownika
    procesu wywolujcego funksj. prio jest wartoci z zakresu od -20 do 20
    (lecz zobacz UWAGI poniej).  Domylnym priorytetem jest 0; mniejsze
    priorytety powoduj korzystniejsze traktowanie podczas szeregowania
    zada.

    Funkcja getpriority zwraca najwysz warto (najnisz warto numeryczn),
    sporod posiadanych przez ktorykolwiek z podanych procesow. Funkcja
    setpriority ustawia priorytety wszystkich podanych procesow na wskazan
    warto. Jedynie superuytkownik moe zmniejsza priorytety.

WARTO ZWRACANA

    Poniewa -1 jest legaln wartoci sporod normalnie zwracanych przez
    getpriority, niezbdnym jest wyzerowanie zmiennej zewntrznej errno przed
    wywolaniem tej funkcji i poniejsze sprawdzenie czy -1 oznaczalo bld,
    czy normaln warto.  Funkcja setpriority zwraca 0 jeli nie bylo bldow
    lub -1 jeli jaki wystpil.

B/LDY

    ESRCH Nie zlokalizowano adnego procesu przy uyciu podanych wartoci
       which i who.

    EINVAL which nie byl jednym z PRIO_PROCESS, PRIO_PGRP lub PRIO_USER.

    Oprocz powyszych bldow, dla setpriority mog wystpi:

    EPERM Proces zostal zlokalizowany, lecz ani jego efektywny, ani
       rzeczywisty ID uytkownika nie  odpowiadal  efektywnemu  ID
       uytkownika wywolujcego.

    EACCES Uytkownik nie bdcy superuytkownikiem probowal obniy priorytet
       procesu.

UWAGI

    Szczegolowe warunki wystpienia bldu EPERM zale od systemu.  Powyej
    opisano co mowi na ten temat SUSv3, z ktorym wydaj sie by zgodne
    wszystkie systemy typu SYSV.  Linux wymaga, aby rzeczywisty lub
    efektywny  ID  uytkownika  wywolujcego zgadzal si z rzeczywistym
    uytkownikiem procesu who (zamiast z jego efektywnym ID uytkownika).
    Wszystkie systemy typu BSD (SunOS 4.1.3, Ultrix 4.2, BSD 4.3, FreeBSD
    4.3, OpenBSD-2.5, ...) wymagaj, aby efektywny ID uytkownika wywolujcego
    zgadzal si z efektywnym ID uytkownika procesu who.

    Rezczywisty zakres priorytetow jest rony dla ronych wersji jdra. Linux
    wczeniejszy ni 1.3.36 mial -nieskoczono..15. Linux od 1.3.43 ma
    -20..19, a funkcja systemowa getpriority zwraca 40..1 dla tych wartoci
    (gdy liczby ujemne s kodami bldow). Funkcja biblioteczna przeksztalca
    N na 20-N.

    Wlczanie <sys/time.h> nie jest obecnie wymagane, ale zwiksza przenono.
    (Rzeczywicie, <sys/resource.h> definiuje struktur rusage zawierajc pola
    typu struct timeval zdefiniowanego w <sys/time.h>.)

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcje te pierwotnie pojawily si w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKE

    nice(1), fork(2), renice(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.