Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getrlimit, getrusage, setrlimit - pobranie/ustawienie limitow i zuycia
    zasobow

SK/LADNIA

    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>
    #include <unistd.h>

    int getrlimit(int resource, struct rlimit *rlim);
    int getrusage(int who, struct rusage *usage);
    int setrlimit(int resource, const struct rlimit *rlim);

OPIS

    getrlimit i setrlimit odpowiednio pobieraj i ustawiaj limity zasobow.
    Z kadym z zasobow stowarzyszone jest mikkie i sztywne ograniczenie
    zdefiniowane w strukturze rlimit (argument rlim w getrlimit() i
    setrlimit()):

      struct rlimit {
        rlim_t rlim_cur;  /* ograniczenie mikkie */
        rlim_t rlim_max;  /* ograniczenie sztywne (gorna
                   granica dla rlim_cur) */
      };

    Ograniczenie mikkie jest wartoci odpowiedniego zasoby wymuszn przez
    jdro.  Ograniczenie sztywne  dziala  jak  warto  maksymalna  dla
    ograniczenia mikkiego: proces nieuprzywilejowany moe sobie ustawi
    ograniczenie mikkie tylko w zakresie od 0 do ograniczenia sztywnego
    oraz  (nieodwracalnie)  obniy  swoje ograniczenie sztywne. Proces
    uprzywilejowany moe dowolnie zmienia kad z wartoci ograniczenia.

    Warto RLIM_INFINITY okrela brak ograniczenia dla zasobu (zarowno w
    strukturze  zwracanej  przez  getrlimit(),  jak  i  w strukturze
    przekazywanej do setrlimit()).

    resource musi by jednym z:

    RLIMIT_CPU
       Ograniczenie czasu procesora (CPU) w sekundach.  Gdy proces
       osiga swoje ograniczenie mikkie, jest do niego wysylany sygnal
       SIGXCPU. Domyln reakcj na ten sygnal jest przerwanie procesu.
       Jednake, sygnal moe zosta przechwycony i procedura obslugi moe
       przekaza sterowanie to programu glownego. Jeli proces nadal
       bdzie zuywa zasoby procesora, bdzie do niego co sekund wysylany
       sygnal SIGXCPU a do osignicia ograniczenia sztywnego, kiedy to
       wysylane jest sygnal SIGKILL. (Ostatni punkt opisuje zachowanie
       Linuksa 2.2 i 2.4. W zalenoci od  implementacji  procesy
       kontynuujce zuywanie zasobow procesora po osigniciu ograniczenia
       mikkiego s ronie traktowane. Aplikacje przenone, ktore maj
       potrzeb przechwycenia tego sygnalu, powinny zakoczy si w sposob
       kontrolowany w chwili otrzymaniu pierwszego SIGXCPU.)

    RLIMIT_DATA
       Maksymalny  rozmiar  segmentu  danych  procesu   (dane
       zainicjalizowane,  dane  niezainicjalizowane  i  sterta).
       Ograniczenie to wplywa na wywolania brk() and sbrk(), ktore kocz
       si niepomylnie, zglaszajc bld ENOMEM w momencie natrafienia na
       mikkie ograniczenie tego zasobu.

    RLIMIT_FSIZE
       Maksymalny rozmiar plikow tworzonych przrz dany proces. Proba
       rozszerzenia pliku ponad to ograniczenie koczy si otrzymaniem
       sygnalu SIGXFSZ. Domylnie, sygnal ten koczy dzialanie procesu,
       ale proces moe go przechwyci. Wowczas odpowiednia funkcja
       systemowa (np. write(), truncate()) koczy si bldem. EFBIG.

    RLIMIT_LOCKS
       Ograniczenie lcznej liczby blokad flock() i dzieraw fcntl(),
       ktore proces moe ustanowi (Linux 2.4 i poniejsze).

    RLIMIT_MEMLOCK
       Maksymalna liczba bajtow pamici wirtualnej, ktore mona zablokowa
       w pamici RAM za pomoc mlock() i mlockall().

    RLIMIT_NOFILE
       Okrela warto o jeden wiksz ni maksymalna liczba deskryptorow
       plikow, ktore dany proces moe otworzy. Proby wykonania (open(),
       pipe(), dup(), itd.) przekraczajce t granic daj bld EMFILE.

    RLIMIT_NPROC
       Maksymalna liczba procesow, ktore mona utworzy dla danego
       rzeczywistego identyfikatora uytkownika procesu wywolujcego. Po
       napotkaniu tego ograniczenia, fork() koczy si bldem EAGAIN.

    RLIMIT_RSS
       Okrela ograniczenie iloci rezydentnych stron procesu (liczba
       stron pamici wirtualnej pozostajcych w RAM). Ograniczenie to
       dziala poczwszy od Linuksa 2.4 i dotyczy jedynie  wywola
       madvise() z uyciem MADVISE_WILLNEED.

    RLIMIT_STACK
       Maksymalny rozmiar stosu procesu w bajtach. W chwili osignicia
       tego ograniczenia, generowany jest sygnal SIGSEGV.  W celu
       obsluenia tego sygnalu proces musi zaloy alternatywny stos dla
       sygnalow (sigaltstack(2)).

    RLIMIT_OFILE jest nazw BSD dla RLIMIT_NOFILE.

    getrusage zwraca biece zuycie zasobow dla who bdcego albo RUSAGE_SELF
    albo RUSAGE_CHILDREN.  W pierwszym przypadku zwracane jest zuycie
    zasobow przez biecy proces, a w dugim - przez tych sporod jego
    potomkow,  ktorzy  zakoczyli dzialanie i na ktore to zakoczenie
    oczekiwano.

      struct rusage {
        struct timeval ru_utime; /* uyty czas uytkownika */
        struct timeval ru_stime; /* uyty czas systemowy */
        long  ru_maxrss;    /* maximum resident set size */
        long  ru_ixrss;     /* calkowity rozmiar pamici dzielonej */
        long  ru_idrss;     /* calkowity rozmiar danych niedzielonych */
        long  ru_isrss;     /* calkowity rozmiar niedzielonego stosu */
        long  ru_minflt;    /* page reclaims */
        long  ru_majflt;    /* page faults */
        long  ru_nswap;     /* swapy */
        long  ru_inblock;    /* blokowe operacje wejcia */
        long  ru_oublock;    /* blokowe operacje wyjcia */
        long  ru_msgsnd;    /* wyslane komunikaty */
        long  ru_msgrcv;    /* otrzymane komunikaty */
        long  ru_nsignals;   /* otrzymane sygnaly */
        long  ru_nvcsw;     /* ochotnicze przelczenia kontekstu */
        long  ru_nivcsw;    /* nieochotnicze przelczenia kontekstu */
      };

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest 0. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EFAULT rlim lub usage wskazuje poza dostpn przestrze adresow.

    EINVAL getrlimit lub setrlimit zostalo wywolane ze zlym resource, lub
       te getrusage zostalo wywolane ze zlym who.

    EPERM Uytkownik nie bdcy superuytkownikiem probuje uywa setrlimit() do
       zwikszenia mikich lub twardych limitow, lub te superuytkownik
       probuje zwikszy RLIMIT_NOFILE powyej maksimum jdra.

ZGODNE Z

    SVr4, BSD 4.3

UWAGA

    Wlczenie <sys/time.h> nie jest obecnie wymagane, ale zwiksza przenono.
    (Rzeczywicie, struct timeval jest zdefiniowane w <sys/time.h>.)

    W Linuksie, jeli rozporzdzenie SIGCHLD ustawiono jako SIG_IGN, to
    zasobow wykorzystywane przez procesy potomne s automatycznie dolczane
    do wartoci zwracanej przez RUSAGE_CHILDREN, pomimo e POSIX 1003.1-2001
    jawnie tego zabrania.

    Powysza struktura zostala przejta z BSD 4.3 Reno. Nie wszystkie pola
    maj znaczenie pod Linuksem. Obecnie (Linux 2.4) jedynie pola ru_utime,
    ru_stime, ru_minflt, ru_majflt i ru_nswap s pielgnowane.

ZOBACZ TAKE

    dup(2), fcntl(2), fork(2), mlock(2), mlockall(2), mmap(2), open(2),
    quotactl(2),  sbrk(2),  wait3(2),  wait4(2), malloc(3), ulimit(3),
    signal(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.