Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    intro - wprowadzenie do wywola systemowych

OPIS

    Ten dzial opisuje wywolania systemowe Linuksa. List wszystkich 164
    wywola systemowych obecnych w jdrze 2.0 Linuksa mona  znale  w
    syscalls(2).

  Wywo/lywanie bezporednie
    W wikszoci przypadkow nie jest konieczne wywolywanie wywola systemowych
    bezporednio, ale czasem zdarza si, e jakie przydatna funkcja systemowa
    nie jest zaimplementowana w standardowej bibliotece C.

  Sk/ladnia
    #include <linux/unistd.h>

    Makro _syscall

    dane wywolanie systemowe

  Konfiguracja
    Wan rzecz, ktor naley wiedzie o wywolaniu systemowym jest jego
    prototyp. Trzeba wiedzie ile posiada ono argumentow, jakie s ich typy
    i jaki typ zwraca. Istnieje sze makrodefinicji ulatwiajcych bezporednie
    wywolania systemu. Ich skladnia jest nastpujca:

       _syscallX(type,name,type1,arg1,type2,arg2,...)

           gdzie X jest z zakresu 0-5 i oznacza liczb argumentow
              wymaganych przez wywolanie systemowe

           type jest zwracanym typem

           name jest nazw wywolania systemowego

           typeN jest typem N-tego argumentu

           argN jest nazw N-tego argumentu

    Te makrodefinicje tworz funkcj o nazwie name z podanymi argumentami.
    Po zawarciu _syscall() w pliku rodlowym, mona wywolywa wywolanie
    systemowe poprzez name.

PRZYK/LAD

    #include <stdio.h>
    #include <linux/unistd.h>   /* dla makra _syscallX */
    #include <linux/kernel.h>   /* dla struktury sysinfo*/

    _syscall1(int, sysinfo, struct sysinfo *, info);

    /* Uwaga: jeli kopiowanie odbywa si bezporednio ze rodla nroff,
    naley pamita, aby usun dodatkowe znaki `' z printf */

    int main(void)
    {
      struct sysinfo s_info;
      int error;

      error = sysinfo(&s_info);
      printf("code error = %d\n", error);
        printf("Uptime = %ds\nLoad: 1 min %d / 5 min %d / 15 min %d\n"
            "RAM: total %d / free %d / shared %d\n"
            "Memory in buffers = %d\nSwap: total %d / free %d\n"
            "Number of processes = %d\n",
         s_info.uptime, s_info.loads[0],
         s_info.loads[1], s_info.loads[2],
         s_info.totalram, s_info.freeram,
         s_info.sharedram, s_info.bufferram,
         s_info.totalswap, s_info.freeswap,
         s_info.procs);
      return(0);
    }

Przyk/ladowe wyjcie

    code error = 0
    uptime = 502034s
    Load: 1 min 13376 / 5 min 5504 / 15 min 1152
    RAM: total 15343616 / free 827392 / shared 8237056
    Memory in buffers = 5066752
    Swap: total 27881472 / free 24698880
    Number of processes = 40

UWAGI

    Makra _syscall() NIE tworz prototypu. Moe istnie potrzega stworzenia go
    samodzielnie, szczegolnie w przypadku korzystania z C++.

    Wywolania systemowe nie musz koniecznie zwraca jedynie dodatnich lub
    ujemnych kodow bldu. Trzeba przeczyta rodlo, aby upewni si, jak zwracaj
    one bldy. Zazwyczaj jest to standardowy kod bldu ze znakiem ujemnym,
    np. -EPERM. Makra _syscall() zwracaj wynik r wywolania systemowego jeli
    r jest nieujemne, ale zwracaj -1 i zmieniaj warto errno na -r jeli r
    jest ujemne. Kody bldow mona znale w errno(3).

    Niektore wywolania systemowe, takie jak mmap, wymagaj wicej ni piciu
    argumentow. Jest to osigane poprzez umieszczanie argumentow na stosie i
    przekazywanie wskanika do bloku argumentow.

    Podczas definiowania wywolania systemowego, typy argumentow MUSZ zosta
    przekazane przez warto lub przez wskanik (dla aregatow takich jak
    struktury).

ZGODNE Z

    W tym rozdziale wystpuj odwolania do ronych wersji Uniksa i standardow
    realizowane poprzez skroty. S to:

    SVr4  System V Release 4 Unix, opisane w "Programmer's Reference
       Manual: Operating System API (Intel processors)" (Prentice-Hall
       1992, ISBN 0-13-951294-2)

    SVID  System V Interface Definition, opisane w "The System V Interface
       Definition, Fourth Edition".

    POSIX.1
       IEEE 1003.1-1990 part 1, aka ISO/IEC 9945-1:1990s, inaczej "IEEE
       Portable Operating System Interface for Computing Environments",
       wyjanione  w  "POSIX  Programmer's Guide" Donalda Lewine'a
       (O'Reilly & Associates, Inc., 1991, ISBN 0-937175-73-0.

    POSIX.1b
       IEEE Std 1003.1b-1993 (POSIX.1b standard) opisujcy mechanizmy
       czasu rzeczywistego w przenonych systemach operacyjnych, inaczej
       ISO/IEC 9945-1:1996, wyjanione w  "Programming for the real
       world - POSIX.4" autorstwa Billa O. Gallmeistera (O'Reilly &
       Associates, Inc. ISBN 1-56592-074-0).

    SUS, SUSv2
       Single Unix Specification. (Rozwijane przez X/Open i The Open
       Group. Zobacz take http://www.UNIX-systems.org/version2/ .)

    4.3BSD/4.4BSD
       Dystrybucje 4.3 i 4.4 systemu Berkeley Unix. 4.4BSD jest zgodny
       w gor w stosunku do 4.3.

    V7   Version 7, potomek systemow Unix z Bell Labs.

PLIKI

    /usr/include/linux/unistd.h

ZOBACZ TAKE

    errno(3)

AUTORZY

    Nazwiska autorow i warunki kopiowania znajdziesz w naglowku strony man.
    Mog by one odmienne w zalenoci od strony.

    W tlumaczeniu stron podrcznika man z pakietu man-pages, nalecych do
    sekcji 2, w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali <http://ptm.linux.pl>
    brali udzial (kolejno alfabetyczna):

       Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

       Adam Byrtek <alpha@irc.pl>

       Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>

       Rafal Lewczuk <R.Lewczuk@elka.pw.edu.pl>

       Robert Luberda <robert@debian.org>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.