Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    ioctl - sterowanie urzdzeniem

SK/LADNIA

    #include <sys/ioctl.h>

    int ioctl(int d, int request, ...);

OPIS

    Funkcja ioctl manipuluje na podleglych jej parametrach urzdze, do
    ktorych dostp odbywa si poprzez pliki specjalne. W szczegolnoci, za
    pomoc da ioctl mona kontrolowa wiele wlaciwoci operacyjnych specjalnych
    plikow znakowych (np. terminali). Argument d musi  by  otwartym
    deskryptorem pliku.

    Drugi argument jest zalenym od urzdzenia kodem polecenia. Trzeci
    argument jest pozbawionym typu  wskanikiem  do  obszaru  pamici,
    tradycyjnie char *argp (pochodzi z okresu zanim void * stalo si
    poprawne w C) i tak bdzie nazywany w niniejszej dyskusji.

    Ioctl request zawiera w sobie zakodowan informacj czy argument jest
    parametrem wejciowym czy wyjciowym oraz rozmiar argp tego argumentu w
    bajtach. Makra i definicje, uywane do przekazywania request do ioctl,
    znajduj si w pliku <sys/ioctl.h>.

WARTO ZWRACANA

    Zazwyczaj, po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Niektore ioctl-e
    uywaj zwracanej wartoci jako parametru wyjciowego i zwracaj wowczas
    pewn warto nieujemn.  Po bldzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

B/LDY

    EBADF d nie jest prawidlowym deskryptorem.

    EFAULT argp wskazuje na niedostpny obszar pamici.

    ENOTTY d nie jest zwizane z urzdzeniem znakowym.

    ENOTTY Podane danie nie ma zastosowania dla obiektu, na ktory wskazuje
       deskryptor d.

    EINVAL request lub argp s nieprawidlowe.

CONFORMING TO

    Brak jednego standardu.  Argumenty, zwracane wartoci i semantyka
    ioctl(2) roni si w zalenoci od sterownika urzdzenia, ktorego dotycz
    (wywolanie jest uywane jako uniwersalne dla operacji, ktore nie daj si
    ladnie dopasowa do uniksowego modelu strumieni we/wy). W ioctl_list(2)
    znajduje si lista wielu znanych wywola ioctl. Funkcja ioctl pojawila
    si w wersji 7 AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKE

    execve(2), fcntl(2), ioctl_list(2), mt(4), sd(4), tty(4)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.