Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    killpg - wyslanie sygnalu do grupy procesow

SK/LADNIA

    #include <signal.h>

    int killpg(int pgrp, int sig);

OPIS

    killpg wysyla sygnal sig do grupy procesow pgrp.  Lista synalow
    znajduje si w sigaction(2). Jeli pgrp jest rowne 0, to killpg wysyla
    sygnal do grupy procesow procesu wysylajcego.

    Proces wysylajcy i czlonkowie grupy procesu musz mie ten sam efektywny
    ID uytkownika, lub wysylajcy musi by superuytkownikiem. Jako szczegolny
    przypadek, sygnal kontynucaji SIGCONT mona wysla dodowolnego procesu
    bdcego potomkiem procesu biecego.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EINVAL sig nie jest prawidlowym numerem sygnalu.

    ESRCH Nie znaleziono adnego procesu w grupie okrelonej przez pgrp.

    ESRCH Podano zerow grup, lecz proces wysylajcy nie ma grupy procesow.

    EPERM Proces wysylajcy nie jest superuytkownikiem, a niektore z
       procesow docelowych maj inny efektywny ID uytkownika ni proces
       wysylajcy.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja killpg pojawila si pierwotnie w BSD4.0).

ZOBACZ TAKE

    kill(2), getpgrp(2), signal(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.