Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    link - utworzenie nowej nazwy dla pliku

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int link(const char *oldpath, const char *newpath);

OPIS

    link  tworzy nowe dowizanie (nazywane te dowizaniem twardym) do
    istniejcego pliku.

    Jeli plik newpath ju istnieje, to nie bdzie nadpisany.

    Ta nowa nazwa moe by uywana dokldnie tak samo  jak  stara  w
    dowolnychoperacjach; obie nazwy odnosz si do tego samego pliku (i w
    zwizku z tym maj te same prawa i wlacicielstwo). Nie mona te powiedzie,
    ktora nazwa jest `oryginalna'.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EXDEV oldpath i newpath nie le na tym samym systemie plikow.

    EPERM system plikow zawierajcy oldpath i newpath nie  obsluguje
       tworzenia twardych dowiza.

    EFAULT oldpath  lub  newpath wskazuje poza dostpn dla uyrkownika
       przestrze adresow.

    EACCES Zapis do katalogu zawierajcego newpath nie jest dozwolony dla
       efekywnego UID procesu, lub jeden z katalogow w oldpath lub
       newpath nie daje uprawnie przeszukiwania (wykonania).

    ENAMETOOLONG
       oldpath lub newpath bylo zbyt dlugie.

    ENOENT Skladnik katalogu w oldpath lub newpath nie istnieje, lub jest
       wiszcym dowizaniem symbolicznym.

    ENOTDIR
       Skladnik oldpath lub newpath uywany jako katalog nie jest w
       rzeczywistoci katalogiem.

    ENOMEM Brak dostpnej pamici jdra.

    EROFS Plik ley na systemie plikow tylko dla odczytu.

    EEXIST newpath ju istnieje.

    EMLINK Plik wskazywany przez oldpath ma ju maksymaln ilo dowiza.

    ELOOP Podczas rozwizywania oldpath lub newpath napotkano zbyt wiele
       dowiza symbolicznych.

    ENOSPC Na urzdzeniu, zawierajcym plik nie ma miejsca na nowy wpis w
       katalogu.

    EPERM oldpath jest katalogiem.

    EIO  Wystpil bld we/wy.

UWAGI

    Twarde dowizania, tworzone z pomoc link, nie mog wykracza poza jeden
    system plikow. W takich sytuacjach mona uy funkcji symlink.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, BSD 4.3, X/OPEN. SVr4 dokumentuje dodatkowe bldy
    ENOLINK i EMULTIHOP; POSIX.1 nie dokumentuje ELOOP. X/OPEN  nie
    dokumentuje EFAULT, ENOMEM ani EIO.

USTERKI

    Na systemach NFS, warto zwracana moe by nieprawidlowa w wypadku gdy
    serwer NFS dokonuje tworzenia dowizania i umiera przed zakomunikowaniem
    tego faktu. Mona uy stat(2) aby dowiedzie si czy dowizanie zostalo
    utworzone.

ZOBACZ TAKE

    symlink(2), unlink(2), rename(2), open(2), stat(2), ln(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.