Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    lseek - zmiana pozycji w pliku dla odczytu/zapisu

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    off_t lseek(int fildes, off_t offset, int whence);

OPIS

    Funkcja lseek zmienia przesunicie dla deskryptora pliku fildes na warto
    podan w argumencie offset, zgodnie z dyrektyw whence w nastpujcy
    sposob:

    SEEK_SET
       Przesunicie jest ustawiane na offset bajtow.

    SEEK_CUR
       Przesunicie jest ustawiane na aktualn pozycj plus offset bajtow.

    SEEK_END
       Przesunicie jest ustawiane na rozmiar pliku plus offset bajtow.

    Funkcja lseek umoliwia ustawienie przesunicia w pliku poza istniejcy
    koniec pliku. Jeli poniej w tym miejscu zostan zapisane jakie dane, to
    kolejne odczyty danych z luki zwroc bajty zerowe (a do czasu, gdy dane
    zostan rzeczywicie w tej luce zapisane).

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu lseek zwraca ustawione przesunicie, liczone w
    bajtach od pocztku pliku. W przeciwnym wypadku zwracane jest (off_t)-1
    oraz ustawiane jest errno w sposob wskazujcy rodzaj bldu.

B/LDY

    EBADF fildes nie jest otwartym deskryptorem pliku.

    ESPIPE fildes jest zwizany z potokiem, gniazdem, lub FIFO.

    EINVAL whence jest nieprawidlow wartoci.

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX, BSD 4.3

OGRANICZENIA

    urzdzenie musi wspiera t operacj.

    Ograniczenia specyficzne dla Linuksa, to: uycie lseek na urzdzeniu
    terminalowym zwraca ESPIPE. Inne systemy zwracaj liczb zapisanych
    znakow, uywajc SEEK_SET do ustawiania licznika. Niektore urzdzenia, np.
    /dev/null nie powoduj wystpienia bldu ESPIPE, ale zwracaj wskanik o
    nieokrelonej wartoci.

UWAGI

    Podczas konwersji starego kodu, naley podstawia zamiast wartoci whence
    nastpujce makra:

     stare  nowe
    0    SEEK_SET
    1    SEEK_CUR
    2    SEEK_END
    L_SET  SEEK_SET

    L_INCR SEEK_CUR
    L_XTND SEEK_END

    SVR1-3 zwracaj long zamiast off_t, BSD zwraca int.

    Naley zauway, e deskryptory plikow utworzone przez dup(2) i fork(2)
    wspoldziel wskanik biecej pozycji w pliku, wic wykonywanie operacji
    typu "seek" na takich plikach moe prowadzi do wycigu.

ZOBACZ TAKE

    dup(2), fork(2), open(2), fseek(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.