Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    msgctl - sterowanie kolejkami komunikatow

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/msg.h>

    int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf);

OPIS

    Funkcja ta wykonuje operacj okrelon przez parametr cmd na kolejce
    komunikatow o identyfikatorze msqid.

    Struktura danych msqid_ds jest zdefiniowana w <sys/msg.h> nastpujco:

      struct msqid_ds {
        struct ipc_perm msg_perm;   /* Wlasnoci i uprawnienia */
        time_t     msg_stime;  /* Czas ostatniego msgsnd() */
        time_t     msg_rtime;  /* Czas ostatniego msgrcv() */
        time_t     msg_ctime;  /* Czas ostatniej zmiany */
        unsigned long  __msg_cbytes; /* Bieca liczba bajtow w
                        kolejce (niestandardowy) */
        msgqnum_t    msg_qnum;   /* Bieca liczba komunikatow
                        w kolejce */
        msglen_t    msg_qbytes;  /* Maksymalna liczba dostpnych
                        bajtow w kolejce */
        pid_t      msg_lspid;  /* PID ostatniego msgsnd() */
        pid_t      msg_lrpid;  /* PID ostatniego msgrcv() */

      };

    Struktura ipc_perm jest zdefiniowana w <sys/ipc.h> nastpujco (wyronione
    pola mona ustawi za pomoc IPC_SET):

      struct ipc_perm {
        key_t key;      /* Klucz podany w msgget() */
        uid_t uid;      /* Efektywny UID wlaciciela */
        gid_t gid;      /* Efektywny GID wlaciciela */
        uid_t cuid;      /* Efektywny UID tworcy */
        gid_t cgid;      /* Efektywny GID tworcy */
        unsigned short mode; /* Uprawnienia */
        unsigned short seq;  /* Numer sekwencji */
      };
    Dozwolone wartoci cmd to:

    IPC_STAT
       Kopiowanie  informacji  ze  struktury  kontrolnej  kolejki
       komunikatow, skojarzonej z msqid, do struktury wskazywanej przez
       buf. Wywolujcy musi mie prawo odczytu kolejki komunikatow.

    IPC_SET
       Zapis wartoci niektorych pol struktury msqid_ds wskazywanej
       przez parametr buf do struktury kontrolnej kolejki komunikatow.
       Pole   msg_ctime  zostanie  automatycznie  uaktualnione.
       Zaktualizowane mog rownie zosta nastpujce pola tej struktury:
       msg_qbytes,  msg_perm.uid,  msg_perm.gid  i (przynajmniej 9
       najmniej  znaczcych  bitow  z)  msg_perm.mode.   Efektywny
       identyfikator  uytkownika  musi  wskazywa  na  wlaciciela
       (msg_perm.uid) lub na tworc (msg_perm.uid) kolejki komunikatow
       albo proces wywolujcy  musi by uprzywilejowany. Odpowiednie
       uprawnienia (Linux: zdolno CAP_IPC_RESOURCE) s rownie wymagane,
       aby nada polu msg_qbytes warto wiksz ni parametr systemowy
       MSGMNB.

    IPC_RMID
       Natychmiastowe usunicie kolejki komunikatow i skojarzonej z ni
       struktury danych. Wszystkie procesy oczekujce na zapis lub
       odczyt z kolejki zostan wznowione i wywolania, ktore wykonywaly
       zasygnalizuj  bld (przypisujc zmiennej errno warto EIDRM).
       Proces wywolujcy t funkcj musi mie odpowiednie uprawnienia
       (prawdopodobnie uprawnienia uytkownika root), ewentualnie jego
       efektywny identyfikator uytkownika musi wskazywa na tworc lub na
       wlaciciela kolejki komunikatow.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu, funkcja zwroci warto 0, w przeciwnym przypadku
    -1, a zmiennej errno zostanie nadana warto okrelajca rodzaj bldu.

B/LDY

    W przypadku niepomylnego zakoczenia funkcji, zmiennej errno zostanie
    nadana jedna z nastpujcych wartoci:

    EACCES   Parametr cmd jest rowny IPC_STAT lub MSG_STAT , ale proces
         wywolujcy funkcj nie ma prawa do odczytu wskazywanej przez
         msqid kolejki komunikatow ani nie ma zdolnoci CAP_IPC_OWNER.

    EFAULT   Parametr cmd ma warto IPC_SET lub IPC_STAT, ale buf wskazuje
         na niedostpny obszar pamici.

    EIDRM   Kolejka komunikatow zostala usunita.

    EINVAL   Niewlaciwa warto parametru cmd lub msqid.

    EPERM   Parametr cmd jest rowny IPC_SET lub IPC_RMID, ale proces
         wywolujcy funkcj nie jest tworc (okrelonym w msg_perm.cuid)
         ani  wlacicielem  (okrelonym  w  msg_perm.uid)  kolejki
         komunikatow, a proces nie jest uprzywilejowany (Linux: nie
         ma zdolnoci CAP_SYS_ADMIN). Niektore pola struktury struct
         msqid_ds byly w Linuksie 2.2 typu short a staly si typu long
         w Linuksie 2.4. Aby to wykorzysta, powinna  wystarczy
         rekompilacja pod glibc-2.1.91 lub nowsz. (Jdro rozronia
         stare i nowe wywolania za pomoc znacznika IPC_64 w cmd).

ZGODNE Z

    SVr4, SVID. Kod bldu EIDRM nie zostal udokumentowany w SVID.

ZOBACZ TAKE

    msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2), ipc(5), capabilities(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.