Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    msgget - pobranie identyfikatora kolejki komunikatow

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/msg.h>

    int msgget(key_t key, int msgflg);

OPIS

    Funkcja zwraca identyfikator kolejki komunikatow skojarzonej z wartoci
    parametru key. Jeli key ma warto IPC_PRIVATE lub jeli nie istnieje
    kolejka o zadanym kluczu key, a w parametrze msgflg zostanie przekazany
    znacznik IPC_CREAT (tzn. msgflg&IPC_CREAT bdzie rone od zera), to
    zostanie  utworzona nowa kolejka.  Obecno znacznikow IPC_CREAT i
    IPC_EXCL w parametrze msgflg ma to samo znaczenie, jeli chodzi o
    istnienie kolejki komunikatow, co obecno znacznikow O_CREAT i O_EXCL w
    argumencie mode funkcji systemowej open(2): tzn. funkcja msgget nie
    wykona si prawidlowo, jeli msgflg bdzie zawiera jednoczenie oba
    znaczniki IPC_CREAT i IPC_EXCL, za kolejka komunikatow skojarzona z key
    ju bdzie istnie.

    Podczas tworzenia, dziewi najmniej znaczcych bitow argumentu msgflg
    definiuje prawa dostpu do kolejki. Prawa te maj one tak sam posta i
    znaczenie  (semantyk) jak parametr funkcji systemowych open(2) i
    creat(2) okrelajcy prawa dostpu. (Prawa do uruchamiania nie s uywane.)

    Jeli tworzona jest nowa kolejka komunikatow, wywolanie to w nastpujcy
    sposob inicjalizuje struktur danych msqid_ds opisujc systemow kolejk
    komunikatow:

       msg_perm.cuid i  msg_perm.uid  przyjmuj  warto  efektywnego
       identyfikatora wlaciciela procesu wywolujcego.

       msg_perm.cgid  i  msg_perm.gid  przyjmuj  warto efektywnego
       identyfikatora grupy procesu wywolujcego.

       9 najmniej znaczcych bitow pola msg_perm.mode jest kopiowanych z
       9 najmniej znaczcych bitow msgflg.

       msg_qnum, msg_lspid, msg_lrpid, msg_stime i msg_rtime przyjmuj
       warto 0.

       msg_ctime jest ustawiane na aktualny czas.

       msg_qbytes przyjmuje warto rown ograniczeniu systemowemu MSGMNB.

    Jeli kolejka istnieje to prawa dostpu s weryfikowane i system sprawdza,
    czy kolejka nie jest przeznaczona do usunicia.

WARTO ZWRACANA

    W przypadku pomylnego zakoczenia, funkcja zwraca identyfikator kolejki
    komunikatow (liczb nieujemn), a w przeciwnym przypadku zwraca -1 i
    przypisuje zmiennej errno stosown warto.

B/LDY

    W przypadku niepowodzenia, zmienna errno moe przyj jedn z nastpujcych
    wartoci:

    EACCES   Kolejka skojarzona z key, istnieje, ale proces wywolujcy
         funkcj nie ma wystarczajcych praw dostpu do tej kolejki.

    EEXIST   Kolejka skojarzona z wartoci key istnieje a msgflg zawiera
         jednoczenie oba znaczniki IPC_CREAT i IPC_EXCL.

    ENOENT   Kolejka skojarzona z wartoci key nie istnieje, za msgflg nie
         zawiera flagi IPC_CREAT.

    ENOMEM   Kolejka komunikatow powinna zosta utworzona, ale w systemie
         brak jest pamici na utworzenie nowej struktury danych.

    ENOSPC   Kolejka  komunikatow  powinna  zosta  utworzona,  ale
         przekroczone zostaloby systemowe ograniczenie (MSGMNI) na
         ilo istniejcych kolejek komunikatow.

UWAGI

    IPC_PRIVATE nie jest znacznikiem tylko szczegoln wartoci typu key_t.
    Jeli warto ta zostanie uyta jako parametr key, to system uwzgldni
    jedynie 9 najniszych bitow parametru msgflg, stanowicych bity uprawnie,
    i (w razie powodzenia) utworzy now kolejk.

    Wywolania msgget dotycz nastpujce ograniczenia systemowe:

    MSGMNI   Maksymalna liczba kolejek komunikatow w systemie: zalene od
         lokalnej strategii (policy dependent).

USTERKI

    Wybrana nazwa, IPC_PRIVATE, prawdopodobnie nie jest najszczliwsza.
    IPC_NEW w sposob bardziej przejrzysty odzwierciedlalo by rol tej
    wartoci.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID. Do wersji 2.3.20, Linux zwracal EIDRM dla msgget na
    kolejce komunikatow przeznaczonej do skasowania.

ZOBACZ TAKE

    ftok(3), ipc(5), msgctl(2), msgsnd(2), msgrcv(2).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.