Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    msgop - przekazywanie komunikatow

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/msg.h>

    int msgsnd(int msqid, struct msgbuf *msgp, size_t msgsz, int msgflg);

    ssize_t msgrcv(int msqid, struct msgbuf *msgp, size_t msgsz, long
    msgtyp, int msgflg);

OPIS

    W celu wyslania lub odebrania komunikatu, proces powinien zaalokowa
    struktur danych o nastpujcej postaci ogolnej:

      struct msgbuf {
         long mtype;   /* rodzaj komunikatu, musi by > 0 */
         char mtext[1]; /* przekazywane dane */
      };

    Pole mtext jest tablic (lub inna struktur) o rozmiarze okrelonym przez
    msgsz, bdcym nieujemn liczb calkowit. Dozwolone s komunikaty o zerowej
    dlugoci (tzn. nie zawierajce pola mtext) Warto pola mtype musi by liczb
    cile dodatni, ktora moe sluy procesowi odbierajcemu komunikaty do
    filtrowania kolejki. (zobacz cz dotyczc msgrcv).

    Proces wywolujcy funkcj musi mie prawo zapisu do kolejki, aby wysla
    komunikat, natomiast prawo odczytu jest niezbdne, aby komunikat odebra.

    Wywolanie systemowe msgsnd dolcza kopi komunikatu wskazywanego przez
    msgp do kolejki o identyfikatorze okrelonym przez msqid.

    Gdy w kolejce jest do miejsca, msgsnd koczy si pomylnie natychmiast
    (Pojemno kolejki okrelona jest w polu msg_bytes struktury danych
    stowarzyszonej z kolejk. Podczas tworzenia kolejki nadawana jest mu
    warto inicjalna wynoszca MSGMNB bajtow, lecz ograniczenie to moe zosta
    zmienione za pomoc msgctl.)  Gdy w kolejce nie ma do miejsca, to
    domylne zachowanie msgsnd polega na wstrzymaniu wykonywania funkcji do
    czasu, gdy miejsce stanie si dostpne. If Ustawienie w msgflg znacznika
    IPC_NOWAIT spowoduje, e zamiast tego wywolanie systemowe zakoczy si
    niepomylnie, zglaszajc bld EAGAIN.

    Wstrzymane wywolanie msgsnd moe rownie zakoczy si niepomylnie, gdy
    kolejka zostanie usunita (i wtedy wywolanie to powoduje przypisanie
    zmiennej errno wartoci EIDRM), lub gdy zostanie przechwycony sygnal (i
    wtedy wywolanie to powoduje przypisanie zmiennej errno wartoci EINTR).
    (msgsnd i msgrcv po przerwaniu przez obslug sygnalu nie s nigdy
    automatycznie restartowane, nie zalenie od  ustawienia  znacznika
    SA_RESTART podczas ustanaiwiania funkcji obslugi sygnalu.)

    W wyniku pomylnego wykonania operacji, struktura danych opisujca kolejk
    komunikatow zostanie zmodyfikowana nastpujco:

       msg_lspid przypisany zostanie identyfikator procesu wykonujcego
       t operacj.

       msg_qnum zostanie zwikszone o 1

       msg_stime zostanie przypisany aktualny czas.

    Wywolanie systemowe msgrcv odczyta komunikat z kolejki wskazanej przez
    parametr msqid do struktury msgbuf wskazywanej przez parametr msgp
    usuwajc odczytany komunikat z kolejki.

    Parametr msgsz okrela maksymalny rozmiar (w bajtach) pola mtext
    struktury wskazywanej przez parametr msgp. Jeli dane komunikatu zajmuj
    wicej bajtow, ni msgsz, a parametr msgflg zawiera znacznik MSG_NOERROR,
    wowczas dane komunikatu zostan obcite (obcita cz zostanie utracona).
    Jeli znacznik nie jest ustawiony a (a komunikat jest za dlugi), wowczas
    nie zostanie on usunity z kolejki, natomiast system zglosi bld a
    zmiennej errno zostanie przypisana warto E2BIG.

    Parametr msgtyp okrela rodzaj komunikatu w nastpujcy sposob:

       Jeli msgtyp jest rowny 0, to czytany jest pierwszy dostpny
       komunikat w kolejce (czyli najdawniej wyslany).

       Jeli msgtyp ma warto wiksz ni 0, to z kolejki odczytywany jest
       pierwszy komunikat tego typu, chyba e w parametrze msgflg
       zostanie ustawiony znacznik MSG_EXCEPT, kiedy to z kolejki
       zostanie odczytany pierwszy komunikat o typie innym ni podany w
       msgtyp.

       Jeli msgtyp ma warto mniejsz ni 0, to z kolejki zostanie
       odczytany pierwszy komunikat o najniszym numerze typu, o ile
       jest on mniejszy lub rowny wartoci bezwzgldnej msgtyp .

    Parametr msgflg zawiera bitow alternatyw (OR) adnego, jednego lub wicej
    sporod nastpujcych znacznikow:

       IPC_NOWAIT Wywolanie nie bdzie wstrzymywa pracy procesu, jeli w
       kolejce nie ma komunikatow odpowiedniego  typu.  Wywolanie
       systemowe zglosi wowczas bld, przypisujc zmiennej errno warto
       ENOMSG.

       MSG_EXCEPT Uywane jest wtedy, gdy msgtyp ma warto wiksz ni 0,
       spowoduje odczytanie z kolejki pierwszego komunikatu innego
       typu, ni msgtyp.

       MSG_NOERROR Spowoduje obcicie komunikatu, jeli jego dane s
       dlusze ni msgsz bajtow.

    Jeli w kolejce nie ma komunikatu spelniajcego te warunki, za znacznik
    IPC_NOWAIT nie zostal przekazany w msgflg, to  proces  zostanie
    wstrzymany, dopoki nie nastpi jedno z poniszych zdarze:

       Komunikat odpowiedniego typu zostanie umieszczony w kolejce.

       Kolejka zostanie usunita z systemu. W tym przypadku wywolanie
       systemowe zglosi bld, przypisujc zmiennej errno warto EIDRM.

       Proces wywolujcy otrzyma sygnal wymagajcy przechwycenia. W tym
       przypadku wywolanie systemowe zglosi bld, przypisujc zmiennej
       errno warto EINTR.

    Jeli operacja zakoczy si pomylnie, to struktura danych opisujca kolejk
    zostanie nastpujco zmodyfikowana:

       msg_lrpid przyjmie warto rown identyfikatorowi wolajcego procesu

       msg_qnum zostanie zmniejszone o 1.

       msg_rtime zostanie przypisany aktualny czas.

WARTO ZWRACANA

    W przypadku niepowodzenia, obydwa wywolania zwroc -1 i przypisz
    zmiennej errno warto okrelajc rodzaj bldu.  W przeciwnym przypadku,
    msgsnd zwroci 0, za msgrvc zwroci liczb bajtow skopiowanych z kolejki
    do tablicy mtext.

B/LDY

    Jeli wywolanie msgsnd nie powiedzie si, to zmienna errno przyjmie jedn
    z poniszych wartoci:

    EAGAIN   Komunikat nie moe zosta wyslany do kolejki, z powodu
         ograniczenia msg_qbytes, a znacznik  IPC_NOWAIT  zostal
         przekazany w parametrze mgsflg.

    EACCES   Proces nie ma prawa zapisu do kolejki komunikatow.

    EFAULT   dres wskazywany przez msgp jest niedostpny.

    EIDRM   Kolejka zostala w midzyczasie usunita.

    EINTR   Podczas oczekiwania na zwolnienie miejsca w kolejce, proces
         przechwycil sygnal.

    EINVAL   Niewlaciwa warto msqid, mtype (powinna by dodatnia) lub
         msgsz (powinna by wiksza lub rowna 0 i mniejsza lub rowna
         MSGMAX).

    ENOMEM   Brak w systemie pamici na skopiowanie podanego msgbuf.

    Jeli wywolanie msgrcv nie powiedzie si, to zmiennej errno zostanie
    przypisana jedna z poniszych wartoci:

    E2BIG   Tekst  komunikatu jest dluszy ni msgsz , za znacznik
         MSG_NOERROR nie zostal w parametrze msgflg ustawiony.

    EACCES   Proces nie ma prawa do odczytu danej kolejki komunikatow.

    EFAULT   Adres wskazywany przez msgp jest niedostpny.

    EIDRM   Proces oczekiwal na komunikat, ale w midzyczasie kolejka
         zostala usunita.

    EINTR   Proces oczekiwal na komunikat, ale dotarl do niego jaki
         wymagajcy obsluenia sygnal.

    EINVAL   Niewlaciwa warto msgqid lub msgsz (powinna by wiksza lub
         rowna 0).

    ENOMSG   Znacznik IPC_NOWAIT zostal przekazany w msgflg , ale w
         kolejce nie ma komunikatu danego typu.

UWAGI

    Wywolanie msgsnd obowizuj nastpujce ograniczenia systemowe:

    MSGMAX   Maksymalny rozmiar danych komunikatu: ta  implementacja
         ogranicza wielko do 8192 bajty.

    MSGMNB   Domylny maksymalny lczny rozmiar (w bajtach) wszystkich
         komunikatow w kolejce: 16384 bajty.  Administrator systemu
         moe  przekroczy to ograniczenie, przy pomocy wywolania
         msgctl.

    W tej implementacji nie ma jawnego systemowego ograniczenia liczby
    komunikatow przechowywanych w kolejce (MSGTQL) i na rozmiar obszaru (w
    bajtach) przeznaczonego na komunikaty (MSGPOOL).

ZGODNE Z

    SVr4, SVID.

UWAGA

    Parametr bdcy wskanikiem jest w ibc4, libc5, glibc 2.0 i glibc 2.1
    zadeclarowany jako struct msgbuf *. W glibc 2.2 jest zadeklarowany jako
    void * (const void * dla msgsnd()), zgodnie z SUSv2.

ZOBACZ TAKE

    ipc(5), msgctl(2), msgget(2), msgrcv(2), msgsnd(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.