Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    mmap, munmap - mapowanie lub usunicie mapowania plikow lub urzdze w
    pamici

SK/LADNIA

    #include <sys/mman.h>

    #ifdef _POSIX_MAPPED_FILES

    void * mmap(void *start, size_t length, int prot , int flags, int fd,
    off_t offset);

    int munmap(void *start, size_t length);

    #endif

OPIS

    Funkcja mmap zleca zamapowanie do pamici, najchtniej pod adres start,
    length bajtow pliku (lub innego obiektu) zadanego przez deskryptor fd,
    przesunitych wzgldem pocztku o offset. Adres start jest jednak tylko
    propozycj i zazwyczaj jest przekazywany jako 0.  Rzeczywiste miejsce
    zamapowania obiektu jest zwracane przez mmap i nigdy nie jest zerem.

    Argument prot opisuje oczekiwany sposow ochrony pamici (i nie moe by
    sprzeczny z trybem otwarcia pliku). Moe on by rowny PROT_NONE lub moe
    by logicznym OR jednego lub wicej sporod innych znacznikow PROT_*.

    PROT_EXEC Strony mog by wykonywane.

    PROT_READ Strony mog by odczytywane.

    PROT_WRITE Strony mog by zapisywane.

    PROT_NONE Strony nie mog by dostpne.

    Patametr flags okrela rodzaj mapowanego obiektu, opcje mapowania i czy
    modyfikacje na zmapowanej kopii strony s prywatne dla procesu, czy te
    powinny by wspoldzielone z innymi odniesieniami. Ma on bity

    MAP_FIXED Polecenie nie wybierania innego adresu ni podany. Jeli
         podanego adresu nie mona uy, mmap zawiedzie. Jeli podano
         MAP_FIXED, start musi by wielokrotnoci rozmiaru strony.
         Uywanie tej opcji nie jest zalecane.

    MAP_SHARED Polecenie wspoldzielenia mapowania ze wszystkimi innymi
         procesami, ktore mapuj ten obiekt. Zapisywanie danych w
         danym obszarze bdzie rownowane z zapisywaniem do pliku. Plik
         moe w rzeczywistoci nie zosta zaktualizowany a do wywolania
         msync(2) lub munmap(2).

    MAP_PRIVATE
         Polecenie utworzenia prywatnego mapowania, typu "kopiowanie
         podczas zapisu".  Zapisywanie danych w danym obszarze nie
         bdzie wplywa na zawarto oryginalnego pliku. Nie  jest
         okrelone, czy zmiany zawartoci pliku wykonane po wywolaniu
         mmap bd uwidocznione w mapowanym obszarze.

    Trzeba poda dokladnie jedno spomidzy MAP_SHARED i MAP_PRIVATE.

    Powysze trzy znaczniki s opisane w POSIX.1b (poprzednio POSIX.4) oraz
    SUSv2. Linux obslugje dodatkowo nastpujce znaczniki niestandardowe:

    MAP_DENYWRITE
       Ten znacznik jest ignorowany. (Dawno temu sygnalizowal on, e
       proba zapisu to mapowanego pliku powinna zawie z ETXTBUSY. Ale
       bylo to rodlem atakow blokujcych uslug (DoS).)

    MAP_EXECUTABLE
       Ten znacznik jest ignorowany.

    MAP_NORESERVE
       (Uywany lcznie z MAP_PRIVATE.) Poleca nie rezerwowa stron
       przestrzeni wymiany dla tego mapowania. Gdy przestrze wymiany
       jest  zarezerwowana,  ma  si  gwarancj, e istnieje moliwo
       modyfikacji tego prywatnego  "kopiowanego  podczas  zapisu"
       obszaru. Gdy nie jest ona zarezerwowana, mona otrzyma SIGSEGV
       podczas zapisu, jeeli braknie pamici.

    MAP_LOCKED
       Ten znacznik jest ignorowany.

    MAP_GROWSDOWN
       Uywany do stosow. Sygnalizuje systemowi zarzdzania  pamici
       wirtualn w jdrze, e to mapowanie powinno by rozszerzane w pamici
       w dol.

    MAP_ANONYMOUS
       Mapowanie nie jest oparte na adnym pliku; argumenty fd i offset
       zostan zignorowane. Ten znacznik w polczeniu z MAP_SHARED jest
       zaimplementowany w Linuksie poczwszy od 2.4.

    MAP_ANON
       Alias dla MAP_ANONYMOUS. Porzucony.

    MAP_FILE
       Znacznik slucy zgodnoci. Ignorowany.

    MAP_32BIT
       Umieszczenie mapowania w pierwszych 2GB przestrzeni adresowej
       procesu. Ignorowany gdy ustawiony jest MAP_FIXED. Znacznik ten
       jest obecnie wspierany jedynie przez 64-bitowe programy na
       architekturze x86-64.

    Niektore  systemy  dokumentuj  dodatkowe  znaczniki  MAP_AUTOGROW,
    MAP_AUTORESRV, MAP_COPY i MAP_LOCAL.

    fd powinno by prawidlowowym deskryptorem pliku; jeeli  ustawiono
    MAP_ANONYMOUS, to argument ten jest ignorowany.

    offset powinno by wielokrotnoci rozmiaru strony zwracanego przez
    getpagesize(2).

    Pami zamapowana za pomoc mmap jest zachowywana poprzez fork(2) z tymi
    samymi atrybutami.

    Plik jest mapowany w wielokrotnociah rozmiaru strony. Dla plikow, ktore
    nie s wielokrotnociami rozmiaru strony, pozostala pami jest zerowana
    podczas mapowania, a zapisy do tego obszaru nie s zapisywane w pliku.
    Efektem zmiany rozmiaru zamapowanego pliku na zamapowane strony, ktore
    odpowiadaj dodanym lub usunitym obszarom pliku, jest nieokrelony.

    Funkcja systemowa munmap usuwa mapowanie z podanego zakresu adresow i
    powoduje, e dalsze odwolania do adresow z tego zakresu bd generowa
    nieprawidlowe odwolania do pamici.  Mapowanie obszaru jest rownie
    automatycznie usuwane, gdy proces si zakoczy.  Z drugiej strony,
    zamknicie deskryptora pliku nie usuwa mapowania obszaru.

    Adres start musi by wielokrotnoci rozmiaru strony. Usuwane jest
    mapowanie wszystkich stron zawierajcych fragmenty  ze  wskazanego
    zakresu, wszystkie poniejsze odwolania do tych stron wygeneruj SIGSEGV.
    Nie jest bldem, gdy brak w podanym zakresie zamapowanych stron.

    Dla mapowa opartych na plikach pole st_atime zamapowanego pliku moe
    zosta zaktualizowane w dowolnym momencie pomidzy mmap() i usuniciem
    odpowiedniego mapowania; pierwsze odwolanie do zamapowanej strony
    spowoduje zaktualizowanie tego pola, jeli nie stalo si to wczeniej.

    Pola st_ctime i st_mtime pliku zamapowanego z PROT_WRITE i MAP_SHARED
    zostanie zaktualizowane po zapisie do mapowanego obszaru, a przed
    poniejszym wywolaniem msync() ze znacznikiem MS_SYNC lub MS_ASYNC, jeli
    taki wywolanie wystpi.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu B mmap zwraca wskanik do mapowanego obszaru. Po
    bldzie zwracane jest MAP_FAILED (-1) i odpowiednio ustawiane jest
    errno. Po pomylnym zakoczeniu munmap zwraca 0, a po bldzie -1 i
    ustawia errno (prawdopodobnie na EINVAL).

UWAGI

    To, czy PROT_READ zawiera PROT_EXEC, czy nie, zaley od architektury. W
    przenonych programach naley zawsze ustawia PROT_EXEC, gdy planowane
    jest uruchamianie przez nie kodu w nowym mapowaniu.

B/LDY

    EBADF fd nie jest prawidlowym deskryptorem pliku (a nie ustawiono
       MAP_ANONYMOUS).

    EACCES Deskryptor pliku nie odnosi si do zwyklego pliku. Lub zgloszono
       MAP_PRIVATE,  lecz fd nie jest otwarty dla odczytu.  Lub
       zgloszono MAP_SHARED i ustawiono PROT_WRITE, a fd nie jest
       otwarte w trybie odczytu i zapisu (O_RDWR). Lub zgloszono
       PROT_WRITE, lecz plik jest otwarty tylko do dopisywania.

    EINVAL Niewlaciwe start, length lub offset. (Np., mog by zbyt due lub
       niewyrownane do granicy strony (PAGESIZE).)

    ETXTBUSY
       Ustawiono MAP_DENYWRITE, lecz obiekt wskazywany przez fd jest
       otwarty do zapisu.

    EAGAIN Plik zostal zablokowany lub zablokowano zbyt wiele pamici.

    ENOMEM Brak dostpnej pamici lub zostalaby przekroczona maksymalna
       liczba mapowa dla procesu.  ENODEV System plikow, na ktorym
       znajduje sie podany plik nie wspiera mapowania w pamici.

    Uycie zamapowanego obszaru moe spowodowa  wystpienie  nastpujcych
    sygnalow:

    SIGSEGV
       Proba zapisu do obszaru podanego dla mmap jako tylko do odczytu.

    SIGBUS Proba dostpu do fragmentu bufora, ktory nie odpowiada plikowi
       (na przyklad, za kocem pliku, wlczajc w to przypadek obcicia
       pliku przez inny process).

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX.1b (poprzednio POSIX.4), 4.4BSD, SUSv2. SVr4 dokumentuje
    dodatkowe bldy ENXIO i ENODEV. SUSv2 dokumentuje dodatkowe bldy EMFILE
    i EOVERFLOW.

    MAP_32BIT jest rozszerzeniem linuksowym.

ZOBACZ TAKE

    getpagesize(2),  mmap2(2),  mremap(2), msync(2), shm_open(2), B.O.
    Gallmeister, POSIX.4, O'Reilly, str. 128-129 i 389-391.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.