Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    nice - zmiana priorytetu procesu

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int nice(int inc);

OPIS

    nice dodaje inc do wartoci "nice" dla wywolujcego pid. (Wysoka warto
    "nice" oznacza niski priorytet.)  Tylko superuytkownik moe podawa
    ujemny przyrost, czyli zwikszenie priorytetu.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu, zwracane jest zero. W wypadku bldu zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EPERM Uytkownik inny ni superuytkownik probowal dokona zwikszenia
       priorytetu podajc ujemn warto inc.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID EXT, AT&T, X/OPEN, BSD 4.3. Jednake, Linux i glibc
    (wczeniejsze ni glibc 2.2.4) zwracaly warto niestandardow, patrz niej.
    SVr4 dokumentuje dodatkowy bld EINVAL.

UWAGI

    Naley zauway, e wedlug SUSv2, funkcja powinna zwraca now warto "nice",
    podczas gdy funkcja systemowa Linuksa i funkcje (g)libc (wczeniejsze ni
    w glibc 2.2.4) zwracaj 0 w przypadku pomylnego zakoczenia. Now warto
    "nice" mona znale za pomoc getpriority(2).  Naley te zauway, e
    implementacja, w ktorej nice zwraca now warto nice moe legalnie zwroci
    -1.  Aby skutecznie wykry bldr, naley ustawi errno na 0 przed
    wywolaniem funkcji i sprawdzi warto tej zmiennej, gdy nice zwroci -1.

ZOBACZ TAKE

    nice(1), getpriority(2), setpriority(2), fork(2), renice(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.