Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    open, creat - otwarcie i utworzenie pliku lub urzdzenia

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>

    int open(const char *pathname, int flags);
    int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);
    int creat(const char *pathname, mode_t mode);

OPIS

    Funkcja systemowa open sluy do przeksztalcenia cieki na deskryptor
    pliku (mal, nieujemn liczb calkowit uywan w poniejszych operacjach
    we/wy, takich jak read, write, itd.). Jeli wywolanie si powiedzie, to
    zwrocony deskryptor pliku bdzie najmniejszym aktualnie nie otwartym
    deskryptorem pliku dla tego procesu. Funkcja ta tworzy nowy otwarty
    plik, nie wspoldzielony z adnym innym procesem.  (Ale wspoldzielone
    otwarte pliki mog pochodzi z wywolania funkcji systemowej fork(2).)
    Nowt deskryptor pliku bdzie przekazywany przez wywolania funkcji exec
    (zobacz fcntl(2)). Przesunicie pliku jest ustawiane na jego pocztek.

    Parametr flags to jedna z wartoci: O_RDONLY, O_WRONLY lub O_RDWR, ktore
    stanowi, odpowiednio, dania otwarcia tylko dla odczytu, tylko dla
    zapisu, lub dla odczytu i zapisu.  Argument flags moe by polczony
    bitowym OR z zerem lub wicej sporod nastpujcych wartoci:

    O_CREAT
       Jeli plik nie istnieje, to bdzie utworzony.  Wlaciciel (ID
       uytkownika) tego pliku jest ustawiany na efektywny ID uytkownika
       procesu. Grupa wlaciciela (ID grupy) jest ustawiana albo na
       efektywny ID grupy procesu. albo na ID grupy katalogu nadrzdnego
       (w zalenoci od rodzaju systemu plikow, opcji montowania i
       atrybutow katalogu nadrzdnego, zobacz np. opcje montowania
       bsdgroups i sysvgroups dla systemu plikow ext2 opisane w
       mount(8)).

    O_EXCL Gdy zostanie uyte w polczeniu z O_CREAT, to jeli plik ju
       istnieje, open si nie powiedzie. W tym kontekcie dowizanie
       symboliczne jest istniejcym plikiem, niezalenie od tego, na co
       wskazuje. O_EXCL nie dziala jak naley na systemach plikow NFS.
       Programy, ktore nadmiernie ufaj wykonywaniu przez open zada
       blokowania, bd zawiera wycig. Rozwizanie  dla  wykonywania
       atomowych operacji blokowania plikow za pomoc pliku-blokady
       polega na utworzeniu unikalnego pliku na tym samym systemie
       plikow (np. wykorzystujc nazw hosta i PID) i uyciu link(2) do
       utworzenia dowizania do pliku-blokady. Jeli link() zwroci 0, to
       utworzenie blokady si powiodlo. W przeciwnym razie, naley uy
       stat(2) na unikalnym pliku, aby sprawdzi, czy ilo jego dowiza
       wzrosla do 2.  W takiej sytuacji utworzenie blokady rownie si
       powiodlo.

    O_NOCTTY
       Jeli pathname odnosi si do urzdzenia terminalowego -- zobacz
       tty(4) -- to nie stanie si terminalem sterujcym procesu, nawet
       jeli proces takiego nie ma.

    O_TRUNC
       Jeli plik ju istnieje, jest zwyklym plikiem i tryb otwarcia
       pozwala na zapis (tzn. jest to O_RDWR lub O_WRONLY), to plik ten
       zostanie obcity do zerowej dlugoci. Jeli plik to FIFO lub
       urzdzenie terminalowe, to znacznik O_TRUNC jest ignorowany. W
       pozostalych przypadkach efekt uycia znacznika O_TRUNC jest
       nieokrelony. (W wielu wersjach Linuksa zostanie zignorowany, w
       innych wersjach funkcja zwroci bld.)

    O_APPEND
       Plik jest otwierany w trybie dopisywania. Przed kad operacj
       write, wskanik pliku jest ustawiany na koniec pliku, jak z
       lseek. O_APPEND moe prowadzi do zepsucia plikow na systemach
       plikow NFS, gdy wicej ni jeden proces naraz dopisuje dane do
       pliku. Jest to zwizane z faktem, e NFS nie wspiera dopisywania
       do pliku, wic jdro klienta musi to zasymulowa, co nie moe zosta
       wykonane bez wycigu.

    O_NONBLOCK lub O_NDELAY
       Plik jest otwierany w trybie nieblokujcym, o ile to moliwe. Ani
       open ani kolejne operacje na zwroconym przez to wywolanie
       deskryptorze nie spowoduj blokowania procesu (zatrzymania w
       oczekiwaniu na dane, itp.).  Szczegoly dotyczce obslugi FIFO
       (nazwanych potokow) mona znale w fifo(4). Ten tryb moe nie mie
       adnego wplywu na pliki inne ni FIFO.

    O_SYNC Plik jest otwierany dla synchronicznego we/wy. Wszelkie zapisy
       write na otrzymanym deskryptorze pliku bd blokowa proces wolajcy
       a do fizycznego zapisania danych na odpowiednim noniku. Jednak,
       zobacz niej USTERKI.

    O_NOFOLLOW
       Jeli pathname jest dowizaniem symbolicznym, to otwarcie si nie
       powiedzie. Jest to rozszerzenie FreeBSD, ktore zostalo dodane do
       Linuksa w wersji 2.1.126. Nadal bdzie si odbywa przechodzenie po
       dowizaniach symbolicznych we wczeniejszych skladnikach cieki.
       Pliki naglowkome w glibc 2.0.100 i poniejszych zawieraj definicj
       tego znacznika. Jdra poprzedzajce 2.1.126 zignoruj go, jeli jest
       uywany.

    O_DIRECTORY
       Jeli pathname nie jest katalogiem, spowoduje, e open zawiedzie.
       Ten znacznik jest specyficzny dla Linuksa i zostal do dany w
       kernelu 2.1.126, aby unikn problemow blokowania uslug (DoS), gdy
       opendir(3) jest wywolane dla FIFO lub dla urzdzenia tamowego,
       ale nie powinno by uywane poza implementacj opendir.

    O_DIRECT
       Powoduje prob zminimalizowania efektow zwizanych z buforowanie
       we/wy do i z tego pliku. Na ogol spowoduje to zmniejszenie
       wydajnoci, ale jest to przydatne w specyficznych sytuacjach, na
       przyklad gdy aplikacje buforuj we wlasnym zakresie. We/wy dla
       pliku odbywa si wowczas bezporednio z/do buforow w przestrzeni
       uytkownika. We/wy jest sunchromiczne, tzn. po zakoczeniu funkcji
       systemowej read(2) lub write(2) zagwarantowane jest, e dane
       zostaly przeniesione. Wielkoci przesylanych danych, wyrownania
       buforow w przestrzeni uytkownika oraz pozycje w pliku musz by
       wielokrotnociami rozmiaru logicznego bloku systemu plikow.
       Ten  znacznik  jest  wspierany  przez  wiele  systemow
       uniksopodobnych; w Linuksie, wsparcie zostalo dodane w jdrze
       wersji 2.4.10.
       Semantycznie podobny interfejs dla urzdze blokowych opisano w
       raw(8).

    O_ASYNC
       Generowanie sygnalu (domylnie SIGIO, ale mona go zmieni za pomoc
       fcntl(2)), gdy wejcie lub wyjcie poprzez ten deskryptor pliku
       staje si moliwe. Ta funkcja jest dostpna jedynie dla terminali,
       pseudoterminali  i gniazd.  Wicej szczegolow mona znale w
       fcntl(2).

    O_LARGEFILE
       W systemach 32-bitowych, ktore wspieraj obslug duych plikow
       (LFS), zezwala na otwieranie plikow, ktorych rozmiar nie moe by
       reprezentowany jako liczba 31-bitowa.

    Pewne z tych znacznikow mona zmienia za pomoc fcntl ju po otwarciu
    pliku.

    Argument mode okrela prawa, ktore bd uywane do ewentualnego tworzenia
    nowego pliku. S one modyfikowane przez umask procesu w zwykly sposob:
    prawa tworzonego pliku to (mode & ~umask).  Naley zauway, e te
    uprawnienia dotycz jedynie dostpu do nowo utworzonego  pliku  w
    przyszloci; wywolanie open, ktore tworzy plik tylko do obczytu moe
    rownie dobrze zwroci deskryptor pliku do odczytu i zapisu.

    Dla parametru mode udostpniono nastpujce stale symboliczne:

    S_IRWXU
       00700 uytkownik (wlaciciel pliku) ma prawa odczytu, zapisu i
       uruchamiania.

    S_IRUSR (S_IREAD)
       00400 uytkownik ma prawa odczytu.

    S_IWUSR (S_IWRITE)
       00200 uytkownik ma prawa zapisu.

    S_IXUSR (S_IEXEC)
       00100 uytkownik ma prawa uruchamiania.

    S_IRWXG
       00070 grupa ma prawa odczytu, zapisu i uruchamiania.

    S_IRGRP
       00040 grupa ma prawa odczytu.

    S_IWGRP
       00020 grupa ma prawa zapisu.

    S_IXGRP
       00010 grupa ma prawa uruchamiania.

    S_IRWXO
       00007 inni maj prawa odczytu, zapisu i uruchamiania.

    S_IROTH
       00004 inni maj prawa odczytu.

    S_IWOTH
       00002 inni maj prawa zapisu.

    S_IXOTH
       00001 inni maj prawa uruchamiania.

    mode musi by podane, gdy w flags uywany jest znacznik O_CREAT, w
    przeciwnym wypadku jest ignorowane.

    creat jest rownowane open  z  argumentem  flags  ustawionym  na
    O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC.

WARTO ZWRACANA

    open i creat zwracaj nowy deskryptor pliku, lub -1 w wypadku bldu (w
    tym drugim wypadku ustawiane jest te odpowiednio errno). Naley zauway,
    e open moe otwiera pliki urzdze, lecz creat nie moe ich tworzy. Zamiast
    niego naley uywa mknod(2).

    Na systemach NFS z wlczonym mapowaniem UID-ow, open moe zwroci
    deskryptor pliku, dla ktorego np. adania read(2) s zabronione przy
    ustawionym EACCES. Jest to zwizane sprawdzanie uprawnie odbywa si na
    kliencie, ale to serwer wykonuje moapowanie UID-ow podczas da odczytu i
    zapisu.

    Jeli plik jest nowoutworzony, to jego pola atime, ctime i mtime s
    ustawione na czas biecy i to samo dotyczy pol ctime i mtime katalogu
    nadrzdnego. Natomiast gdy plik jest modyfikowany z powodu uycia
    znacznika O_TRUNC, jego pola ctime i mtime s ustawiane na czas biecy.

B/LDY

    EEXIST pathname ju istnieje, a uyto O_CREAT i O_EXCL.

    EISDIR pathname odnosi si do katalogu, a dany byl dostp z prawem zapisu
       (tzn. ustwine bylo O_WRONLY lub O_RDWR).

    EACCES dany dostp do pliku nie jest dozwolony, jeden z katalogow w
       pathname nie ma praw przeszukiwania (wykonywania), lub plik nie
       istnieje, a katalog nadrzdny nie ma praw zapisu.

    ENAMETOOLONG
       pathname bylo zbyt dlugie.

    ENOENT O_CREAT nie bylo ustawione, a plik o zadanej nazwie nie
       istnieje.  Lub, skladnik pathname, ktory powinien by katalogiem
       nie istnieje lub jest wiszcym dowizaniem symbolicznym.

    ENOTDIR
       Skladnik uyty w pathname jako katalog w rzeczywistoci nie jest
       katalogiem  lub  podano  O_DIRECTORY, a pathname nie bylo
       katalogiem.

    ENXIO Podano O_NONBLOCK | O_WRONLY, plik o zadanej nazwie stanowi FIFO
       i nie jest ono otwarte dla adnego procesu do odczytu. Lub plik
       jest plikiem urzdzenia specjalnego, a odpowiadajce mu urzdzenie
       nie istnieje.

    ENODEV pathname  odnosi  si  do  pliku  urzdzenia specjalnego, a
       odpowiadajce mu urzdzenie nie istnieje. (Jest to bld w jdrze
       Linuksa - ENXIO powinno by zwracane w takiej sytuacji)

    EROFS pathname odnosi si do pliku na systemie plikow tylko dla
       odczytu, a dano otwarcia w trybie zapisu.

    ETXTBSY
       pathname odnosi si do wykonywalnego obrazu, ktory obecnie jest
       wykonywany, a zadano dostpu dla zapisu.

    EFAULT pathname wskazuje poza dostpn dla uytkownika przestrze adresow.

    ELOOP Podczas  rozwizywania pathname napotkano zbyt wiele dowiza
       symbolicznych lub podano O_NOFOLLOW, a pathname jest dowizaniem
       symbolicznym.

    ENOSPC Gdy pathname mialo by utworzone, okazalo si, e na urzdzeniu na
       ktorym mialo si znajdowa brak miejsca na nowy plik.

    ENOMEM Brak dostpnej pamici jdra.

    EMFILE Proces ma jy otwart maksymaln liczb plikow.

    ENFILE Osignito ograniczenie dla lcznej liczby otwartych plikow w
       systemie.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3 Znaczniki O_NOFOLLOW i O_DIRECTORY s
    specyficzne dla Linuksa. Aby uzyska ich definicje, naley zdefiniowa
    makro _GNU_SOURCE.

OGRANICZENIA

    Jest wiele nieszczliwoci w protokole podleglym NFS, dotykajcych midzy
    innymi O_SYNC i O_NDELAY.

    POSIX zapewnia trzy rone warianty synchronicznego we/wy, odpowiadajce
    znacznikom O_SYNC, O_DSYNC i O_RSYNC. Aktualnie (2.1.130) s one pod
    Linuksem synonimami.

ZOBACZ TAKE

    read(2), write(2), fcntl(2), close(2), link(2), mknod(2), mount(2),
    stat(2), umask(2), unlink(2), socket(2), fopen(3), fifo(4)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.