Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    pause - oczekiwanie na sygnal

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int pause(void);

OPIS

    Funkcja biblioteczna pause powoduje, e wolajcy proces (lub wtek)
    zasypia a do chwili otrzymania sygnalu, ktory wymaga wywolania przez
    niego funkcji przechwytujcej, albo takiego, ktory go przerwie.

WARTO ZWRACANA

    Powrot a funkcja pause nastpuje tylko, gdy przechwycony zostanie sygnal
    i nastpi powrot z funkcji przechwytujcej ten sygnal. W takiej sytuacji
    pause zwraca -1 i ustawia errno na EINTR.

B/LDY

    EINTR przechwycono sygnal i nastpil powrot z funkcji przechwytujcej
       ten sygnal.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    kill(2), select(2), signal(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.