Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    read - odczyt z deskryptora pliku

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);

OPIS

    read() probuje odczyta maksymalnie count bajtow z deskryptora plikow fd
    do bufora, ktorego pocztek znajduje si w buf.

    Jeli count jest rowne zero, read() zwraca zero i nic wicej si nie
    dzieje. Jeli count jest wiksze ni SSIZE_MAX, wynik jest nieokrelony.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracana jest liczba odczytanych bajtow (zero
    oznacza koniec pliku), oraz o t warto przesuwana jest pozycja w pliku.
    Nie jest bldem, jeli liczba ta jest mniejsza ni liczba danych bajtow;
    moe si to zdarzy np. poniewa chwilowo dostpnych jest mniej bajtow (moe
    z powodu bliskoci koca plikow, a moe z powodu czytania z potoku lub z
    terminala), lub poniewa read() zostalo przerwane sygnalem.  Po bldzie
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno. W tym wypadku nie jest
    okrelone czy pozycja w pliku si zmieni.

B/LDY

    EINTR Wywolanie zostalo przerwane sygnalem przed odczytaniem danych.

    EAGAIN Przy uyciu O_NONBLOCK wybrano nieblokujce we/wy, a nie ma akurat
       danych dostpnych do odczytania natychmiast.

    EIO  Bld we/wy. Zdarza si to na przyklad, gdy proces jest w grupie
       procesow tla probuje czyta z kontrolujcego tty, i blokuje lub
       ignoruje  sygnal  SIGTTIN,  lub  jego grupa procesow jest
       osierocona. Moe si to rownie zdarzy, gdy wystpi niskopoziomowy
       bld we/wy podczas odczytu z dysku lub tamy.

    EISDIR fd odnosi si do katalogu.

    EBADF fd nie jest prawidlowym deskryptorem pliku, lub nie jest otwarty
       dla odczytu.

    EINVAL fd wskazuje na obiekt nieodpowiedni do odczytu.

    EINVAL fd jest skojarzony z obiektem, ktory nie jest odpowiedni dla
       odczytu.

    EFAULT buf wskazuje poza dostpn dla uytkownika przestrze adresow.

    Mog si pojawi inne bldy, zalenie od obiektu skojarzonego z fd. POSIX
    zezwala by read ktorego przerwano po odczytaniu fragmentu danych
    zwrocil -1 (z errno ustawionym na EINTR) lub by zwroil ilo odczytanych
    bajtow.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

OGRANICZENIA

    Na systemach plikow NFS, odczytanie niewielkiej iloci danych spowoduje
    uaktualnienie  znacznika czasu tylko za pierwszym razem. Nastpne
    wywolania tego nie uczyni. Jest to zwizana z buforowaniem atrybutow po
    stronie  klienta,  gdy wikszo (jeeli nie wszystkie) klienty NFS
    pozostawiaj uaktualnianie atime serwerowi, a odczyty po  stronie
    klienta, odbywajce si z buforow klienta nie spowoduj uaktualnienia
    atime na serwerze, gdy nie ma wowczas odczytow po stronie serwera.
    Semantyk UNIX-a mona uzyska poprzez wylczenie buforowania atrybutow po
    stronie klienta. Jednake, w wikszoci przypadkow spowoduje to istotny
    wzrost obcienia serwera i zmniejszy wydajno.

    Wiele systemow plikow i dyskow jest uwaane za dostatecznie szybkie, aby
    implementacja O_NONBLOCK byla uwaana za zbdn. Tak wic, O_NONBLOCK moe
    nie by dostpne dla plikow i/lub dyskow.

ZOBACZ TAKE

    close(2),  fcntl(2),  ioctl(2), lseek(2), readdir(2), readlink(2),
    select(2), write(2), fread(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.