Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    readdir - odczytanie wpisu w katalogu

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>
    #include <linux/dirent.h>
    #include <linux/unistd.h>

    _syscall3(int, readdir, uint, fd, struct dirent *, dirp, uint, count);

    int readdir(unsigned int fd, struct dirent *dirp, unsigned int count);

OPIS

    Nie jest to funkcja, ktora ci interesuje. Opis implementacji interfejsu
    zgodnego z POSIX w bibliotece C znajduje si w readdir(3).  Niniejsza
    strona opisuje goly interfejs wywolania systemowego, ktory moe ulec
    zmianie i ktory zostal zastpiony przez getdents(2).

    readdir odczytuje do wskazywanego przez dirp obszaru pamici jedn
    struktur dirent z katalogu, na ktory wskazuje fd. Parametr count jest
    ignorowany; odczytywana jest co najwyej jedna struktura.

    Struktura dirent jest zadeklarowana nastpujco:

       struct dirent
       {
         long d_ino;         /* numer i-wzla */
         off_t d_off;        /* offset do tego dirent */
         unsigned short d_reclen;  /* dlugo tego d_name */
         char d_name [NAME_MAX+1];  /* nazwa pliku (zakoczona znakiem NUL) */
       }

    d_ino jest numerem i-wzla. d_off jest odlegloci od pocztku katalogu do
    tego wpisu dirent. d_reclen jest rozmiarem d_name, nie liczc koczcego
    znaku NUL. d_name jest zakoczon znakiem NUL nazw pliku.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest 1.  Po natrafieniu na koniec
    katalogu zwracane jest 0.  Po bldzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

B/LDY

    EBADF Nieprawidlowy deskryptor fd.

    EFAULT Argument wskazuje poza przestrze adresow wywolujcego procesu.

    EINVAL Bufor na wynik jest za maly.

    ENOENT Nie ma takiego katalogu.

    ENOTDIR
       Deksryptor pliku nie odnosi si do katalogu.

ZGODNE Z

    Tp wywolanie systemowe jest specyficzne dla Linuksa.

ZOBACZ TAKE

    getdents(2), readdir(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.