Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    readlink - odczytanie wartoci dowizania symbolicznego

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int readlink(const char *path, char *buf, size_t bufsiz);

OPIS

    readlink umieszcza zawarto dowizania symbolicznego path w buforze buf,
    ktorego wielko wynosi bufsiz. readlink nie dokleja do bufora buf znaku
    NUL.  W przypadku, gdy bufor jest za maly, aby pomieci cal zawarto
    dowizania, jest ona obcinana (do iloci znakow rownej dlugoci bufsiz).

WARTO ZWRACANA

    Wywolanie to, gdy si  zakoczy  pomylnie,  zwraca  liczb  znakow
    umieszczonych w buforze, lub -1 w przypadku wystpienia bldu. Kod bldu
    jest umieszczany w errno.

B/LDY

    ENOTDIR
       Skladnik cieki nie jest katalogiem.

    EINVAL bufsiz nie jest dodatnie.

    ENAMETOOLONG
       Scieka, lub skladnik cieki byly za dlugie.

    ENOENT Plik o podanej nazwie nie istnieje.

    EACCES Brak praw przeszukiwania dla skladnika cieki.

    ELOOP Natrafiono na  zbyt  wiele  dowiza  symbolicznych  podczas
       tlumaczenia cieki.

    EINVAL Podany plik nie jest dowizaniem symbolicznym.

    EIO  Podczas odczytu z systemu plikow wystpil bld we/wy.

    EFAULT buf wskazuje poza przydzielon procesowi przestrze adresow.

    ENOMEM Zabraklo dostpnej pamici kernela.

ZGODNE Z

    X/OPEN, 4.4BSD (funkcja readlink pojawila si w BSD 4.2).

ZOBACZ TAKE

    stat(2), lstat(2), symlink(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.