Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    readv, writev - czytanie lub zapisywanie danych do wielu buforow

SK/LADNIA

    #include <sys/uio.h>

    ssize_t readv(int fd, const struct iovec *vector, int count);

    ssize_t writev(int fd, const struct iovec *vector, int count);

OPIS

    Funkcja readv() czyta liczb count blokow z pliku skojarzonego z
    desktyptorem pliku fd do wielu buforow opisanych przez wektor vector.

    Funkcja writev() zapisuje co najwyej count blokow opisanych przez
    wektor vector do pliku skojarzonego z deskryptorem pliku fd.

    Wskanik vector prowadzi do struktury struct iovec zdefiniowanej w pliku
    <sys/uio.h> nastpujco:

     struct iovec {
       void *iov_base;  /* Adres pocztkowy */
       size_t iov_len;  /* Liczba bajtow */
     };

    Bufory s przetwarzane w kolejnoci, w jakiej zostaly podane.

    Funkcja readv() dziala tak samo jak read(2) z t ronic, e wypelnianych
    jest wiele buforow.

    Funkcja writev() dziala tak samo jak write(2) z t ronic, e zapisywane
    dane pochodz z wielu buforow.

WARTO ZWRACANA

    Gdy si powiod, funkcja readv() zwraca liczb przeczytanych bajtow, a
    funkcja writev() zwraca liczb bajtow zapisanych. W przypadku bldu
    zwracane jest -1 i odpowiednio jest ustawiona zmienna errno.

B/LDY

    Zwracane bldy s takie same, jak w przypadku funkcji read(2)  i
    write(2). Dodatkowo zdefiniowany jest nastpujcy bld:

    EINVAL Suma wartoci iov_len przekracza rozmiar ssize_t. Albo liczba
       count wektorow jest mniejsza ni zero lub wiksza ni dopuszczalne
       maksimum.

ZGODNE Z

    4.4BSD (funkcje readv() i writev() pocztkowo pojawily si w 4.2BSD),
    Unix98, POSIX 1003.1-2001. libc5 w Linuksie uywala size_t jako typ
    parametru count oraz int jako typ wartoci zwracanej przez te funkcje.

UWAGI DOTYCZCE IMPLEMENTACJI POD LINUKSEM

    Standard SUSv3 dopuszcza, aby implementacja wprowadzila ograniczenia na
    liczb rekordow przekazywanych w parametrze vector. Limit ten jest
    okrelony jako warto  IOV_MAX w <limits.h>, a w czasie dzialania
    programu - jako warto zwracana przez wywolanie sysconf(_SC_IOV_MAX).
    Pod Linuksem limit okrelony przez te mechanizmy wynosi 1024, co jest
    prawdziwym ograniczeniem jdra Linuksa. Jednake funkcje glibc wykonuj
    pewne  dodatkowe  dzialania po wykryciu, e odpowiednie wywolanie
    systemowe zakoczylo si bldem z powodu przekroczenia limitu. W takim
    wypadku funkcja  readv() bibloteki glibc przydziela tymczasowy bufor,
    wystarczajco duy, by pomieci wszystkie elementy okrelone przez vector,
    przekazuje ten bufor wywolaniu systemowemu read(), kopiuje dane z
    bufora tymczasowego do lokalizacji okrelonych przez vector, a nastpnie
    zwalnia pami bufora. Funkcja glibc dla writev() wykonuje analogiczne
    zadanie uywajc bufora tymczasowego i wywolania funkcji write().

B/LDY

    Nie jest zalecane mieszanie wywola funkcji operujcych na deskryptorach
    plikow, takich jak readv() czy writev(), z funkcjami biblioteki stdio;
    rezultaty takiego mieszania nie s okrelone i najprawdopodobniej nie bd
    zgodne z oczekiwaniami.

ZOBACZ TAKE

    read(2), write(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-10-17             READV(2)