Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    reboot - przeladowanie systemu lub wlczenie/wylczenie Ctrl-Alt-Del

SK/LADNIA

    Wywolania systemowe pod bibliotek libc4 i libc5 s identyczne, a od
    wersji jdra 2.1.30 istniej symboliczne nazwy LINUX_REBOOT_* dla stalych
    oraz czwarty parametr wywolania:

    #include <unistd.h>
    #include <linux/reboot.h>

    int reboot(int magic, int magic2, int flag, void *arg);

    Pod glibc niektore stale dostaly nazy RB_*, a wywolanie biblioteczne
    jest jednoargumentow funkcj wywolujc 3-argumentow funkcj systemow:

    #include <unistd.h>
    #include <sys/reboot.h>

    int reboot(int flag);

OPIS

    Wywolanie reboot() przeladowuje system albo wlcza lub wylcza kombinacj
    klawiszy odpowiedzialn za przeladowanie systemu (nazywan w skrocie CAD
    od domylnej kombinacji Ctrl-Alt-Del, ktor mona zmieni przy pomocy
    loadkeys(1)).

    To wywolanie systemowe si nie powiedzie (z kodem EINVAL), chyba e magic
    wynosi LINUX_REBOOT_MAGIC1 (czyli 0xfee1dead) i magic2 jest rowne
    LINUX_REBOOT_MAGIC2 (czyli 672274793).  Jednake magic2 moe przyjmowa
    dodatkowe wartoci: od wersji 2.1.17 - LINUX_REBOOT_MAGIC2A (czyli
    85072278), od wersji 2.1.97 - LINUX_REBOOT_MAGIC2B (czyli 369367448), a
    od wersji 2.5.71 rownie LINUX_REBOOT_MAGIC2C (czyli 537993216). (Te
    szesnastkowe wartoci powyszych stalych maj znaczenie). Parametr flag
    moe przyjmowa nastpujce wartoci:

    LINUX_REBOOT_CMD_RESTART
       (RB_AUTOBOOT,  0x1234567).   Wypisywane  jest  komunikat
       "Restarting  system.",  a  natychmiast  po  tym  nastpuje
       przeladowanie systemu. Jeeli nie wywolano wczeniej sync(2),
       niezapisane dane zostan utracone.

    LINUX_REBOOT_CMD_HALT
       (RB_HALT_SYSTEM, 0xcdef0123; od wersji 1.1.76). Wypisywane jest
       komuniat "System halted.", a system jest zarzymywany. Kontrola
       jest przekazywana do monitora ROM, jeeli istnieje. Jeeli nie
       wywolano wczeniej sync(2), niezapisane dane zostan utracone.

    LINUX_REBOOT_CMD_POWER_OFF
       (0x4321fedc; od wersji 2.1.30).  Wypisywany jest komunikat
       "Power down.", system jest zatrzymywany i jeeli jest to moliwe,
       zasilanie jest odlczane.  Jeeli nie wywolano wczeniej sync(2),
       niezapisane dane zostan utracone.

    LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2
       (0xa1b2c3d4; od wersji 2.1.30).  Wypisywany jest komunikat
       "Restarting system with command '%s'" i natychmiast po nim
       system  jest  przeladowywany  (uywajc polecenia podanego w
       argumencie arg) .  Jeeli nie wywolano  wczeniej  sync(2),
       niezapisane dane zostan utracone.

    LINUX_REBOOT_CMD_CAD_ON
       (RB_ENABLE_CAD, 0x89abcdef).  CAD jest wlczony, co oznacza, e
       nacinicie klawiszy CAD wywola od razu akcj  skojarzon  z
       LINUX_REBOOT_CMD_RESTART.

    LINUX_REBOOT_CMD_CAD_OFF
       (RB_DISABLE_CAD, 0). CAD jest wylczony, co oznacza, e nacinicie
       kombinacji klawiszy CAD wyle procesowi init (procesowi nr 1)
       sygnal SIGINT i ten proces zdecyduje, jak akcj wykona (by moe:
       zabicie wszystkich procesow, sync, restart).

    Tylko administrator moe uywa tej funkcji.

    Dokladny wynik powyszych akcji zaley od architektury komputera. Obecnie
    (2.1.122) dodatkowy parametr nie ma adnego znaczenia dla architektury
    i386, jednake typ restartowania systemu moe by okrelony w argumentach
    linii polece jdra ("reboot=...") jako restart albo cieply, albo zimny
    oraz albo twardy, albo przez BIOS.

WARTO ZWRACANA

    W przypadku powodzenia zwracane jest zero. W razie wystpienia bldu
    zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia warto zmiennej errno.

B/LDY

    EFAULT Problem pobierania danych z przestrzeni uytkownika w wypadku
       wywolania LINUX_REBOOT_CMD_RESTART2.

    EINVAL Niepoprawne liczby magiczne lub parametr flag.

    EPERM Proces wywolujcy nie ma odpowiednich uprawnie, aby wywola
       reboot(); wymagane jest posiadanie przywileju CAP_SYS_BOOT.

ZGODNE Z

    Funkcja reboot() jest specyficzna dla Linuksa i nie powinna by uywana w
    programach, ktore maj dziala pod ronymi systemami.

ZOBACZ TAKE

    sync(2),  bootparam(7),  capabilities(7),  ctrlaltdel(8),  halt(8),
    reboot(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.