Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    brk, sbrk - zmiana wielkoci segmentu danych

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int brk(void *end_data_segment);

    void *sbrk(ptrdiff_t increment);

OPIS

    brk ustawia koniec segmentu danych na warto podan jako argument
    end_data_segment, o ile warto ta jest sensowna, system  posiada
    dostateczn ilo pamici oraz nie zostanie przekraczona maksymalna wielko
    segmentu danych dla procesu (zobacz setrlimit(2)).

    sbrk zwiksza przestrze danych programu o warto increment bajtow.  sbrk
    nie jest wywolaniem systemowym, jest tylko zamiennikiem z biblioteki C.
    Wywolanie sbrk z increment rownym 0 moe sluy do znalezienia aktualnej
    lokalizacji punktu zakoczenia programu.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu, brk zwraca zero, a sbrk zwraca wskanik do
    pocztku nowego obszaru. W wypadku bldu zwracane jest -1 a errno
    nadawana jest warto ENOMEM.

ZGODNE Z

    BSD 4.3

    brk i sbrk nie s zdefiniowane w standardzie C i s te wylczone ze
    standardu POSIX.1 (zobacz paragrafy B.1.1.1.3 i B.8.3.3).

ZOBACZ TAKE

    execve(2), getrlimit(2), malloc(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.