Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    sched_get_priority_max,  sched_get_priority_min  - pobranie zakresu
    priorytetow statycznych

SK/LADNIA

    #include <sched.h>

    int sched_get_priority_max(int policy);

    int sched_get_priority_min(int policy);

OPIS

    sched_get_priority_max zwraca maksymaln warto priorytetu, ktorej mona
    uy  z  algorytmem  szeregowania  zada,  okrelonym  przez policy.
    sched_get_priority_min zwraca minimaln warto priorytetu, ktorej mona uy
    z algorytmem szeregowania zada, okrelonym przez policy. Obslugiwane
    wartoci policy to SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.

    Procesy o wyszych wartociach priorytetow szeregowane s przed tymi,
    ktore  maj  nisze  wartoci.  Tak  wic  warto  zwracana  przez
    sched_get_priority_max  bdzie  wiksza  ni  warto  zwracana  przez
    sched_get_priority_min.

    Linux zezwala na zakres priorytetow statycznych od 1 do 99 dla
    SCHED_FIFO i SCHED_RR oraz priorytet 0 dla SCHED_OTHER.  Zakresy
    priorytetow szeregowania dla poszczegolnych polityk s niezmienialne.

    Zakres priorytetow szeregowania moe si roni na innych systemach POSIX-
    owych, wic dla przenonych aplikacji dobrze jest uywa wirtualnego
    zakresu  priorytetu  i  mapowa  go  na przedzial okrelony przez
    sched_get_priority_max i sched_get_priority_min.  POSIX.1b  wymaga
    odstpu co najmniej 32 midzy maksymalnymi i minimalnymi wartociami dla
    SCHED_FIFO i SCHED_RR.

    Systemy POSIX-owe, na ktorych dostpne s sched_get_priority_max i
    sched_get_priority_min     definiuj     w     <unistd.h>
    _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu sched_get_priority_max i sched_get_priority_min
    zwracaj  maksymaln/minimaln  warto  priorytetu dla danej polityki
    szeregowania zada. Po bldzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane
    errno.

B/LDY

    EINVAL Parametr policy nie okrela adnej znanej polityki szeregowania
       zada.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wczeniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKE

    sched_setaffinity(2),  sched_getaffinity(2),  sched_setscheduler(2),
    sched_getscheduler(2), sched_setparam(2), sched_getparam(2)

    sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania
    zada.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.