Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    sched_setparam, sched_getparam - ustawienie i pobranie parametrow
    szeregowaniu zada

SK/LADNIA

    #include <sched.h>

    int sched_setparam(pid_t pid, const struct sched_param *p);

    int sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param *p);

    struct sched_param {
      ...
      int sched_priority;
      ...
    };

OPIS

    sched_setparam ustawia parametry szeregowania zada, zwizane z wlaciw
    dla procesu okrelonego przez pid polityk szeregowania zada. Jeli pid
    ma warto zero, to ustawiane s parametry procesu biecego. Interpretacja
    parametru p zaley od wybranej polityki. Obecnie Linux wspiera nastpujce
    polityki szeregowania zada: SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.

    sched_getparam pobiera parametry szeregowania zada, odnoszce si do
    procesu okrelonego przez pid. Jeli pid ma warto zero, to pobierane s
    parametry procesu biecego.

    sched_setparam sprawdza czy p jest odpowiedni dla polityki szeregowania
    zada dla danego procesu. Parametr p->sched_priority musi znajdowa si w
    zakresie   okrelonym   przez    sched_get_priority_min    i
    sched_get_priority_max.

    Systemy POSIX-owe, ktore wspieraj sched_setparam i sched_getparam,
    definiuj w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu sched_setparam i sched_getparam zwracaj zero.
    Po bldzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    ESRCH Nie znaleziono procesu o ID rownym pid.

    EPERM Proces wolajcy nie ma odpowiednich uprawnie. Proces wolajcy
       sched_setparam musi mie efektywny uid rowny euid lub uid procesu
       okrelonego przez pid, lub musi by procesem superuytkownika.

    EINVAL Parametr p nie ma sensu w biecej polityce szeregowania zada.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wczeniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKE

    sched_setaffinity(2),  sched_getaffinity(2),  sched_setscheduler(2),
    sched_getscheduler(2),            sched_get_priority_max(2),
    sched_get_priority_min(2), nice(2), setpriority(2), getpriority(2),

    sched_setscheduler(2) zawiera opis zasad szeregowania zada w Linuksie.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.