Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    sched_setscheduler,  sched_getscheduler  -  ustawienie  i pobranie
    algorytmu/parametrow szeregowania zada

SK/LADNIA

    #include <sched.h>

    int sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, const struct sched_param
    *p);

    int sched_getscheduler(pid_t pid);

    struct sched_param {
      ...
      int sched_priority;
      ...
    };

OPIS

    sched_setscheduler ustawia dla procesu identyfikowanego przez pid
    polityk szeregowania zada oraz zwizane z ni parametry. Jeli pid jest
    rowne  zeru, to skonfigurowane zostanie szeregowanie dla procesu
    wolajcego t funkcj.  Interpretacja parametru p zaley od wybranej
    polityki. Obecnie, pod Linuksem obslugiwane s nastpujce trzy polityki:
    SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER; ich semantyki s opisane poniej.

    sched_getscheduler zapytuje o biec polityk szeregowania zada, ktora
    dotyczy procesu okrelonego przez pid. Jeli pid jest rowne zeru, to
    pobierana jest polityk dotyczca procesu wywolujcego t funkcj.

  Polityki szeregowania zada
    Procedura szeregujca jest czci jdra, ktora decyduje o kolejnoci
    wykonywania dzialajcych procesow przez procesor. Linuksowa procedura
    szeregujca oferuje trzy rone polityki szeregowania zada: jedn dla
    zwyklych procesow oraz dwie dla aplikacji czasu rzeczywistego. Kademu
    procesowi  przypisywana  jest  warto  priorytetu  statycznego,
    sched_priority,  ktora  moe by zmieniana tylko poprzez wywolania
    systemowe.  Koncepcyjnie,  procedura  szeregujca  zarzdza  listami
    dzialajcych  procesow  przypisanymi  kadej  z  moliweych  wartoci
    sched_priority, ktora to warto musi mieci si w zakresie od 0 do 99. Aby
    zdecydowa,  ktory  proces naley uruchomi jako nastpny, procedura
    szeregujca poszukuje niepustej listy o najwyszym priorytecie statycznym
    i bierze proces z pocztku tej listy. Polityka szeregowania zada okrela
    dla kadego z procesow o danyej wartoci priorytetu statycznego, gdzie
    zostanie  on  wstawiony  na list i jak bdzie si w jej obrbie
    przemieszczal.

    SCHED_OTHER jest domyln, uniwersaln polityk dzielenia czasu, uywan
    przez wikszo procesow. SCHED_FIFO i SCHED_RR s przeznaczone dla
    specjalnych aplikacji, dla ktorych czas jest spraw krytyczn i ktore
    musz mie dokladn kontrol nad sposobem, w jaki podejmowane s decyzje o
    wykonywaniu dzialajcych procesow. Procesy korzystajce z  polityki
    szeregowania SCHED_OTHER musz mie przypisany priorytet statyczny rowny
    0, a procesy korzystajce z SCHED_FIFO lub SCHED_RR mog mie warto tego
    priorytetu z zakresu od 1 do 99. Priorytet statyczny wyszy ni 0 mog
    uzyskiwa tylko procesy dzialajce z uprawnieniami superuytkownika i
    wobec tego tylko one mog korzystajce z polityk szeregowania SCHED_FIFO
    i  SCHED_RR.  Wywolania  systemowe  sched_get_priority_min  i
    sched_get_priority_max  slu  do  okrelania  zakresow  priorytetow
    odpowiadajcych okrelonym politykom w sposob przenony, wlaciwy dla
    systemow zgodnych z POSIX.1b.

    Szeregowanie zada jest wywlaszczajce: jeli proces o wyszym priorytecie
    statycznym staje si gotowy do dzialania, proces biecy  zostanie
    wywlaszczony  i  wroci  do  swojej kolejki oczekiwania. Polityka
    szeregowania zada okrela tylko kolejno na licie dzialajcych procesow o
    tym samym priorytecie statycznym.

  SCHED_FIFO: Szeregowanie typu pierwszy na wejciu-pierwszy na wyjciu
    (First In-First Out), SCHED_FIFO, moe by uywane tylko ze statycznymi
    priorytetami wyszymi ni 0 oznaczajcymi, e gdy proces SCHED_FIFO stanie
    si gotowy do dzialania, to zawsze i natychmiast wywlaszczy wszystkie
    aktualnie dzialajce procesy SCHED_OTHER. SCHED_FIFO jest  prostym
    algorytmem szeregowania bez kwantowania czasu. Procesow szeregowanych
    wedlug polityki SCHED_FIFO dotycz nastpujce reguly: Proces SCHED_FIFO,
    ktory zostal wywlaszczony przez inny proces o wyszym priorytecie
    pozostanie na pocztku listy dla swojego priorytetu i jego wykonywanie
    zostanie wznowione, gdy tylko procesy o wyszym priorytecie zostan znow
    zablokowane. Gdy proces SCHED_FIFO staje si gotowy do dzialania, jest
    on  wstawiany na koniec listy dla swojego priorytetu. Wywolanie
    sched_setscheduler lub sched_setparam wstawia proces SCHED_FIFO (lub
    SCHED_RR),  okrelony przez pid na pocztek listy (o ile byl on
    uruchamialny). W wyniku tego, moe on wywlaszczy aktualnie dzialajcy
    proces, jeli oba maj ten sam priorytet. (POSIX 1003.1 okrela, e proces
    powinien trafia na koniec listy.)  Proces wywolujcy  sched_yield
    zostanie wstawiony na koniec listy. adne inne zdarzenia nie mog przesun
    procesu, szeregowanego wedlu polityki SCHED_FIFO, a znajdujcego si na
    licie procesow oczekujcych o jednakowych statycznych priorytetach.
    Proces SCHED_FIFO dziala dopoki nie zostanie zablokowany przez danie
    we/wy, wywlaszczenie przez proces o wyszym priorytecie, lub przez
    wywolanie (samodzielne) funkcji sched_yield.

  SCHED_RR: Szeregowanie typu cyklicznego (Round Robin),
    SCHED_RR, jest prostym  rozszerzeniem  SCHED_FIFO.  Wszystko,  co
    powiedziano o SCHED_FIFO, dotyczy take SCHED_RR, z tym e kady z
    procesow moe dziala tylko przez okrelony okres (kwant) czasu. Jeli
    proces dzialajcy wedlug polityki SCHED_RR dziala przez czas dluszy lub
    rowny temu okresowi, zostanie on wstawiony na koniec listy dla swojego
    priorytetu. Proces SCHED_RR, ktory zostal wywlaszczony przez proces o
    wyszym priorytecie i wznowil dzialanie, dokoczy niewykorzystan cz
    cyklicznego kwantu czasu. Dlugo kwantu czasu mona odczyta za pomoc
    funkcji sched_rr_get_interval.

  SCHED_OTHER: Domylne szeregowanie linuksowe,
    SCHED_OTHER, moe by uywane tylko ze statycznym priorytetem rownym 0.
    SCHED_OTHER jest standardow linuksow procedur szeregowania zada poprzez
    przydzielanie czasu, przeznaczon dla wszystkich procesow, ktore nie maj
    specjalnych  wymaga  odnonie  czasu  rzeczywistego  wymagajcych
    wykorzystania mechanizmu priorytetow statycznych. Proces, ktory ma by
    uruchomiony, jest wybierany z listy dla priorytetu statycznego 0 w
    oparciu o okrelany jedynie wewntrz tej listy priorytet dynamiczny.
    Wspomniany  priorytet  dynamiczny  jest oparty na wartoci "nice"
    (ustawianej za pomoc funkcji systemowych nice i setpriority)  i
    zwikszany w kadym kwancie czasu, w ktorym proces jest gotow do
    dzialania, lecz procedura szeregujca mu tego zabrania. Zapewnia to
    uczciwy postp wszystkim procesom polityki SCHED_OTHER.

  Czas odpowiedzi
    Zablokowany proces o wysokim priorytecie, oczekujcy na we/wy ma
    okrelony czas odpowiedzi przed ponownym jego szeregowaniem. Autor
    sterownika urzdzenia moe znacznie zmniejszy czas odpowiedzi, uywajc
    procedury obslugi przerwa typu "slow interrupt".

  R'one
    Procesy potomne dziedzicz poprzez fork(2) algorytm szeregowania i
    parametry.

    Procesom czasu rzeczywistego do unikania oponie stronicowania zazwyczaj
    potrzebne jest blokowanie pamici. Moe ono by wykonane za pomoc mlock(2)
    lub mlockall(2).

    Poniewa nieblokujca nieskoczona ptla w procesie, szeregowanym weglug
    polityki SCHED_FIFO lub SCHED_RR bdzie (wiecznie) blokowa wszystkie
    procesy o niszym priorytecie, tworca oprogramowania powinien na konsoli
    zawsze trzyma dostpn powlok, szeregowan z wyszym priorytetem statycznym
    ni  testowana aplikacja. Umoliwi ona awaryjne ubicie testowanych
    aplikacji czasu rzeczywistego, ktore nie blokuj, lub nie kocz si
    zgodnie z oczekiwaniami. Jako e procesy SCHED_FIFO i SCHED_RR mog
    wywlaszcza inne procesy na zawsze, tylko procesy roota mog wlcza te
    polityki szeregowania zada.

    Systemy  POSIX-owe,  na  ktorych  dostpne s sched_setscheduler i
    sched_getscheduler, definiuj w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu, sched_setscheduler zwraca zero.  Po pomylnym
    zakoczeniu, sched_getscheduler zwraca polityk dla procesu (nieujemna
    liczba calkowita). Po bldzie, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane
    errno.

B/LDY

    ESRCH Proces o identyfikatorze pid nie zostal znaleziony.

    EPERM Proces wolajcy nie ma odpowiednich uprawnie. Tylko procesy roota
       mog wlcza polityki SCHED_FIFO oraz SCHED_RR. Proces wolajcy
       sched_setscheduler musi mie efektywny uid rowny euid lub uid
       procesu identyfikowanego przez pid lub musi  by  procesem
       superuytkownika.

    EINVAL Polityka szeregowania zada policy nie jest adn ze znanych
       polityk lub parametr p nie ma sensu dla danej polityki.

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wczeniej POSIX.4)

USTERKI

    W systemie linux-1.3.81 polityka SCHED_RR nie zostala jeszcze dokladnie
    przetestowana i moe nie zachowywa si dokladnie tak, jak opisano w
    POSIX.1b.

UWAGA

    Standardowy Linux jest systemem operacyjnym do ogolnych zastosowa i
    wspiera: procesy drugoplanowe, aplikacje interakcyjne i aplikacje
    mikkiego czasu rzeczywisyego (aplikacje, ktore zazwyczaj napotykaj na
    nieprzekraczalne terminy w przebiegach czasowych). Niniejsza strona
    podrcznika jest zorientowana na te rodzaje aplikacji.

    Standardowy Linux nie jest zaprojektowany do obslugi aplikacji twardego
    czasu rzeczywistego, to znaczy aplikacji, w ktorych nieprzekraczalne
    terminy (czsto znacznie krotsze ni sekunda) musz by zagwarantowane lub
    system zawiedzie katastroficznie. Podobnie, jak wszystkie systemy do
    ogolnych zastosowa, Linux zostal zaprojektowany aby zmaksymalizowa
    wydajno dla przypadkow przecitnych, zamiast wydajnoci dla przypadkow
    najgorszych. Wydajno Linuksa w obsludze przerwa jest dla przypadkow
    najgorszych znacznie gorsza ni dla przypadkow przecitnych. Jego liczne
    blokady kernela (takie, jak dla SMP) powoduj dlugie maksymalne czasy
    oczekiwania, a wiele z zastosowanych w nim technik zwikszajcych
    wydajno, zmniejsza redni czas poprzez zwikszenie czasu dla przypadkow
    najgorszych.  W wikszoci sytuacji jest to to, czego si oczekuje, lecz
    gdy rzeczywicie rozwijana jest aplikacja twardego czasu rzeczywistego,
    naley rozway zastosowanie rozszerze twardego czasu rzeczywistego dla
    Linuksa, takich jak RTLinux (http://www.rtlinux.org) lub skorzysta z
    innego systemu operacyjnego, zaprojektowanego specjalnie dla aplikacji
    twardego czasu rzeczywistego.

ZOBACZ TAKE

    sched_setaffinity(2),   sched_getaffinity(2),   sched_setparam(2),
    sched_getparam(2),   sched_yield(2),   sched_get_priority_max(2),
    sched_get_priority_min(2),   sched_rr_get_interval(2),   nice(2),
    setpriority(2), getpriority(2), mlockall(2), munlockall(2), mlock(2),
    munlock(2)

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996 - jest to nowa rewizja (1996) POSIX.1, ktora
    zawiera jako jednolity tekst standardy POSIX.1(1990), POSIX.1b(1993),
    POSIX.1c(1995) i POSIX.1i(1995).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.