Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    select, pselect, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO - synchroniczne
    zwielokratnianie we/wy

SK/LADNIA

    /* Zgodnie z POSIX 1003.1-2001 */
    #include <sys/select.h>

    /* Zgodnie z wczeniejszymi standardami */
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
         fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout);

    void FD_CLR(int fd, fd_set *set);
    int FD_ISSET(int fd, fd_set *set);
    void FD_SET(int fd, fd_set *set);
    void FD_ZERO(fd_set *set);

    #define _XOPEN_SOURCE 600
    #include <sys/select.h>

    int pselect(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
          fd_set *exceptfds, const struct timespec *timeout,
          const sigset_t *sigmask);

OPIS

    select() i pselect()  umoliwiaj  programowi  monitorowanie  wielu
    deskryptorow plikow i oczekiwanie a jeden lub wicej deskryptorow bdzie
    "gotowy" na wykonanie pewnej klasy operacji wejcia/wyjcia (np. moliwy
    odczyt). Deskryptor pliku jest uwaany za gotowy, jeeli moliwe jest
    wykonanie odpowiadajcej operacji (np. read(2)) bez blokowania.

    Funkcjonalno funkcji select() i pselect() jest identyczna, jeli pomin
    trzy ronice:

    (i)  Funkcja select() uywa czasu parametru timeout, ktory jest typu
       struct timeval (z sekundami i mikrosekundami), podczas gdy
       pselect()  uywa  typu  struct  timespec  (z  sekundami  i
       nanosekundami).

    (ii)  Funkcja select() moe aktualizowa parametr timeout, aby wskaza,
       jak  duo czasu minlo. Funkcja pselect() nie zmienia tego
       parametru.

    (iii) Funkcja select() nie przykmuje parametru sigmask i zachowuje si,
       jak pselect() wywolane z NULL sigmask.

    Podgldane s trzy niezalene zestawy deskryptorow. Te, ktore s wymienione
    w readfds bd obserwowane w celu dowiedzenia si, czy nie ma tam jakich
    znakow dostpnych do czytania (dokladniej, aby dowiedzie si, czy read
    nie spowoduje zablokowania, deskryptor pliku jest rownie przygotowany
    na koniec pliku). Deskryptory wymienione w writefds bd obserwowane w
    celu dowiedzenia si, czy zapis nie spowoduje blokady, a deskryptory
    wymienione w exceptfds bd obserwowane w celu dowiedzenia si, czy nie ma
    na nich wyjtku. Przy wyjciu, zbiory te s modyfikowane, wskazujc, ktore
    z deskryptorow zmienily status. Kady z tych trzech zbiorow deskryptorow
    plikow moe by przekazany jako NULL, jeeli dla adnego deskryptora pliku
    na ma potrzeby obserwowania odpowiedniej klasy zdarze.

    Do obslugi tych zbiorow udostpnione s cztery makra: FD_ZERO() czyci
    zbior. FD_SET() i FD_CLR() dodaj lub usuwaj ze  zbioru  podany
    deskryptor. FD_ISSET() sprawdza, czy deskryptor jest czci zbioru. Jest
    to przydatne po zakoczeniu select().

    nfds jest najwyszym numerem deskryptora z wszystkich trzech zbiorow
    plus 1.

    timeout jest gorn granic czasu, ktory uplynie przed zakoczeniem
    dzialania funkcji select(). Gdy przyjmie warto zero, select() zakoczy
    prac natychmiast. (Jest to przydatne w uwspolnianiu). Jeli timeout jest
    rowne NULL (brak czasu przeterminowania), select() moe blokowa w
    nieskoczono.

    sigmask jest wskanikiem do maski sygnalow (zobacz sigprocmask(2)). Jeli
    nie jest rowne NULL, to pselect() najpierw zastpuje biec mask sygnalow
    mask wskazywan przez sigmask, a nastpnie wywoluje funkcj `select' i
    ponownie odtwarza oryginaln mask sygnalow.

    Poza ronic w precyzji argumentu timeout, nastpujce wywolanie pselect():

      ready = pselect(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds,
              timeout, &sigmask);

    jest odpowiednikiem niepodzielnego wykonania nastpujcych funkcji:

      sigset_t origmask;

      sigprocmask(SIG_SETMASK, &sigmask, &origmask);
      ready = select(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds, timeout);
      sigprocmask(SIG_SETMASK, &origmask, NULL);

    Idea pselect() polega na tym, e gdy chce si oczekiwa na zdarzenie bdce
    sygnalem lub czym na deskryptorze pliku, potrzebny jest atomowy test
    zapobiegajcy sytuacjom wycigu. (Przypumy, e procedura obslugi sygnalu
    ustawia globalny znacznik i koczy dzialanie. Wowczas, test tego
    znacznika globalnego, po ktorym nastpuje wywolanie select() moe wisie w
    nieskoczono, gdyby sygnal przybyl natychmiast po tecie, ale przed
    wywolaniem. Inaczej mowic, pselect zezwala na, najpierw, zablokowanie
    sygnalow, nastpnie obsluenie dostarczonych sygnalow, aby wreszcie
    wywola pselect() z podanym sigmask, unikajc wycigu).

  Przeterminowanie
    Struktury czasu, ktorych to dotyczy, s zdefiniowane w <sys/time.h> i
    wygldaj nastpujco

     struct timeval {
       long  tv_sec;     /* sekundy */
       long  tv_usec;    /* mikrosekundy */
     };

    i

     struct timespec {
       long  tv_sec;     /* sekundy */
       long  tv_nsec;    /* nanosekundy */
     };

    (Jednake odnonie wersji POSIX 1003.1-2001 zobacz poniej).

    Niektore  programy wywoluj select() z wszystkimi trzema zbiorami
    pustymi, z n rownym zeru i niezerowym timeout. Jest to calkiem przenony
    sposob pauzowania z dokladnoci subsekundow.

    Pod Linuksem funkcja select() modyfikuje timeout, aby odzwierciedli ilo
    nieprzespanego czasu; wikszo innych implementacji tego nie  robi
    (POSIX.1-2001 dopuszcza oba te zachowania). Powoduje to problemy,
    zarowno gdy kod linuksowy odczytujcy timeout zostanie przeniesiony na
    inne systemy operacyjne, jak i gdy kod przeniesiony pod Linuksa z
    innych systemow uywa ponownie struct timeval dla wielu select()ow w
    ptli,  bez  powtornej  inicjacji.  Naley  traktowa  timeout jako
    niezdefiniowany po zakoczeniu select().

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu, select() i pselect() zwracaj liczb deskryptorow
    w zbiorach deskryptorow (to jest calkowit liczb bitow ustawion w
    readfds, writefds, exceptfds). Moe ona by zerowa,  jeli  nastpi
    przeterminowanie, nim co ciekawego si zdarzy. Po bldzie, zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno; zbiory deskryptorow i timeout staj si
    niezdefiniowane, wic nie naley polega na ich zawartoci.

B/LDY

    EBADF W jednym ze zbiorow przekazano niepoprawny deskryptor pliku (By
       moe deskryptor ten zostal ju zamknity lub wystpil na nim inny
       bld).

    EINTR Przechwycono sygnal.

    EINVAL nfds jest ujemne lub warto timeout jest nieprawidlowa.

    ENOMEM nie mona bylo przydzieli pamici dla wewntrznych tablic.

PRZYK/LAD

    #include <stdio.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int
    main(void) {
      fd_set rfds;
      struct timeval tv;
      int retval;

      /* Obserwacja stdin (fd 0) i sprawdzanie kiedy ma wejcie. */
      FD_ZERO(&rfds);
      FD_SET(0, &rfds);

      /* Czekanie nie dluej ni 5 sekund. */
      tv.tv_sec = 5;
      tv.tv_usec = 0;

      retval = select(1, &rfds, NULL, NULL, &tv);
      /* Nie naley ju polega na wartoci tv! */

      if (retval == -1)
        perror("select()");
      else if (retval)
        printf("Dane s ju dostpne.\n");
        /* FD_ISSET(0, &rfds) bdzie prawdziwy. */
      else
        printf("Brak danych w cigu 5 sekund.\n");

      return 0;
    }

ZGODNE Z

    BSD 4.4 (funkcja select() pojawila si pierwotnie w BSD 4.2). W ogolnoci
    przenone do/z systemow nie-BSD wspierajcych sklonowan warstw gniazd BSD
    (wlczajc warianty Systemu V). Jednake, naley zauway, e warianty Systemu
    V zasadniczo ustawiaj zmienn timeout przed zakoczeniem, ale wariant BSD
    tego nie robi.

    pselect() jest zdefiniowany w IEEE Std 1003.1g-2000 (POSIX.1g) i w
    POSIX 1003.1-2001.

UWAGI

    fd_set jest buforem o stalym rozmiarze. Wykonanie FD_CLR() lub FD_SET()
    z ujemn wartoci fd albo z wartoci wiksz lub rown FD_SETSIZE spowoduje
    zachowanie niezdefiniowane. Ponadto POSIX wymaga, by fd byl prawidlowym
    deskryptorem pliku.

    Odnonie uywanych typow, klasyczna sytuacja polega na tym, e oba pola
    struktury timeval s typu long (jak pokazano powyej), a sama struktura
    jest zdefiniowana w <sys/time.h>. W POSIX 1003.1-2001 sytuacja jest
    nastpujca

       struct timeval {
         time_t     tv_sec;   /* sekundy */
         suseconds_t  tv_usec;  /* mikrosekundy */
       };

    przy czym struktura jest zdefiniowana w <sys/select.h>, a typy time_t i
    suseconds_t zdefiniowano w <sys/types.h>.

    Odnonie do prototypow, klasyczna sytuacja polega na tym, e dla select()
    naley wlczy <time.h>. Sytuacja z POSIX 1003.1-2001 polega na tym, e dla
    select() i pselect() naley wlczy <sys/select.h>. libc4 i libc5 nie
    zawieraj pliku naglowkowego <sys/select.h>; w glibc 2.0 i poniejszymi
    ten plik naglowkowy istnieje. W glibc 2.0 udostpnia on bezwarunkowo
    bldny prototyp dla pselect(). W glibc 2.1-2.2.1 udostpnia on pselect(),
    jeeli zdefiniowane jest _GNU_SOURCE. W glibc 2.2.2-2.2.4 udostpnia go
    natomiast, gdy zdefiniowane jest _XOPEN_SOURCE i ma warto 600 lub
    wiksz. Niewtpliwie, poczwszy od POSIX 1003.1-2001 plik ten powinien
    udostpnia prototyp standardowo.

WERSJE

    pselect() zostal dodany do jadra Linuksa 2.6.16.

    Wczeniej pselect() byl emulowany w  glibc  (patrz  rownie  BLDY
    IMPLEMENTACJI).

UWAGI LINUKSOWE

    Wywolanie systemowa pselect() pod Linuksem modyfikuje argument timeout.
    Jednake funkcja glibc ukrywa to zachowanie przez uycie dla argumentu
    timeout  lokalnej zmiennej, ktora jest przekazywana do wywolania
    systemowego. Dlatego pselect() z glibc nie zmienia argumentu timeout,
    co jest zachowaniem wymaganym przez POSIX.1-2001.

B/LDY IMPLEMENTACJI

    Glibc 2.0 dostarczala wersj pselect(), ktora nie przyjmowala argumentu
    sigmask.

    Od wersji 2.1 glibc dostarczal emulacj  pselect(),  ktora  byla
    zaimplementowana przy uyciu sigprocmask(2) i select(). Implementacja ta
    pozostaje podatna na wiele bldow wycigow (race conditions), ktorych
    uniknicie stanowilo ide funkcji pselect(). W systemach, ktore nie maj
    pselect() niezawodne (i bardziej przenone) przechwytywanie sygnalow
    mona osign, uywajc triku potoku do siebie (gdzie procedura obslugi
    sygnalu zapisuje bajt do potoku, ktorego drugi koniec jest monitorowany
    przez select() w glownym programie).

    Pod Linuksem select() moe raportowa deskryptory plikow gniazd jako
    "dostpne do czytania", podczas gdy kolejne czytania zostan zablokowane.
    Moe to si zdarzy na przyklad wtedy, gdy dane nadeszly, ale podczas
    sprawdzania okazalo si, e maj zl sum kontroln i zostaly odrzucone. Mog
    wystpi take inne sytuacje, w ktorych deskryptor pliku jest bldnie
    raportowany jako gotowy. Dlatego uywanie O_NONBLOCK na gniazdach, ktore
    nie powinny si blokowa moe by bezpieczniejsze.

ZOBACZ TAKE

    Samouczek z dyskusj i przykladami znajduje si w select_tut(2).

    Rzeczy w nieokrelony sposob powizane z tym mona znale w accept(2),
    connect(2), poll(2), read(2),  recv(2),  send(2),  sigprocmask(2),
    write(2), epoll(7), feature_test_macros(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.