Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    semctl - sterowanie semaforami

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/sem.h>

    int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);

OPIS

    Funkcja semctl wykonuje operacj sterujc okrelon przez cmd na zestawie
    semaforow okrelonym przez semid lub na semnum-tym semaforze tego
    zestawu. (Numeracja semaforow zaczyna si od 0.)

    Funkcja ta posiada trzy lub cztery argumenty. Gdy jest ich cztery,
    wywolanie ma posta semctl(semid,semnum,cmd,arg), gdzie czwarty argument
    arg jest typu union semun zdefiniowanego nastpujco:

    #if defined(__GNU_LIBRARY__) && !defined(_SEM_SEMUN_UNDEFINED)
    /* union semun jest zdefiniowana w <sys/sem.h> */
    #else
    /* dla zgodnoci z X/OPEN musimy sami sobie zdefiniowa */
    union semun {
       int val;         /* warto dla SETVAL */
       struct semid_ds *buf;   /* bufor dla IPC_STAT i IPC_SET */
       unsigned short *array;  /* tablica dla GETALL i SETALL */
                    /* Cz specyficzna dla Linuksa: */
       struct seminfo *__buf;  /* bufor dla IPC_INFO */
    };
    #endif

    Dozwolone wartoci parametru cmd to:

    IPC_STAT  Kopiowanie  informacji ze struktury kontrolnej zestawu
          semaforow do struktury wskazywanej przez arg.buf. Argument
          semnum jest pomijany.  Proces wywolujcy funkcj musi mie
          prawa do odczytu zestawu semaforow.

    IPC_SET   Zapis wartoci niektorych pol struktury semid_ds wskazywanej
          przez arg.buf do struktury kontrolnej zestawu semaforow z
          jednoczesnym  uaktualnieniem  pola  sem_ctime  (tj.
          przypisaniem mu aktualnego wskazania czasu). Pola zadanej
          struktury struct semid_ds wskazywanej  przez  arg.buf,
          ktorych wartoci s kopiowane to:

            sem_perm.uid
            sem_perm.gid
            sem_perm.mode /* tylko 9 najmniej znaczcych bitow */

          Efektywny identyfikator uytkownika procesu wywolujcego musi
          wskazywa na administratora systemu, tworc zestawu semaforow
          lub jego wlaciciela. Argument semnum jest pomijany.

    IPC_RMID  Natychmiastowe usunicie zestawu semaforow i zwizanych z nim
          struktur danych.  Wszystkie procesy  oczekujce  zostan
          wznowione i wywolania, ktore wykonywaly zasygnalizuj bld
          (przypisujc zmiennej errno  warto  EIDRM).  Efektywny
          identyfikator uytkownika procesu wywolajcego funkcj musi
          wskazywa na  administratora  systemu,  tworce  zestawu
          semaforow  lub  jego wlaciciela. Argument semnum jest
          pomijany.

    GETALL   Zwraca wartoci semval wszystkich semaforow z  zestawu
          umieszczajc je w tablicy arg.array. Argument semnum jest
          pomijany.  Proces wywolujcy funkcj musi mie prawa do
          odczytu zestawu semaforow.

    GETNCNT   Zwraca warto semncnt skojarzon z semaforem numer semnum
          semaforem (tzn. liczb procesow oczekujcych na zwikszenie si
          wartoci semval skojarzonej z semaforem numer semnum).
          Proces wywolujcy funkcj musi mie prawa do odczytu zestawu
          semaforow.

    GETPID   Zwraca warto sempid skojarzon z semaforem o numerze semnum
          w zestawie. (jest to identyfikator procesu, ktory ostatnio
          wykonal semop na semaforze). Proces wywolujcy funkcj musi
          mie prawa do odczytu zestawu semaforow.

    GETVAL   Zwraca warto semval semafora o numerze semnum w zestawie.
          Proces wywolujcy funkcj musi mie prawa do odczytu zestawu
          semaforow.

    GETZCNT   Zwraca warto semzcnt skojarzon z semaforem o numerze semnum
          w zestawie. (tzn. liczb procesow oczekujcych na osignicie
          przez semafor o numerze semnum wartoci  0).  Proces
          wywolujcy  funkcj  musi mie prawa do odczytu zestawu
          semaforow.

    SETALL   Przypisuje wartoci semval wszystkim semaforom zestawu,
          korzystajc z tablicy arg.array, jednoczenie uaktualnia pole
          sem_ctime struktury semid_ds skojarzonej  z  zestawem.
          Wszystkie struktury sem_undo skojarzone z zestawem s we
          wszystkich procesach zwalniane.  Procesy oczekujce  na
          osignicie przez poszczegolne semafory okrelonych wartoci s
          wznawiane, jeli ktora z wartoci semval stanie si zerowa lub
          wzronie.  Argument semnum jest pomijany. Proces wywolujcy
          funkcj musi mie prawa do modyfikacji zestawu semaforow.

    SETVAL   Przypisuje warto arg.val polu semval semafora o numerze
          semnum  w zestawie. Pole sem_ctime struktury semid_ds
          skojarzonej z semaforem jest uaktualniane.  Wszystkie
          struktury sem_undo skojarzone z semaforem s zwalniane.
          Procesy oczekujce na osignicie przez semafor okrelonych
          wartoci zostan wznowione, jeli semval stanie si rowne zeru
          lub wzronie. Proces wywolujcy funkcj musi mie prawa do
          odczytu zestawu semaforow.

WARTO ZWRACANA

    W przypadku wystpienia bldu, semctl zwroci -1, przypisujc zmiennej
    errno warto okrelajc rodzaj bldu.  W przeciwnym przypadku zwrocona
    zostanie nieujemna warto zalena od okrelonej przez cmd wykonywanej
    operacji w nastpujcy sposob:

    GETNCNT  warto semncnt.

    GETPID   warto sempid.

    GETVAL   warto semval.

    GETZCNT  warto semzcnt.

    Dla wszystkich pozostalych wartoci cmd w razie pomylnego zakoczenia
    zwracane jest 0.

B/LDY

    W przypadku wystpienia bldu, zmienna errno przyjmie jedn z nastpujcych
    wartoi:

    EACCES   Proces wywolujcy funkcj nie ma odpowiednich praw wymaganych
         do wykonania operacji cmd.

    EFAULT   Adres  wskazywany  przez  arg.buf  lub  arg.array jest
         niedostpny.

    EIDRM   Zestaw semaforow zostal usunity.

    EINVAL   Niewlaciwa warto parametru cmd lub semid.

    EPERM   Argument cmd ma warto IPC_SET lub IPC_RMID, ale proces
         wywolujcy funkcj nie ma uprawnie upowaniajcych do wykonania
         tego polecenia.

    ERANGE   Argument cmd ma warto SETALL lub SETVAL ale przekazywana
         warto semafora semval (dla ktorego z semaforow zestawu) jest
         mniejsza od 0 lub wiksza od wartoci ograniczenia systemowego
         SEMVMX.

UWAGI

    Polecenia sterujce IPC_INFO, SEM_STAT i SEM_INFO s uywane przez program
    ipcs(8) do pobierania informacji o uywanych zasobach w systemie.  Jeli
    zajdzie potrzeba, polecenia te mog w przyszloci ulec zmianie lub ich
    obsluga moe zosta zawarta w systemie plikow /proc.

    Niektore pola struktury struct semid_ds byly w Linuksie 2.2 typu short
    a staly si typu long w Linuksie 2.4. Aby to wykorzysta, powinna
    wystarczy rekompilacja pod glibc-2.1.91 lub nowsz.  (Jdro rozronia
    stare i nowe wywolania za pomoc znacznika IPC_64 w cmd.)

    Dla wywolania semctl obowizuj nastpujce ograniczenia systemowe:

    SEMVMX   Maksymalna warto semval: zalena od implementacji (32767).

    W celu uzyskania lepszej przenonoci, najlepiet zawsze wywolywa semctl z
    czterema argumentami.

    Pod Linuksem funkcja semctl nie jest funkcj systemow, ale jest
    zaimplementowana poprzez funkcj systemow ipc(2).

ZGODNE Z

    SVr4, SVID. W SVr4 udokumntowano jeszcze EINVAL i EOVERFLOW.

ZOBACZ TAKE

    ipc(2), shmget(2), shmat(2), shmdt(2), ipc(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.