Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    semget - pobranie identyfikatora zestawu semaforow

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/sem.h>

    int semget(key_t key, int nsems, int semflg);

OPIS

    Funkcja ta zwraca identyfikator zestawu semaforow, skojarzonego z
    parametrem key. Jeli key ma warto IPC_PRIVATE lub, gdy z wartoci key
    nie jest skojarzony aden istniejcy zestaw semaforow, a w parametrze
    semflg zostal przekazany znacznik IPC_CREAT (tzn. semflg & IPC_CREAT
    jest niezerowe), to tworzony jest nowy zestaw semaforow nsems.

    Znaczniki IPC_CREAT i IPC_EXCL przekazywane parametrem semflg pelni t
    sam rol w obsludze semaforow, co O_CREAT i O_EXCL w parametrze mode
    funkcji systemowej open(2): np. funkcja semget zglosi bld, jeli w
    semflg przekazane zostan obydwa znaczniki IPC_CREAT i IPC_EXCL, za
    zestaw semaforow identyfikowany kluczem key ju bdzie istnie.

    Podczas tworzenia, 9 najmniej znaczcych bitow argumentu semflg okrela
    prawa dostpu do zestawu semaforow (dla wlaciciela, grupy i innych).
    Prawa dostpu maj ten sam format i takie samo znaczenie, co parametr
    mode funkcji systemowych open(2) i creat(2) (bity praw uruchamiania nie
    s istotne dla semaforow, natomiast bity praw zapisu oznaczaj moliwo
    zmiany wartoci semaforow).

    Podczas tworzenia nowego zestawu semaforow semget inicjalizuje struktur
    semid_ds zwizan z zestawem semaforow w nastpujcy sposob:

       sem_perm.cuid oraz sem_perm.uid przypisany zostanie efektywny
       identyfikator uytkownika procesu wywolujcego.

       sem_perm.cgid oraz sem_perm.gid przypisany zostanie efektywny
       identyfikator grupy procesu wywolujcego.

       9 najmniej znaczcym bitom pola sem_perm.mode zostan przypisane
       ich odpowiedniki z parametru semflg.

       Polu sem_nsems przypisania zostanie, zawarta w parametrze nsems,
       liczba semaforow w zestawie.

       sem_otime przyjmie warto 0.

       sem_ctime przypisany zostanie aktualny czas.

    Parametr nsems moe mie warto 0 (nie jest brany pod uwag), jeli nie
    bdzie tworzony zestaw semaforow. W przeciwnym przypadku parametr nsems
    musi by wikszy od 0 i mniejszy lub rowny maksymalnej liczbie semaforow
    w zestawie (SEMMSL).

    Jeli zestaw semaforow ju istnieje, wowczas weryfikowane s prawa dostpu.

WARTO ZWRACANA

    W wyniku pomylnego wykonania wywolania, funkcja zwroci identyfikator
    zestawu semaforow (nieujemn liczb calkowit). W przeciwnym przypadku
    zwroci -1, za zmiennej errno zostanie przypisany kod wskazujcy rodzaj
    bldu.

B/LDY

    W przypadku niepowodzenia, zmiennej errno zostanie przypisana jedna z
    nastpujcych wartoci:

    EACCES   Zestaw semaforow identyfikowany kluczem key istnieje, ale
         proces wywolujcy nie ma praw dostpu do niego.

    EEXIST   Zestaw semaforow o identyfikatorze key istnieje, ale w
         parametrze semflg przekazane  zostaly  jednoczenie  oba
         znaczniki IPC_CREAT i IPC_EXCL.

    ENOENT   Nie ma zestawu semaforow o identyfikatorze key, za znacznik
         IPC_CREAT nie zostal przekazany w parametrze semflg.

    EINVAL   nsems jest mniejsze ni 0 lub wiksze ni ograniczenie liczby
         semaforow w zestawie (SEMMSL), lub zestaw semaforow, do
         ktoregoodnosi si key ju istnieje a nsems jest wiksze ni
         liczba semaforow w tym zestawie.

    ENOMEM   Zestaw semaforow powinien zosta utworzony, ale zabraklo
         pamici na now struktur danych.

    ENOSPC   Nastpila proba przekroczenia ograniczenia liczby zestawow
         (SEMMNI), lub lcznej liczby semaforow w systemie (SEMMNS).

UWAGI

    Stala IPC_PRIVATE nie jest znacznikiem, tylko specjaln wartoci typu
    key_t. Jeli zostanie ona przekazana jako warto parametru key, wowczas
    (w razie pomylnego wykonania) funkcja systemowa pominie wszystko oprocz
    najmniej znaczcych 9 bitow semflg, tworzc nowy zestaw semaforow, nie
    posiadajcy identyfikatora.

    Wystpuj  nastpujce  ograniczenia  zasobow  systemowych, zwizane z
    wywolaniem semget:

    SEMMNI   Maksymalna liczba zestawow semaforow w systemie: zalena od
         polityki.

    SEMMSL   Maksymalna  liczba  semaforow  w  zestawie:  zalena od
         implementacji (aktualnie 500).

    SEMMNS   Maksymalna liczba semaforow w systemie: zalena od polityki.
         Warto wiksza ni SEMMSL * SEMMNI pozbawia to ograniczenie
         sensu.

USTERKI

    Wybrana nazwa, IPC_PRIVATE, prawdopodobnie nie jest najszczliwsza.
    IPC_NEW w sposob bardziej przejrzysty odzwierciedlalo by rol tej
    wartoci.

    Struktury danych skojarzone z poszczegolnymi semaforami z zestawu nie s
    inicjalizowane  przez  wywolanie systemowe. Aby zainicjalizowa te
    struktury, naley nastpnie uy dla tego zestawu semaforow wywolania
    semctl(2) z rozkazami SETVAL lub SETALL.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID.  SVr4 dokumentuje dodatkowe stale bldow: EFBIG, E2BIG,
    EAGAIN, ERANGE, EFAULT.

ZOBACZ TAKE

    ftok(3), ipc(5), semctl(2), semop(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.