Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    semop, semtimedop - operacje na semaforach

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/sem.h>

    int semop(int semid, struct sembuf *sops, unsigned nsops);

    int semtimedop(int semid, struct sembuf *sops, unsigned nsops, struct
    timespec *timeout);

OPIS

    Semafor jest reprezentowany za pomoc anonimowej struktury zawierajcej
    nastpujce pola:

      unsigned short semval;  /* warto semafora */
      unsigned short semzcnt; /* # oczekiwanie na zero */
      unsigned short semncnt; /* # oczekiwanie na zwikszenie */
      pid_t      sempid;  /* proces, ktory wykonal ost. op. */

    Funkcja semop wykonuje operacje na wybranych semaforach z zestawu
    wskazywanego przez semid. Kady z nsops elementow tablicy wskazywanej
    przez parametr sops okrela operacj, ktora ma by wykonana na semaforze.
    Struktura struct sembuf zawiera nastpujce pola:

      unsigned short sem_num;    /* numer semafora */
      short sem_op;         /* operacja na semaforze */
      short sem_flg;         /* dodatkowe znaczniki operacji */

    W sem_flg mog zosta ustawione znaczniki operacji: IPC_NOWAIT  i
    SEM_UNDO.  Jeli operacja jest opatrzona znacznikiem SEM_UNDO, to
    zostanie cofnita w chwili, gdy proces zakoczy dzialanie.

    Zestaw operacji zawartych w sops jest wykonywany atomowo, to znaczy,
    operacje s wykonywane jednoczenie i tylko wtedy, gdy wszystkie mog by
    jednoczenie wykonywane. Zachowanie funkcji systemowej w sytuacji, gdy
    nie wszystkie operacje mog by wykonane natychmiast, zaley od ustawienia
    znacznika IPC_NOWAIT w poszczegolnych polach sem_flg, jak to opisano
    poniej.

    Kada z nich jest wykonywana na sem_num-tym semaforze w zestawie, przy
    czym pierwszy semafor ma numer 0.  Istniej trzy rodzaje operacji,
    rozroniane na podstawie wartoci sem_op.

    Jeli sem_op jest liczb dodatni, to warto semafora (semval) zostanie
    zwikszona o t liczb. Ponadto, jeli zostal przekazany znacznik SEM_UNDO,
    wowczas system zaktualizuje licznik zmian (semadj) tego semafora dla
    procesu Operacja ta nigdy nie powoduje wstrzymania procesu. Proces
    wywolujcy funkcj musi mie prawo do modyfikacji zestawu semaforow.

    Jeli sem_op jest rowne 0, proces musi mie prawo do odczytu zestawu
    semaforow. Jest to operacja "oczekiwania na zero" (wait-for-zero): gdy
    semval ma warto 0, operacja moe by kontynuowana bezzwlocznie. W
    przeciwnym razie, jeli w sem_flg przekazany zostal znacznik IPC_NOWAIT,
    wowczas funkcja systemowa zglosi bld, za zmienna errno przyjmie warto
    EAGAIN (i adna z operacji z sops nie zostanie wykonana).  Jeli proces
    zostanie  wstrzymany przez system, wowczas warto semzcnt (liczby
    procesow oczekujcych na osignicie przez semafor wartoci zero) zostanie
    zwikszona o 1. Proces bdzie zawieszony a do chwili, gdy spelniony
    zostanie jeden z poniszych warunkow:

    o   semval osignie warto 0; wowczas warto pola semzcnt zostanie
       zmniejszona o 1.

    o   Zestaw semaforow zostanie usunity: system zglosi bld, przypisujc
       zmiennej errno warto EIDRM.

    o   Proces wywolujcy funkcj przechwyci sygnal:  warto  semzcnt
       zostanie  zmniejszona  o  1, natomiast system zglosi bld,
       przypisujc zmiennej errno warto EINTR.

    Jeli sem_op ma warto mniejsz od 0, to proces musi mie prawo do
    modyfikacji zestawu semaforow. Jeli wowczas warto semafora semval jest
    wiksza lub rowna wartoci bezwzgldnej sem_op, to operacja moe by
    kontynuowana bezzwlocznie: warto semafora semval zostanie zmniejszona o
    warto bezwzgldn sem_op. Ponadto, jeli przekazano znacznik SEM_UNDO,
    wowczas  system  zaktualizuje licznik zmian semafora dla procesu
    (semadj). Jeli warto bezwzgldna sem_op jest wiksza ni semval, a w
    sem_flg przekazano znacznik IPC_NOWAIT, system zglosi bld przypisujc
    zmiennej errno warto EAGAIN (i adna z operacji  z sops nie zostanie
    wykonana).  W przeciwnym wypadku semncnt (licznik procesow oczekujcych
    na zwikszenie wartoci tego semafora) zostanie zwikszony o 1. Proces moe
    by wznowiony w nastpujcych sytuacjach:

    o   semval osignie warto wiksz lub rown wartoci bezwzgldnej sem_op;
       wtedy warto semncnt zostanie zmniejszona o 1,  za  warto
       bezwzgldna z sem_op zostanie odjta od semval . Jeli przekazany
       zostal znacznik SEM_UNDO , to system zaktualizuje licznik zmian
       semafora dla procesu (semadj).

    o   Zestaw zostanie usunity z systemu: funkcja systemowa zglosi bld,
       przypisujc zmiennej errno warto EIDRM.

    o   Proces wywolujcy funkcj przechwyci sygnal:  warto  semncnt
       zostanie zmniejszona o 1, natomiast funkcja systemowa zglosi
       bld, przypisujc zmiennej errno warto EINTR.

    Jeli operacja zostanie zakoczona pomylnie, to wartoci sempid kadego z
    semaforow wyszczegolnionych w tablicy wskazywanej przez sops przypisany
    zostanie identyfikator procesu (PID), ktory wywolal semop.  Ponadto,
    polu sem_otime przypisany zostanie aktualny czas. Funkcja semtimedop
    zachowuje si tak samo jak funkcja semop, poza tym e w tych przypadkach
    gdy proces wywolujcy by spal, czas trwania spania jest ograniczony
    przez czas okrelony w strukturze timespec, do ktorej adres jest
    przekazywany w parametrze timeout. Jeli osignito okrelony limit czasu,
    to wywolanie systemowe zwraca bld, ustawiajc errno na EAGAIN (i adna z
    operacji w sops nie jest wykonywana). Jeeli parametr timeout jest
    NULL, to semtimedop zachowuje si dokladnie tak samo jak semop.

WARTO ZWRACANA

    Jeli operacja zakoczy si pomylnie, wowczas funkcja zwroci 0, a w
    przeciwnym wypadku zwroci -1, przypisujc zmiennej errno kod okrelajcy
    rodzaj bldu.

B/LDY

    Po niepomylnym zakoczeniu, zmienna errno przyjmie jedn z nastpujcych
    wartoci:

    E2BIG Warto  nsops  przekracza  SEMOPM, maksymaln liczb operacji
       wykonywanych w jednym wywolaniu.

    EACCES Proces nie ma uprawnie potrzebnych do wykonania jednej z
       podanych operacji.

    EAGAIN Operacja opatrzona znacznikiem IPC_NOWAIT w sem_flg nie moe by
       natychmiast wykonana lub uplynl limit  czasu  okrelony  w
       parametrze timeout.

    EFAULT Adres wskazywany przez sops jest niedostpny.

    EFBIG Numer semafora sem_num, do ktorego odnosi si jedna z operacji,
       jest mniejszy od 0 albo wikszy lub rowny liczbie semaforow w
       zestawie.

    EIDRM Zestaw zostal usunity z systemu.

    EINTR Podczas oczekiwania na wykonanie operacji proces przechwycil
       sygnal.

    EINVAL Zestaw semaforow nie istnieje lub warto semid jest mniejsza od 0
       lub warto nsops nie jest liczb dodatni.

    ENOMEM Brak pamici na zapamitanie zmian wywolanych przez operacj
       (znacznik SEM_UNDO w sem_flg).

    ERANGE Dla pewnej operacji warto sem_op+semval przekroczyla SEMVMX,
       zalen od implementacji maksymaln warto semval.

UWAGI

    Struktury  sem_undo nie s dziedziczone poprzez wywolania funkcji
    systemowej fork(2), ale s dziedziczone poprzez wywolania funkcji
    systemowej execve(2).

    semop  nie jest nigdy automatycznie uruchamiana ponownie po jej
    przerwaniu przez funkcj obslugi sygnalu, niezalenie  od  ustawie
    znacznika SA_RESTART podczas tworzenia funkcji obslugi sygnalu.

    semadj jest przypisan procesowi liczb calkowit, ktora stanowi po prostu
    (ujemny) licznik wszystkich operacji na semaforach wykonanych  z
    podaniem znacznika SEM_UNDO. Podczas bezporedniego nadawania wartoci
    semaforowi za pomoc polece SETVAL lub SETALL dla semctl(2), odpowiednie
    wartoci semadj dla wszystkich procesow s zerowane.

    Wartoci semval, sempid, semzcnt i semnct dla semafora mona odczyta za
    pomoc odpowiednich wywola semctl(2).

    Wywolania semop dotycz nastpujce ograniczenia zasobow:

    SEMOPM Maksymalna liczba operacji, ktore mog by wykonane w jednym
       wywolaniu semop: (32).

    SEMVMX Maksymalna  dozwolona warto semval: zaley od implementacji
       (32767).

    Implementacja w systemie Linux nie naklada wewntrznych ogranicze na
    maksymaln zmian wartoci semafora podczas zakoczenia procesu (SEMAEM),
    na ogolnosystemow liczb struktur przechowujcych informacje o zmianach
    stanu semaforow (SEMMNU), ani na maksymaln dla procesu liczb struktur
    przechowujcych informacje o zmianach stanu semaforow.

USTERKI

    Gdy proces koczy dzialanie, zestaw skojarzonych z nim struktur semadj
    jest  wykorzystywany  do cofnicia efektow wszystkich operacji na
    semaforach, ktore ten proces wykonal z ustawionym znacznikiem SEM_UNDO.
    Wprowadza to trudno: jeeli jedna (lub wicej) sporod tych zmian
    semaforow spowodowalby prob zmniejszenia wartoci semafora poniej zera,
    to co implementacja powinna uczyni? Jednym z moliwych podej do tego
    zadadnienia moglo by by zablokowanie do chwili, gdy przeprowadzenie
    wszystkich zmian semaforow bdzie moliwe. Jest to jednake niepodane,
    gdy spowodowaloby wymuszenie zablokowania zakoczenia  procesu  na
    dowolnie dlugi okres. Inn moliwoci jest zignorowanie wszystkich takich
    zmian semaforow (nieco analogiczne do niepomylnego zakoczenia, gdy dla
    operacji na semaforze podany jest znacznik IPC_NOWAIT). Linux przyjl
    trzecie rozwizanie: zmniejszenie wartoci semafora na tyle, na ile jest
    to moliwe (tzn. do zera) i umoliwienie natychmiastowej kontynuacji
    koczenia dzialania procesu.

ZGODNE Z

    SVr4, SCID. SVr4 dokumentuje dodatkowe kody bldow: EINVAL, EFBIG i
    ENOSPC.

ZOBACZ TAKE

    ipc(5), semctl(2), semget(2), sigaction(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.