Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    setresuid,  setresgid  -  ustawienie rzeczywistego, efektywnego i
    zachowanego ID uytkownika lub grupy

SK/LADNIA

    #define _GNU_SOURCE
    #include <unistd.h>

    int setresuid(uid_t ruid, uid_t euid, uid_t suid);
    int setresgid(gid_t rgid, gid_t egid, gid_t sgid);

OPIS

    setresuid() ustawia dla biecego procesu rzeczywisty i  efektywny
    identyfikator uytkownika (UID) oraz warto zachowanego set-user-ID.

    Proces nieuprzywilejowany moe zmieni rzeczywisty UID, efektywny UID i
    zachowany set-user-ID na jeden z: biecy rzeczywisty UID,  biecy
    efektywny UID lub biecy zachowany UID

    Proces uprzywilejowany (pod Linuksem - majcy atrybut CAP_SETUID) moe
    ustawi rzeczywisty UID, efektywny UID i zachowany set-user-ID na
    dowolne wartoci.

    Jeeli ktorykolwiek z parametrow jest rowny -1, to odpowiadajca mu warto
    nie jest zmieniana.

    Niezalenie od zmian rzeczywistego UID, efektywnego UID i zachowanego
    set-user-ID, file-system-UID jest zawsze ustawiany na tak sam warto,
    jak ma (by moe nowy) efektywny UID.

    Analogicznie, setresgid() ustawia rzeczywisty identyfikator  grupy
    (GID), efektywny GID i zachowany set-group-ID biecego procesu (i zawsze
    ustawia file-system-GID na warto efektywnego GID), z takimi samymi
    ograniczeniami dla procesow nieuprzywilejowanych.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. Po bldzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EAGAIN uid nie pasuje do obecnego ID uytkownika, a to wywolanie
       pozwoliloby obej uytkownikowi limit NPROC.

    EPERM Proces wywolujcy nie jest procesem uprzywilejowanym (nie ma
       atrybutu CAP_SETUID) i probowal ustawi niedozwolon warto ktorego
       z identyfikatorow.

ZGODNE Z

    To wywolanie systemowe jest niestandardowe.

HISTORIA

    To wywolanie systemowe pojawilo si po raz pierwszy w HP-UX. Jest
    dostpne pod Linuksem od wersji 2.1.44. Obecnie mona je znale take w
    FreeBSD (dla emulacji programow linuksowych).

UWAGI

    Na HP-UX i FreeBSD prototyp funkcji mona znale w <unistd.h>.Pod
    Liniksem prototyp jest dostarczany przez glibc od wersji 2.3.2, pod
    warunkiem, e zdefiniowano _GNU_SOURCE.

ZOBACZ TAKE

    getresuid(2),  getuid(2),  setfsuid(2),  setfsgid(2),  setreuid(2),
    setuid(2), capabilities(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.