Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    shmop - operacje na segmentach pamici wspolnej

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/shm.h>

    void *shmat(int shmid, const void *shmaddr, int shmflg);

    int shmdt(const void *shmaddr);

OPIS

    Funkcja shmat dolcza segment pamici wspolnej o deskryptorze shmid do
    przestrzeni adresowej procesu, ktory j wywolal.  Adres, pod ktorym
    segment ma by widoczny jest przekazywany parametrem shmaddr, przy czym
    system moe przetworzy ten adres w nastpujcy sposob:

    Jeli shmaddr jest rowny NULL, wowczas system sam wybierze odpowiedni
    (nieuywany) adres, pod ktorym segment bdzie widoczny.

    Jeli shmaddr nie jest rowny NULL i w shmflg przekazany zostal znacznik
    SHM_RND, wowczas segment zostanie dolczony pod  adresem  shmaddr
    zaokrglonym w dol do wielokrotnoci SHMLBA. W innym razie shmaddr musi
    by wyrownanym do granicy strony adresem, pod ktorym nastpi dolczenie
    segmentu.

    Jeli w shmflg przekazany zostanie znacznik SHM_RDONLY, wowczas segment
    zostanie odwzorowany z zabezpieczeniem przed zapisem. Proces wywolujcy
    shmat musi mie prawa odczytu segmentu. W przeciwnym razie w dolczanym
    segmencie moliwe s zarowno odczyt, jak i zapis, przy czym proces musi
    mie prawa do odczytu i zapisu segmentu. Nie istnieje pojcie segmentu
    pamici wspolnej tylko do zapisu.

    Znacznik (specyficzny dla Linuksa) SHM_REMAP,  ktory  moe  zosta
    przekazany w shmflg oznacza, e odwzorowanie tego segmentu powinno
    zastpi jakiekolwiek istniejce wczeniej  odwzorowanie  w  zakresie
    rozpoczynajcym si od shmaddr i rozcigajcym na rozmiar segmentu.
    (Normalnie, gdy odwzorowanie w tym zakresie adresow ju istnieje,
    powinien wystpi bld EINVAL.) W tym przypadku shmaddr nie moe byc rowne
    NULL.

    Warto brk procesu wywolujcego funkcj nie jest zmieniana podczas
    dolczania segmentu.  Segment zostanie automatycznie odlczony, gdy
    proces zakoczy si. Ten sam segment moe by dolczony do przestrzeni
    adresowej procesu jako "tylko do odczytu" lub "do odczytu i zapisu"
    wicej ni raz.

    W wyniku pomylnego wywolania shmat system operacyjny aktualizuje pola
    struktury shmid_ds opisujcej segment w nastpujcy sposob:

       shm_atime zostaje przypisany aktualny czas.

       shm_lpid zostanie przypisany identyfikator procesu wywolujcego
       shmat.

       shm_nattch zostanie zwikszone o jeden.

    Naley zwroci uwag, e operacja powiedzie si nawet jeli dolczany segment
    pamici wspolnej jest zaznaczony do usunicia.

    Funkcja shmdt wylcza segment pamici wspolnej odwzorowany pod adresem
    podanym w shmaddr z przestrzeni adresowej procesu wywolujcego t funkcj.
    Przekazany funkcji w parametrze shmaddr adres musi by rowny adresowi
    zwroconemu wczeniej przez wywolanie shmat .

    W wyniku pomylnego wywolania shmdt pola struktury shmid_ds opisujcej
    segment aktualizowane s w nastpujcy sposob:

       shm_dtime przypisywany jest aktualny czas.

       shm_lpid przypisywany jest identyfikator procesu wywolujcego
       shmdt.

       shm_nattch jest zmniejszane o jeden. Jeli pole to osignie 0 i
       segment  jest zaznaczony do usunicia, wowczas zostanie on
       usunity.

    Obszar w przestrzeni adresowej procesu wywolujcego  funkcj  jest
    zwalniany.

WYWO/LANIA SYSTEMOWE

    fork() W wyniku wywolania fork() proces potomny dziedziczy dolczone
       segmenty pamici wspolnej.

    exec() Po wykonaniu exec() wszystkie odwzorowane segmenty s odlczane
       (nie s usuwane).

    exit() Po wykonaniu exit() wszystkie dolczone segmenty pamici wspolnej
       s odlczane (nie s usuwane).

WARTO ZWRACANA

    W przypadku wystpienia bldu opydwie funkcje zwracaj -1 przypisujc
    zmiennej errno kod bldu. W wyniku poprawnego wykonania funkcja shmat
    zwraca adres pocztku obszaru odwzorowania segmentu, natomiast funkcja
    shmdt zwraca warto 0.

B/LDY

    Gdy shmat zakoczy si niepomylnie, zmiennej errno przypisywana jest
    jedna z nastpujcych wartoci:

    EACCES   Proces wywolujcy funkcj nie ma uprawnie do  dolczenia
         segmentu w zadany sposob (do odczytu lub odczytu / zapisu).

    EINVAL   Niewlaciwa warto parametru shmid, niewyrownana do granicy
         strony (i nie podano SHM_RND), niepoprawna warto shmaddr,
         nieudane  dolczenie pod adresem brk lub zostal podany
         znacznik SHM_REMAP, podczas gdy shmaddr jest rowne NULL.

    ENOMEM   Brak pamici na deskryptor lub tablice stron.

    Funkcja shmdt moe zakoczy si niepomylnie tylko w sytuacji, gdy pod
    adresem shmaddr nie istnieje segment pamici wspolnej. Wowczas zmienna
    errno przyjmie warto EINVAL.

UWAGI

    Uywanie shmat z shmaddr rownym NULL jest zalecan, przenon motod
    dolczania segmentu pamici wspolnej. Trzeba jednak by wiadomym, e ta
    metoda dolczania segmentu pamici wspolnej moe spowodowa jego dolczenie
    pod ronymi adresami w ronych procesach.  W zwizku z tym wszystkie
    wskaniki obslugiwane w pamici wspolnej musz by wzgldne (zazwyczaj
    wzgldem adresu pocztkowego segmentu), nie za bezwzgldne.

    Dla wywolania shmat obowizuje nastpujce ograniczenie systemowe:

    SHMLBA   Warto, ktorej wielokrotnoci musi by adres dolnej granicy
         segmentu. Musi by wyrownana do granicy strony. W aktualnej
         implementacji SHMLBA jest rowne PAGE_SIZE.

    Aktualna implementacja nie ma wewntrznego ograniczenia na ilo segmentow
    pamici wspolnej dolczanych do jednego procesu (SHMSEG).

ZGODNE Z

    SVr4, SVID. SVr4 dokumentuje dodatkowy kod bldu EMFILE. W SVID-v4 typ
    parametru shmaddr zostal zmieniony z char * na const void *, a typ
    wyniku zwracanego przez shmat() z char * na void *. (Linuksowe libc4 i
    libc5 zawieraj prototypy char *; glibc2 zawiera void *.)

ZOBACZ TAKE

    brk(2), ipc(5), mmap(2), shmctl(2), shmget(2).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.