Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    shmctl - sterowanie segmentami pamici wspolnej

SK/LADNIA

    #include <sys/ipc.h>

    #include <sys/shm.h>

    int shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds *buf);

OPIS

    shmctl() pozwala uytkownikowi pobiera informacje dotyczce segmentu
    pamici wspolnej, zmienia wlaciciela, grup i prawa dostpu do tego
    segmentu oraz usun segment. Informacje dotyczce segmentu okrelonego
    przez shmid zwracane s w strukturze shmid_ds zdefiniowanej nastpujco:

      struct shmid_ds {
        struct ipc_perm shm_perm; /* prawa dostpu */
        int shm_segsz;       /* rozmiar segmentu (w bajtach) */
        time_t shm_atime;     /* czas ostatniego dolczenia */
        time_t shm_dtime;     /* czas ostatniego odlczenia */
        time_t shm_ctime;     /* czas ostatniej modyfikacji */
        unsigned short shm_cpid;  /* PID tworcy segmentu */
        unsigned short shm_lpid;  /* PID ostatniego operatora segmentu */
        short shm_nattch;     /* liczba dolcze */
        ...
      };

    Mona nada warto wyronionym polom struktury shm_perm opisujcej prawa
    dostpu:

      struct ipc_perm
      {
        key_t key;
        ushort uid;  /* euid oraz egid w/laciciela segmentu */
        ushort gid;
        ushort cuid; /* euid oraz egid tworcy segmentu */
        ushort cgid;
        ushort mode; /* 9 najmniej znaczcych bitow praw dostpu */
        ushort seq;  /* numer porzdkowy */
      };

    Nastpujce polecenia mog by przekazane za pomoc parametru cmd :

    IPC_STAT  sluy do kopiowania informacji o segmencie pamici wspolnej
          do bufora buf. Uytkownik musi mie prawo do odczytu segmentu
          pamici wspolnej.

    IPC_SET   sluy do modyfikacji praw dostpu do segmentu. Z pola
          shm_perms struktury wskazanej przez parametr buf pobierane
          s uid, gid i mode.  System uwzgldnia tylko 9 najmniej
          znaczcych  bitow  parametru  mode.   Polu  shm_ctime
          przypisywane  jest  aktualny  czas. Uytkownik musi by
          wlacicielem segmentu, jego tworc  lub  administratorem
          systemu.

    IPC_RMID  sluy do zaznaczenia segmentu do usunicia. Zostanie on
          naprawd usunity w momencie, gdy wszystkie procesy odlcz si.
          (Tj. gdy pole shm_nattch struktury shmid_ds opisujcej
          segment osignie warto zero.) Uytkownik musi by wlacicielem
          segmentu, jego tworc lub administratorem systemu.

    Uytkownik musi zapewni, e segment po uyciu zostanie na pewno usunity. W
    przeciwnym przypadku, pami lub obszar wymiany zajmowane przez segment
    nie zostan zwolnione.

    Dodatkowo, administrator systemu moe zabroni lub zezwoli na wymian
    obszarow pam ici zajmowanych przez segment (tylko w systemie Linux).
    Slu do tego nastpujce wartoci cmd:

    SHM_LOCK  zabezpiecza segment pamici wspolnej przed wymian. Strony,
          ktore wczeniej ulegly wymianie zostan ponownie zaladowane
          do pamici dopiero w momencie, gdy uytkownik wykona do nich
          dostp.

    SHM_UNLOCK zezwala na wymian stron nalecych do segmentu  pamici
          wspolnej.

    Polecenia sterujce IPC_INFO, SHM_STAT oraz SHM_INFO s uywane przez
    program ipcs(8) do pobierania informacji o uywanych zasobach  w
    systemie.  Jeli zajdzie potrzeba, polecenia te mog w przyszloci ulec
    zmianie lub ich obsluga moe zosta zawarta w systemie plikow /proc.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja zwraca 0, jeli operacja zakoczy si pomylnie, a -1, gdy wystpi
    bld.

B/LDY

    W przypadku wystpienia bldu, zmiennej errno przypisana zostanie jedna z
    poniszych wartoi:

    EACCES   jeli wydano polecenie IPC_STAT, a prawa dostpu okrelone w
          shm_perm.modes nie pozwalaj na odczyt segmentu shmid.

    EFAULT   Parametr cmd ma warto IPC_SET lub IPC_STAT, ale adres
          wskazany przez buf jest niedostpny.

    EINVAL   jeli shmid nie jest poprawnym identyfikatorem segmentu lub
          cmd nie jest poprawnym poleceniem.

    EIDRM    jeli shmid_ds wskazuje na segment, ktory zostal usunity.

    EPERM    jeli uytkownik probowal wywola polecenie IPC_RMID lub
          IPC_SET, ale efektywny UID wlaciciela procesu wywolujcego
          funkcj  nie  odpowiada  tworcy segmentu (okrelonemu w
          shm_perm.cuid),  wlacicielowi  segmentu  (okrelonemu  w
          shm_perm.uid), ani administratorowi systemu.

    EOVERFLOW  jest zwracane, gdy wydano polecenie IPC_STAT, a warto gid
          lub uid jest za dua, aby j umieci w strukturze wskazywanej
          przez buf.

UWAGA

    Niektore pola struktury struct shmid_ds byly w Linuksie 2.2 typu short
    a staly si typu long w Linuksie 2.4. Aby to wykorzysta, powinna
    wystarczy rekompilacja pod glibc-2.1.91 lub nowsz. (Jdro rozronia
    stare i nowe wywolania za pomoc znacznika IPC_64 w cmd.)

ZGODNE Z

    SVr4, SVID. SVr4 dokumentuje dodatkowe kody bldow: EINVAL, ENOENT,
    ENOSPC, ENOMEM, EEXIST. Ani SVr4 ani SVID nie dokumentuj kodu bldu
    EIDRM.

ZOBACZ TAKE

    shmget(2), shmop(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.