Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    shmget - utworzenie segmentu pamici wspolnej

SK/LADNIA

    #include <sys/ipc.h>

    #include <sys/shm.h>

    int shmget(key_t key, int size, int shmflg);

OPIS

    Funkcja  shmget()  zwraca  deskryptor  segmentu  pamici wspolnej,
    skojarzonego z wartoci (kluczem) przekazan w parametrze key.  Nowy
    segment  zostanie  utworzony, Jeli parametr key bdzie mie warto
    IPC_PRIVATE lub jeli bdzie mie inn warto, a segment skojarzony z key
    nie istnieje za w parametrze shmflg zostanie przekazany znacznik
    IPC_CREAT (tj.  shmflg&IPC_CREAT nie jest rowne 0), to zostanie
    utworzony nowy segment, a jego rozmiar bdzie rowny parametrowi size
    zaokrglonemu w gor do wielokrotnoci PAGE_SIZE.

    Warto shmflg sklda si z:

    IPC_CREAT, aby utworzy nowy segment. Jeli ten znaczniek nie zostanie
          ustawiony, to shmget() sprobuje znale segment skojarzony z
          key i sprzwdzi, czy uytkownik ma uprawnienia dla dostpu do
          segmentu.

    IPC_EXCL  przekazane lcznie z IPC_CREAT zapewnia sygnalizacj bldu,
          jeli segment ju isnieje.

    mode_flags (9 najmniej znaczcych bit'ow)
          okrela prawa dostpu do segmentu dla jego wlaciciela, grupy
          oraz reszty wiata. Prawa uruchamiania nie s obecnie przez
          system uywane.

    W momencie tworzenia segmentu, prawa dostpu s kopiowane z parametru
    shmflg do pola shm_perm definiujcej segment struktury shmid_ds. Budowa
    struktury shmid_ds:

      struct shmid_ds {
        struct ipc_perm shm_perm;  /* prawa dostpu */
        int        shm_segsz;  /* rozmiar segmentu (w bajtach) */
        time_t     shm_atime;  /* czas ostatniego dolczenia */
        time_t     shm_dtime;  /* czas ostatniego odlczenia */
        time_t     shm_ctime;  /* czas ostatniej modyfikacji */
        unsigned short shm_cpid;  /* PID tworcy segmentu */
        unsigned short shm_lpid;  /* PID ostatniego operujcego procesu */
        short   shm_nattch;   /* aktualna liczba dolcze */
      };

      struct ipc_perm {
        key_t key;
        ushort uid;  /* euid i egid wlaciciela*/
        ushort gid;
        ushort cuid; /* euid i egid tworcy */
        ushort cgid;
        ushort mode; /* 9 najmniej znaczcych bitow shmflg */
        ushort seq;  /* numer porzdkowy */
      };

    Podczas tworzenia segmentu pamici wsolnej, funkcja ta inicjalizuje
    struktur shmid_ds w nastpujcy sposob:

       shm_perm.cuid  i  shm_perm.uid  przypisywany jest efektywny
       identyfikator uytkownika procesu, ktory wywolal shmget.

       shm_perm.cgid i shm_perm.gid  przypisywany  jest  efektywny
       identyfikator grupy procesu, ktory wywolal shmget.

       9 najmniej znaczcych bitow parametru shmflg jest kopiowanych do
       pola shm_perm.mode.

       shm_segsz przypisywana jest warto parametru size.

       Polom shm_lpid, shm_nattch, shm_atime i shm_dtime przypisywana
       jest warto 0.

       Polu shm_ctime przypisywany jest aktualny czas.

    Jeli dany segment pamici wspolnej ju istnieje, wowczas system sprawdza
    prawa dostpu oraz bada, czy segment nie zostal zaznaczony do usunicia.

WYWO/LANIA SYSTEMOWE

    fork() Po wywolaniu fork() proces potomny dziedziczy dolczone segmenty
       pamici wspolnej.

    exec() Po wywolaniu exec() wszystkie dolczone segmenty s odlczane (nie
       s usuwane).

    exit() Podczas wywolywania exit() wszystkie dolczone  segmenty  s
       odlczane (nie s usuwane).

WARTO ZWRACANA

    Funkcja po pomylnym zakoczeniu zwraca deskryptor segmentu, a -1, jeli
    wystpi bld.

B/LDY

    W przypadku wystpienia bldu, zmiennej errno przypisywana jest jedna z
    nastpujcych wartoci:

    EINVAL,   jeli mial zosta utworzony nowy segment, a size < SHMMIN lub
          size > SHMMAX, lub gdy nie mial by utworzony nowy segment,
          a segment o podanej wartoci key istnieje, lecz size jest
          wiksze ni rozmiar tego segmentu.

    EEXIST,   jeli przekazane zostaly znaczniki IPC_CREAT | IPC_EXCL ,
          ale segment o zadanym kluczu ju istnieje.

    EIDRM    jeli segment zostal zaznaczony do usunicia lub usunity.

    ENOSPC   jeli przekroczony zostal limit iloci segmentow pamici
          wspolnej w systemie (SHMMNI) lub sumarycznej wielkoci
          wszystkich segmentow (SHMALL).

    ENOENT,   jeli segment o zadanej wartoci key nie istnieje, a nie
          ustawiono znacznika IPC_CREAT.

    EACCES,   jeli uytkownik nie ma praw dostpu do zadanego segmentu
          pamici wspolnej.

    ENOMEM,   gdy nie uda si przydzieli pamici dla segmentu.

UWAGI

    IPC_PRIVATE nie jest znacznikiem, lecz wartoci typu key_t. Jeli jako
    key zostanie uyta ta warto specjalna, to funkcja zignoruje wszystko
    oprocz 9 najmniej znaczcych bitow shmflg i utworzy nowy segment pamici
    wspolnej nie posiadajcy klucza (jeli wywolanie zakoczy si pomylnie).

    Nastpujce ograniczenia odnoszce si do zasobow pamici wspolnej dotycz
    funkcji shmget:

    SHMALL   Maksymalna  liczba  stron  pamici uytych do stworzenia
         segmentow pamici wspolnej: zalena od polityki.

    SHMMAX   Maksymalny rozmiar (w bajtach) pojedynczego segmentu pamici
         wspolnej: zaleny od implementacji (aktualnie 4MB).

    SHMMIN   Minimalny rozmiar (w bajtach) pojedynczego segmentu pamici
         wspolnej: zaleny od implementacji (aktualnie 1 bajt, ale
         efektywny minimalny rozmiar wynosi PAGE_SIZE ).

    SHMMNI   Maksymalna liczba segmentow pamici wspolnej w systemie:
         zalena od implementacji (aktualnie 4096, ale w wersjach
         Linuksa wczeniejszych ni 2.3.99 wynosila 128)

    System Linux nie stawia ogranicze dotyczcych iloci segmentow dolczonych
    do jednego procesu (SHMSEG).

USTERKI

    Wybrana nazwa, IPC_PRIVATE, prawdopodobnie nie jest najszczliwsza.
    IPC_NEW w sposob bardziej przejrzysty odzwierciedlalo by rol tej
    wartoci.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID. SVr4 dokumentuje dodatkowy kod bldu EEXIST.  Do wersji
    2.3.30 Linux zwracal EIDRM w przepadku wywolania shmget na segmencie
    pamici wspolnej przeznaczonym do skasowania.

ZOBACZ TAKE

    ftok(3), ipc(5), shmctl(2), shmat(2), shmdt(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.