Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    sigaction - bada i zmienia akcj sygnalu

SK/LADNIA

    #include <signal.h>

    int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction
    *oldact);

OPIS

    Wywolanie systemowe sigaction() jest uywane do zmieniania akcji, ktor
    obiera proces po odebraniu okrelonego sygnalu.

    signum okrela sygnal i moe by dowolnym prawidlowym sygnalem poza
    SIGKILL i SIGSTOP.

    Jeli act jest niezerowe, to nowa akcja dla sygnalu signum jest brana z
    act.  Jeli oldact te jest niezerowe, to poprzednia akcja jest w nim
    zachowywana.

    Struktura sigaction jest zdefiniowana jako

       struct sigaction {
         void (*sa_handler)(int);
         void (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *);
         sigset_t sa_mask;
         int sa_flags;
         void (*sa_restorer)(void);
       }

    Na niektorych architekturach cz tej struktury moe by uni: nie naley
    ustawia jednoczenie pol sa_handler oraz sa_sigaction.

    Element sa_restorer jest przedawniony i nie powinno si go uywa. POSIX
    nie definiuje tego elementu.

    sa_handler podaje akcj, zwizan z sygnalem signum i moe to by m.in
    SIG_DFL dla akcji domylnej, SIG_IGN dla akcji ignorowania lub wskanik
    do funkcji obslugujcej sygnal. Funkcja ta ma jtylko eden argument, w
    ktorym bdzie przekazany numer sygnalu.

    Jeeli warto SA_SIGINFO jest podana w sa_flags, to sa_sigaction (zamiast
    sa_handler) okrela funkcj obslugi sygnalu dla signum. Funkcja ta
    otrzymuje numer sygnalu jako pierwszy argument, wskanik do siginfo_t
    jako drugi argument oraz wskanik do ucontext_t (zrzutowany na void *)
    jako jej trzeci argument.

    sa_mask podaje mask sygnalow, ktore powinny by blokowane podczas
    wywolywania handlera sygnalow. Dodatkowo, sygnal, ktory wywolal handler
    bdzie zablokowany, chyba e uyto flagi SA_NODEFER.

    sa_flags podaje zbior flag, ktore modyfikuj zachowanie procesu obslugi
    sygnalow. Jest to zbior wartoci polczonych bitowym OR:

       SA_NOCLDSTOP
           Jeli signum to SIGCHLD, nie odbieraj powiadomienia o
           zatrzymaniu procesu potomnego (np. gdy proces potomny
           otrzyma jeden z SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN lub SIGTTOU)
           lub o jego wznowieniu (np. po otrzymaniu SIGCONT) (patrz
           wait(2)).

       SA_NOCLDWAIT
           (Linux 2.6 i kolejne) Jeeli signum to SIGCHLD, to procesy
           potomne  po ich zakoczeniu nie bd przeksztalcone w
           procesy-duchy (zombie). Patrz take waitpid(2).

       SA_RESETHAND
           Odtworz akcj sygnalow do stanu domylnego po wywolaniu
           handlera  sygnalow.  SA_ONESHOT  jest  przestarzalym,
           niestandardowym synonimem tej flagi.

       SA_ONSTACK
           Wywolaj handler sygnalu, uywajc alternatywnego stosu
           ustawionego przez sigaltstack(2). Jeeli ten alternatywny
           stos nie jest dostpny, zostanie uyty stos domylny.

       SA_RESTART
           Daj zachowanie, kompatybilne z semantyk sygnalow BSD,
           czynic pewne wywolania systemowe odtwarzalnymi przez
           sygnaly.

       SA_NODEFER
           Nie chro sygnalow od bycia odebranymi z ich wlasnego
           handlera.SA_NOMASK jest przestarzalym, niestandardowym
           synonimem tej flagi.

       SA_SIGINFO
           Handler sygnalow pobiera 3 argumenty, a nie jeden. W typ
           przypadku  zamiast  ustawia  sa_handler naley ustawi
           sa_sigaction. (Pole sa_sigaction  zostalo  dodane  w
           Linuksie 2.1.86).

    Parametr siginfo_t z sa_sigaction jest struktur zawierajc nastpujce
    elementy:

       siginfo_t {
         int   si_signo; /* Numer sygnalu */
         int   si_errno; /* Warto errno */
         int   si_code;  /* Kod sygnalu */
         pid_t  si_pid;  /* Id procesu wysylajcego */
         uid_t  si_uid;  /* Rzeczywisty ID uytkownika wysylajcego procesu */
         int   si_status; /* Kod zakoczenia lub sygnal */
         clock_t si_utime; /* Czas spdzony w przestrzeni uytkownika */
         clock_t si_stime; /* Czas spdzony w przestrzeni systemu */
         sigval_t si_value; /* Warto sygnalu */
         int   si_int;  /* sygnal POSIX.1b */
         void *  si_ptr;  /* sygnal POSIX.1b */
         void *  si_addr;  /* Adres pamici, ktory spowodowal bld */
         int   si_band;  /* Zdarzenie grupy (band event) */
         int   si_fd;   /* Deskryptor pliku */
       }

    si_signo, si_errno i si_code s zdefiniowane dla wszystkich sygnalow.
    (si_signo nie jest uywane pod Linuksem). Reszta tej struktury moe by
    uni, tak e powinno si czyta tylko te pola, ktore maj znaczenie dla
    danego sygnalu. Sygnaly POSIX.1b i SIGCHLD wypelniaj si_pid i si_uid.
    SIGCHLD wypelnia te si_status, si_utime i si_stime. si_int i si_ptr s
    okrelone przez nadawc sygnalu POSIX.1b. SIGILL, SIGFPE, SIGSEGV i
    SIGBUS wypelniaj si_addr adresem bldu. SIGPOLL wypelnia si_band i
    si_fd.

    si_code okrela, dlaczego sygnal zostal wyslany. Jest to warto, a nie
    maska bitowa. Ponisza tabela pokazuje moliwe wartoci dla kadego
    sygnalu:

    +-----------------------------------------------------------------------+
    |                si_code                 |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |Warto   | rodlo sygnalu                       |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_USER  | kill(), sigsend() lub raise()               |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_KERNEL | Jdro                           |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_QUEUE  | sigqueue()                        |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_TIMER  | wyganicie timera POSIX                  |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_MESGQ  | zmiana stanu kolejki komunikatow POSIX (od Linuksa 2.6.6) |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_ASYNCIO | ukoczenie AIO                       |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_SIGIO  | kolejkowany SIGIO                     |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+
    |SI_TKILL  | tkill() lub tgkill() (od Linuksa 2.4.19)         |
    +-----------+-----------------------------------------------------------+

    +-------------------------------------------+
    |         SIGILL          |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_ILLOPC | niedozwolony opcode      |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_ILLOPN | niedozwolony operand     |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_ILLADR | niedozwolony tryb adresowania |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_ILLTRP | niedozwolona pulapka     |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_PRVOPC | uprzywilejowany kod operacji |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_PRVREG | uprzywilejowany rejestr    |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_COPROC | bld koprocesora        |
    +-----------+-------------------------------+
    |ILL_BADSTK | wewntrzny bld stosu      |
    +-----------+-------------------------------+

    +------------------------------------------------------------------------+
    |                SIGFPE                 |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_INTDIV | dzielenie calkowite przez zero               |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_INTOVF | przepelnienie liczby calkowitej              |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_FLTDIV | dzielenie wartoci zmiennoprzecinkowej przez zero      |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_FLTOVF | przekroczenie zakresu operacji zmiennoprzecinkowej     |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_FLTUND | przekroczenie (w dol) zakresu operacji zmiennoprzecinkowej |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_FLTRES | niedokladny wynik operacji zmiennoprzecinkowej       |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_FLTINV | niepoprawna operacja zmiennoprzecinkowa          |
    +-----------+------------------------------------------------------------+
    |FPE_FLTSUB | dolny indeks poza zakresem                 |
    +-----------+------------------------------------------------------------+

    +---------------------------------------------------------+
    |            SIGSEGV             |
    +------------+--------------------------------------------+
    |SEGV_MAPERR | adres niemapowany do obiektu        |
    +------------+--------------------------------------------+
    |SEGV_ACCERR | niepoprawne uprawnienia mapowanego obiektu |
    +------------+--------------------------------------------+

    +--------------------------------------------------+
    |           SIGBUS            |
    +-----------+--------------------------------------+
    |BUS_ADRALN | niepoprawne wyrownanie adresu    |
    +-----------+--------------------------------------+
    |BUS_ADRERR | nieistniejcy adres fizyczny     |
    +-----------+--------------------------------------+
    |BUS_OBJERR | bld sprztowy specyficzny dla obiektu |
    +-----------+--------------------------------------+

    +---------------------------------------+
    |        SIGTRAP         |
    +-----------+---------------------------+
    |TRAP_BRKPT | punkt wstrzymania procesu |
    +-----------+---------------------------+
    |TRAP_TRACE | ledzony proces zlapany  |
    +-----------+---------------------------+

    +-----------------------------------------------------------------------+
    |                SIGCHLD                 |
    +--------------+--------------------------------------------------------+
    |CLD_EXITED  | proces-dziecko si zakoczyl               |
    +--------------+--------------------------------------------------------+
    |CLD_KILLED  | proces-dziecko zostal zabity              |
    +--------------+--------------------------------------------------------+
    |CLD_DUMPED  | potomek zakoczyl si w nienormalny sposob        |
    +--------------+--------------------------------------------------------+
    |LD_TRAPPED  | ledzony potomek zostal zlapany             |
    +--------------+--------------------------------------------------------+
    |CLD_STOPPED  | proces-potomek zostal zatrzymany            |
    +--------------+--------------------------------------------------------+
    |CLD_CONTINUED | zatrzymany potomek zostal wznowiony (od Linuksa 2.6.9) |
    +--------------+--------------------------------------------------------+

    +------------------------------------------------+
    |          SIGPOLL           |
    +---------+--------------------------------------+
    |POLL_IN | dostpne dane na wejciu        |
    +---------+--------------------------------------+
    |POLL_OUT | dostpne bufory wyjcia        |
    +---------+--------------------------------------+
    |POLL_MSG | dostpna wiadomo na wejciu      |
    +---------+--------------------------------------+
    |POLL_ERR | bld wejcia/wyjcia          |
    +---------+--------------------------------------+
    |POLL_PRI | dostpne wejcie o wysokim priorytecie |
    +---------+--------------------------------------+
    |POLL_HUP | urzdzenie odlczone          |
    +---------+--------------------------------------+

WARTO ZWRACANA

    sigaction() zwraca 0, jeeli zakoczy si pomylnie, lub -1, jeeli wystpi
    bld.

B/LDY

    EFAULT act lub oldact wskazuj na pami poza przestrzeni adresow procesu.

    EINVAL Podano nieprawidlowy sygnal. Bdzie to te generowane w przypadku
       proby zmienienia akcji dla sygnalow SIGKILL lub SIGSTOP, ktore
       nie mog by przechwycone lub zignorowane.

UWAGI

    Zgodnie z POSIX, zachowanie procesu po zignorowaniu sygnalu SIGFPE,
    SIGILL lub SIGSEGV, niewygenerowanego przez kill() lub raise(), jest
    niezdefiniowane. Dzielenie liczby calkowitej przez zero ma wynik
    niezdefiniowany. Na niektorych architekturach generuje sygnal SIGFPE
    (Take dzielenie najmniejszej ujemnej liczby calkowitej przez -1 moe
    wygenerowa SIGFPE). Ignorowanie go moe prowadzi do nieskoczonej ptli.

    POSIX.1-1990  zabranial ustawiania akcji dla SIGCHLD na SIG_IGN.
    POSIX.1-2001 pozwala na to,tak e mona uy ignorowania SIGCHLD, eby
    zapobiec tworzeniu procesow-duchow (patrz wait(2)). Niemniej jednak,
    historyczne zachowanie systemow BSD i SystemV w zakresie ignorowania
    SIGCHLD jest inne, tak wic jedyn calkowicie przenon metod zapewnienia,
    e  potomek  po  zakoczeniu  nie  zostanie  procesem-duchem  jest
    przechwytywanie  sygnalu SIGCHLD i wywolanie funkcji wait(2) lub
    podobnej.

    POSIX.1-1990 okrelal tylko SA_NOCLDSTOP.  W  POSIX.1-2001  dodano
    SA_NOCLDWAIT, SA_RESETHAND, SA_NODEFER oraz SA_SIGINFO. Uywanie tych
    nowych wartoci sa_flags moe by  mniej  przenone  w  aplikacjach
    przewidzianych do uycia w starszych implementacjach Uniksa.

    Obsluga SA_SIGINFO zostala dodana w Linuksie 2.2.

    Flaga SA_RESETHAND jest kompatybilna z flag w SVr4 o tej samej nazwie.

    Flaga SA_NODEFER jest kompatybilna z podobn flag z SVr4 dla jder
    Linuksa 1.3.9 i nowszych.

    sigaction() moe by wywolywany z drugim argumentem o wartoci null,
    powodujc w ten sposob zapytanie o biecy handler sygnalu. Moe go te uy
    do sprawdzenia, czy dany sygnal jest prawidlowy na obecnej maszynie. W
    tym celu naley zarowno drugi, jak i trzeci argument ustawi na null.

    Nie mona zablokowa sygnalow SIGKILL lub SIGSTOP (przez podanie ich w
    sa_mask. Proby takie zostan zignorowane.

    Zobacz sigsetops(3) dla szczegolow o operacjach na zbiorach sygnalow.

B/LDY

    W jdrze 2.6.13 i wczeniejszych podanie  SA_NODEFER  w  sa_flags
    zapobiegalo  maskowaniu  nie  tylko dostarczonego sygnalu podczas
    wykonywania procedury obslugi sygnalu, ale take sygnalow okrelonych w
    sa_mask. Ten bld zostal poprawiony w 2.6.14.

ZGODNE Z

    POSIX, SVR4. SVr4 nie dokumentuje bldu EINTR.

NIEUDOKUMENTOWANE

    Przed wprowadzeniem SA_SIGINFO rownie bylo moliwe otrzymanie pewnych
    dodatkowych informacji - przez uycie sa_handler z drugim argumentem
    bdcym typu struct sigcontext. Szczegoly mona znale w odpowiednich
    rodlach jdra. To uycie jest obecnie przestarzale.

ZOBACZ TAKE

    kill(1), kill(2), pause(2), sigaltstack(2), signal(2), sigpending(2),
    sigprocmask(2),  sigqueue(2),  sigsuspend(2),  wait(2),  killpg(3),
    raise(3), siginterrupt(3), sigsetops(3), sigvec(3), core(5), signal(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.