Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    signal - obsluga sygnalow ANSI C

SK/LADNIA

    #include <signal.h>

    typedef void (*sighandler_t)(int);

    sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);

OPIS

    Funkcja systemowa signal() instaluje now obslug sygnalu dla sygnalu o
    numerze signum. Obsluga sygnalu ustawiana jest na sighandler, ktory
    moe by funkcj podan przez uytkownika lub SIG_IGN albo SIG_DFL.

    Po przyslaniu sygnalu o numerze signum dzieje si, co nastpuje. Jeli
    obsluga odpowiedniego sygnalu zostala ustawiona na SIG_IGN, to sygnal
    jest ignorowany.  Jeli obsluga zostala ustawiona na SIG_DFL, to
    podejmowana jest domylna akcja skojarzona z sygnalem (patrz signal(7)).
    Ostatecznie, Jeli jako obsluga sygnalu zostala ustawiona function
    sighandler, to najpierw albo obsluga sygnalu jest inicjowana na SIG_DFL
    albo odbywa si zalene od implementacji blokowanie sygnalu, a nastpnie
    wywolywana jest funkcja sighandler z argumentem signum.

    Uywanie funkcji obslugi sygnalu jest  nazywane  "przechwytywaniem
    sygnalu".  Sygnaly SIGKILL i SIGSTOP nie mog by ani przechwycone, ani
    zignorowane.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja signal() zwraca poprzedni warto obslugi sygnalu, lub SIG_ERR w
    przypadku bldu.

PRZENONO

    Oryginalne uniksowe signal() zainicjalizowaloby obslug sygnalu na
    SIG_DFL i to samo robi System V (oraz jdro Linuksa i libc4,5). Z
    drugiej strony, BSD nie inicjalizuje obslugi sygnalu, ale blokuje
    nowopojawiajce si egzemplarze tego sygnalu podczas wywolywania funkcji
    obslugi. Biblioteka glibc2 naladuje zachowanie BSD.

    Jeli w systemie opartym o libc5 zostanie wlczone <bsd/signal.h> zamiast
    <signal.h>, to signal zostanie przedefiniowane jako __bsd_signal i
    bdzie mialo semantyk BSD. Nie jest to zalecane.

    Jeli w systemie opartym o glibc2 zdefiniowane zostanie makro testowania
    cechy, takie jak _XOPEN_SOURCE lub zostanie uyta osobna funkcja
    sysv_signal, otrzyma si zachowanie klasyczne. Nie jest to zalecane.

    Proba zmiany semantyki tej funkcji za pomoc przedefiniowywania i
    wlczania plikow naglowkowych nie jest dobrym pomyslem. Lepiej w ogole
    unika funkcji signal i poslugiwa si zamiast niej sigaction(2).

UWAGI

    Zgodnie ze standardem POSIX, zachowanie procesu po zignorowaniu sygnalu
    SIGFPE, SIGILL lub SIGSEGV, ktory nie byl wygenerowany przez funkcj
    kill(2) ani raise(3), jest niezdefiniowane.  Dzielenie przez zero
    liczby  calkowitej  nie  ma  okrelonego  wyniku.  Na  niektorych
    architekturach  generuje  to  sygnal  SIGFPE.  (Rownie dzielenie
    najmniejszej liczby ujemnej przez -1 moe spowodowa wygenerowanie
    SIGFPE.) Ignorowanie tego sygnalu moe doprowadzi do ptli nieskoczonej.

    Zgodnie ze standardem POSIX (3.3.1.3) nie jest okrelone, co sie stanie
    gdy SIGCHLD zostanie ustawiony na SIG_IGN. W tym miejscu zachowanie
    BSD i SYSV roni si, powodujc nie dzialanie na Linuksie oprogramowania
    BSD, ktore ustawia akcj dla SIGCHLD na SIG_IGN.

    Uycie sighandler_t jest rozszerzeniem  GNU.  Rone  wersje  libc
    predefiniuj ten typ; libc4 i libc5 definiuj SignalHandler, glibc
    definiuje sig_t, a gdy  zdefiniowane  jest  _GNU_SOURCE,  rownie
    sighandler_t.

ZGODNE Z

    ANSI C

ZOBACZ TAKE

    kill(1),  kill(2),  killpg(2),  pause(2),  raise(3), sigaction(2),
    signal(7), sigsetops(3), sigvec(2), alarm(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.