Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    sigblock, siggetmask, sigsetmask, sigmask - operacje na masce sygnalow

SK/LADNIA

    #include <signal.h>

    int sigblock(int mask);

    int siggetmask(void);

    int sigsetmask(int mask);

    int sigmask(int signum);

OPIS

    Interfejs ten jest przedawniony przez sigprocmask(2).

    Wywolanie systemowe sigblock dodaje przekazane w masce mask sygnaly do
    zestawu obecnie blokowanych sygnalow (ktore nie mog by dostarczone).

    Wywolanie sigsetmask zamienia ten zestaw calkowicie nowym zestawem,
    podanym jako maska mask. Sygnaly s blokowane jeli odpowiadajcy im bit
    maski mask jest jedynk.

    Zestaw aktualnie blokowanych sygnalow mona uzyska za pomoc siggetmask.

    Udostpnia si makro sigmask, konstruujce mask dla podanego w signum
    sygnalu.

WARTO ZWRACANA

    siggetmask zwraca biecy zestaw maskowanych sygnalow.

    sigsetmask i sigblock zwracaj poprzedni zbior maskowanych sygnalow.

UWAGI

    Prototypy  tych  funkcji  s  dostpne tylko jeli przed wlczeniem
    jakiegokolwiek systemowego pliku naglowkowego zdefiniowano _BSD_SOURCE.

    Nie mona blokowa sygnalow SIGKILL i SIGSTOP - ograniczenie to jest
    milczco wymuszone przez system

ZGODNE Z

    4.4BSD. Funkcje te pojawily si w BSD 4.3 i zostaly porzucone. W nowych
    programach naley korzysta z POSIX-owych metod obslugi sygnalow.

ZOBACZ TAKE

    kill(2), sigprocmask(2), signal(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.