Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    stat, fstat, lstat - pobiera status pliku

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <unistd.h>

    int stat(const char *path, struct stat *buf);
    int fstat(int filedes, struct stat *buf);
    int lstat(const char *path, struct stat *buf);

OPIS

    Funkcje te zwracaj informacje o podanym pliku. Do uzyskania tej
    informacji nie s wymagane prawa dostpu do samego pliku, lecz -- w
    przypadku  stat()  i  lstat()  -- konieczne s prawa wykonywania
    (przeszukiwania) do wszystkich katalogow na prowadzcej do pliku ciece
    path.

    stat() zwraca status pliku wskazywanego przez path, ladujc go do
    argumentu buf.

    lstat() jest identyczny z stat(), lecz w przypadku gdy path jest
    linkiem symbolicznym, to zwraca status tego linka, a nie pliku, do
    ktorego si ten link odwoluje.

    fstat() jest identyczny z stat(), z tym wyjtkiem, e plik, ktorego
    status ma zwroci, jest okrelony przez deskryptor pliku filedes.

    Wszystkie te funkcje zwracaj struktur stat, zawierajc nastpujce pola:

     struct stat {
       dev_t   st_dev;   /* ID urzdzenia zawierajcego plik */
       ino_t   st_ino;   /* numer i-wzla (inode) */
       umode_t  st_mode;   /* ochrona */
       nlink_t  st_nlink;  /* liczba dowiza stalych (hardlinks) */
       uid_t   st_uid;   /* ID uytkownika wlaciciela */
       gid_t   st_gid;   /* ID grupy wlaciciela */
       dev_t   st_rdev;   /* ID urzdzenia (jeli plik specjalny) */
       off_t   st_size;   /* calkowity rozmiar w bajtach */
       blksize_t st_blksize; /* wielko bloku dla I/O systemu plikow */
       blkcnt_t st_blocks;  /* liczba zaalokowanych blokow */
       time_t  st_atime;  /* czas ostatniego dostpu */
       time_t  st_mtime;  /* czas ostatniej modyfikacji */
       time_t  st_ctime;  /* czas ostatniej zmiany */
     };

    Pole st_dev okrela urzdzenie, na ktorym plik si znajduje.

    Pole st_rdev opisuje urzdzenie reprezentowane przez ten plik (i-wzel).

    Pole st_size podaje rozmiar pliku w bajtach (jeeli plik jest regularny
    lub jest dowizaniem symbolicznym). Rozmiarem dowizania symbolicznego
    jest dlugo cieki, na ktor wskazuje, z wylczeniem kocowego bajtu null.

    Pole  st_sblocks  okrela  liczb blokow zajmowanych przez plik w
    jednostkach 512-bajtowych. (Liczba ta moe by mniejsza ni st_size/512,
    na przyklad wtedy, gdy plik ma dziury).

    Pole st_blksize zawiera "preferowany" rozmiar bloku dla efektywnych
    operacji wejcia/wyjcia dla pliku (Zapis do pliku mniejszych kawalkow
    moe spowodowa nieefektywne operacje odczyt-modyfikacja-powtorny zapis).

    Nie wszystkie systemy plikow pod Linuksem obsluguj wszystkie pola
    czasu. Niektore systemy plikow mona zamontowa w ten sposob, e dostp do
    pliku nie powoduje uaktualnienia pola st_atime. (Patrz `noatime' w
    mount(8)).

    Pole st_atime jst zmieniane przez dostp do pliku, np. przez execve(2),
    mknod(2), pipe(2), utime(2) i read(2) (w razie odczytania wicej ni zera
    bajtow). Inne procedury, jak mmap(2) mog, ale nie musz, zmieni
    st_atime.

    Zazwyczaj pole st_mtime jest zmieniane przez modyfikowanie pliku, np.
    przez mknod(2), truncate(2), utime(2) i write(2) (wicej ni zero
    bajtow). Co wicej st_mtime katalogu jest zmieniane przy tworzeniu
    plikow w tym katalogu lub ich usuwaniu. Pole st_mtime nie jest
    zmieniane  po zmianach wlaciciela, grupy, liczby twardych linkow
    (hardlinks) czy praw dowiza.

    Pole st_ctime jest zmieniane przy zapisywaniu lub ustawianiu informacji
    i-wzla (np. wlaciciela, grupy, liczby dowiza, praw itp.).

    Zdefiniowane s nastpujce makra POSIX sprawdzajce typ pliku przy uyciu
    pola st_mode:

       S_ISREG(m) czy plik jest regularny?

       S_ISDIR(m) katalog?

       S_ISCHR(m) urzdzenie znakowe?

       S_ISBLK(m) urzdzenie blokowe?

       S_ISFIFO(m) kolejka FIFO (potok nazwany)?

       S_ISLNK(m) dowizanie symboliczne? (Nie w POSIX.1-1996).

       S_ISSOCK(m) gniazdo? (Nie w POSIX.1-1996).

    Dla pola st_mode zdefiniowano nastpujce flagi:

    S_IFMT   0170000  maska bitowa dla pol bitowych typu pliku
    S_IFSOCK  0140000  gniazdo
    S_IFLNK  0120000  dowizanie symboliczne (symbolic link)
    S_IFREG  0100000  plik regularny
    S_IFBLK  0060000  urzdzenie blokowe
    S_IFDIR  0040000  katalog
    S_IFCHR  0020000  urzdzenie znakowe
    S_IFIFO  0010000  kolejka FIFO
    S_ISUID  0004000  bit `set UID'
    S_ISGID  0002000  bit `set-group-ID' (patrz niej)
    S_ISVTX  0001000  bit `sticky' (patrz niej)
    S_IRWXU  00700   maska praw dostpu wlaciciela pliku
    S_IRUSR  00400   wlaciciel ma prawa odczytu
    S_IWUSR  00200   wlaciciel ma prawa zapisu
    S_IXUSR  00100   wlaciciel ma prawa wykonania
    S_IRWXG  00070   maska praw dostpu dla grupy
    S_IRGRP  00040   grupa ma prawa odczytu
    S_IWGRP  00020   grupa ma prawa zapisu
    S_IXGRP  00010   grupa ma prawa wykonania
    S_IRWXO  00007   maska uprawnie dla innych (poza grup)
    S_IROTH  00004   inni maj prawa odczytu
    S_IWOTH  00002   inni maj prawa zapisu
    S_IXOTH  00001   inni maj prawa wykonania

    Bit `set-group-ID' (S_ISGID) ma kilka specjalnych znacze. Ustawiony na
    katalogu oznacza, e dla tego katalogu powinna by uywana semantyka BSD:
    pliki w nim utworzone dziedzicz identyfikator grupy z katalogu, a nie z
    efektywnego identyfikatora grupy procesu tworzcego plik, a tworzone
    katalogi bd mialy take ustawiony bit S_ISGID. Dla pliku, ktory nie ma
    ustawionego bitu wykonywania dla grupy (S_IXGRP), bit `set-group-ID'
    oznacza obowizkowe blokowanie pliku/rekordu.

    Bit `sticky' (S_ISVTX) ustawiony na katalogu oznacza, e tylko wlaciciel
    pliku lub wlaciciel katalogu, lub proces uprzywilejowany moe usun plik
    w tym katalogu lub zmieni nazw tego pliku.

UWAGI LINUKSOWE

    Od wersji jdra struktura stat  obsluguje  nanosekundow  dokladno
    wszystkich trzech pol czasowych. Glibc podaje nanosekundow cz kadego z
    tych pol, uywajc albo st_atim.tv_nsec, jeeli zdefiniowano  makro
    _BSD_SOURCE lub _SVID_SOURCE, albo st_atimensec, jeeli nie zdefiniowano
    adnego z tych makr. W systemach plikow, ktore nie obsluguj takiej
    dokladnoci czasowej, wartoci nanosekund w tych polach wynosz 0.

    Dla wikszoci plikow w katalogu /proc, stat() w polu st_size zwraca 0, a
    nie rzeczywisty rozmiar pliku.

WARTO ZWRACANA

    Po sukcesie zwracane jest zero. Po bldzie -1 i ustawiane jest errno.

B/LDY

    EACCES Brak uprawnie do przeszukiwania jednego z katalogow w ciece
       zaczynajcej path. (Patrz take path_resolution(2)).

    EBADF filedes jest nieprawidlowy.

    EFAULT Niepoprawny adres.

    ELOOP Podczas  rozwizywania  cieki  napotkano  zbyt wiele dowiza
       symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       Zbyt dluga nazwa pliku.

    ENOENT Skladnik cieki path nie istnieje lub cieka jest pustym lacuchem
       znakow.

    ENOMEM Brak pamici (tj. pamici jdra).

    ENOTDIR
       Skladnik cieki nie jest katalogiem.

ZGODNE Z

    Funkcje stat() i fstat() s zgodne z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.3BSD.
    Funkcja lstat() jest zgodna z 4.3BSD i SVr4. SVr4 dokumentuje nastpujce
    dodatkowe bldy fstat(): EINTR, ENOLINK i EOVERFLOW. SVr4 dokumentuje
    nastpujce dodatkowe bldy stat() i lstat(): EINTR, EMULTIHOP, ENOLINK i
    EOVERFLOW. Uywanie pol st_blocks i st_blksize moe by malo przenone.
    (Zostaly wprowadzone w BSD, nie s podawane przez POSIX. Interpretacja
    roni si midzy systemami, a nawet na jednym systemie, jeeli zaangaowane
    s montowania NFS).

    Standard POSIX nie opisuje bitow S_IFMT, S_IFSOCK, S_IFLNK, S_IFREG,
    S_IFBLK, S_IFDIR, S_IFCHR, S_IFIFO, S_ISVTX, ale zamiast tego wymaga
    uywania makr S_ISDIR(), itp. Makra S_ISLNK i S_ISSOCK nie wystpuj w
    POSIX.1-1996, ale oba bd w nastpnej wersji standardu POSIX; pierwsze z
    tych makr jest wzite z SVID, a drugie z SUSv2.

    Unix V7 (i kolejne systemy) mial S_IREAD, S_IWRITE, S_IEXEC, podczas
    gdy POSIX nakazuje uywanie S_IRUSR, S_IWUSR, S_IXUSR.

INNE SYSTEMY

    Wartoci, ktore byly (lub nadal s) w uyciu w ronych systemach:

    szesnastkowo  nazwa   ls  osemkowo  opis
    f000      S_IFMT     170000   maska bitowa dla pol bitowych typu pliku
    0000              000000   niedzialajcy i-wzel w SCO, nieznany typ w BSD
                         SVID-v2 i XPG2 maj zarowno 0, jak i 0100000 dla zwyklego pliku
    1000      S_IFIFO  p|  010000   kolejka FIFO (potok nazwany)
    2000      S_IFCHR  c  020000   specjalny znakowy (V7)
    3000      S_IFMPC     030000   specjalny znakowy zwielokrotniony (V7)
    4000      S_IFDIR  d/  040000   katalog (V7)
    5000      S_IFNAM     050000   nazwany plik specjalny XENIXa
                         z dwoma podtypami, rozronianymi przez wartoci 1,2 w st_rdev:
    0001      S_INSEM  s  000001   podtyp IFNAM semafora XENIX
    0002      S_INSHD  m  000002   podtyp IFNAM dzielonych danych XENIX
    6000      S_IFBLK  b  060000   specjalny blokowy (V7)
    7000      S_IFMPB     070000   specjalny blokowy zwielokrotniony (V7)
    8000      S_IFREG  -  100000   regularny (V7)
    9000      S_IFCMP     110000   skompresowany VxFS
    9000      S_IFNWK  n  110000   sieciowy specjalny (HP-UX)
    a000      S_IFLNK  l@  120000   dowizanie symboliczne (BSD)
    b000      S_IFSHAD    130000   shadow i-wzel ACL w Solarisie (niedost. w przestrz. uytkow.)
    c000      S_IFSOCK  s=  140000   gniazdo (BSD; take "S_IFSOC" na VxFS)
    d000      S_IFDOOR  D>  150000   drzwi Solarisa
    e000      S_IFWHT  w%  160000   BSD whiteout (nieuywane dla i-wzla)

    0200      S_ISVTX     001000   `bit sticky': zachowaj wyswappowany tekst nawet po uyciu(V7)
                         zarezerwowane (SVID-v2)
                         Dla niekatalogow: nie buforuj tego pliku (SunOS)
                         Dla katalogow: flaga ograniczonego usuwania (SVID-v4.2)
    0400      S_ISGID     002000   set-group-ID podczas wykonywania (V7)
                         dla katalogow: uywaj semantyki BSD propagowania ID grupy
    0400      S_ENFMT     002000   egzekwowanie blokowanie plikow SysV (dzielone z S_ISGID)
    0800      S_ISUID     004000   set-user-ID podczas wykonywania (V7)
    0800      S_CDF      004000   katalog jest plikiem zalenym od kontekstu (HP-UX)

    Polecenie `sticky' pojawilo si w wersji32V systemu AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKE

    chmod(2), chown(2), fstatat(2), readlink(2), utime(2), capabilities(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.